Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 11145
2 Stanowiska pracy 9016
3 Sołectwa 8553
4 Struktura organizacyjna 6251
5 Skład Rady Gminy 5793
6 Wójt 5566
7 Konkursy, ogłoszenia, informacje 5503
8 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 5425
9 Młodociani pracownicy – dokształcanie 5237
10 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5180
11 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5039
12 Kalendarz imprez 4949
13 Gospodarka odpadami 4861
14 Godziny urzędowania 4773
15 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 4735
16 Komisje Rady Gminy 4718
17 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 4681
18 Regulamin organizacyjny urzędu 4597
19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 4537
20 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4494
21 Uchwały - 2012/2013 4439
22 Wnioski do pobrania 4269
23 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 4241
24 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4103
25 Instrukcja korzystania z BIPu 4028
26 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4018
27 Wycinki drzew 3946
28 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 3932
29 Statut Gminy Drawsko 3869
30 Komunalizacja mienia 3839
31 Rejestry 3822
32 Dane kontaktowe 3813
33 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 3705
34 Oświadczenia majątkowe radnych 3670
35 Edukacja ekologiczna 3616
36 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 3570
37 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 3564
38 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3555
39 Plany, programy, regulaminy 3542
40 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3539
41 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3492
42 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3464
43 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 3445
44 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 3388
45 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 3343
46 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3327
47 Ochrona zwierząt 3314
48 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3304
49 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3294
50 Składy obwodowych komisji wyborczych 3286
51 Pomoc publiczna w 2014 r. 3281
52 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 3244
53 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3216
54 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3206
55 Zdrowie 3190
56 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 3180
57 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 3169
58 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 3165
59 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3136
60 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 3134
61 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3115
62 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3092
63 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3087
64 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 3080
65 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 3075
66 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 3071
67 Konsultacje społeczne 2013 3042
68 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3035
69 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3034
70 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3031
71 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 3025
72 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3016
73 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 3009
74 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3003
75 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 2998
76 Azbest - gminny program 2979
77 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 2968
78 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 2946
79 Wybory na Prezydenta RP - plakat 2932
80 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2907
81 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 2901
82 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2897
83 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 2885
84 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 2881
85 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 2860
86 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 2859
87 Obwieszczenie o obwodach głosowania 2845
88 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 2826
89 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2798
90 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2793
91 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2787
92 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2765
93 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2764
94 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2757
95 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2746
96 Obw. o numerach komitetów list 2739
97 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2730
98 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2729
99 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2725
100 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2724
101 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2704
102 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2701
103 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2687
104 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2680
105 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 2676
106 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 2667
107 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2658
108 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2651
109 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2636
110 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2631
111 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 2631
112 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 2627
113 Wyniki wyborów II tura 2624
114 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2617
115 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 2612
116 Zestawienie wyborów 2602
117 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2599
118 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2589
119 Skład obwodowych komisji wyborczych 2588
120 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2584
121 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 2583
122 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2576
123 Terminy polowań zbiorowych 2562
124 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2547
125 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2547
126 Zgłoszenie kandydatów 2536
127 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2534
128 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 2533
129 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2508
130 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2507
131 Udostępnienie spisu wyborców 2505
132 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2501
133 Dopisywanie do spisu wyborców 2495
134 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 2491
135 Obwieszczenie o obwodach 2488
136 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2470
137 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2464
138 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2462
139 Inf. o osob. niep. 2462
140 Zgł. kandydatów 2454
141 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2453
142 Prace w komisji 2450
143 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2429
144 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2419
145 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2411
146 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2405
147 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 2404
148 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 2404
149 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2395
150 Jezioro Piast w Kwiejcach 2385
151 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2383
152 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2383
153 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2383
154 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2367
155 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2366
156 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2355
157 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2352
158 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2347
159 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 2345
160 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2342
161 Obw. o okręgach wyborczych 2341
162 Polityka cookies 2333
163 Pomoc publiczna 2015 2322
164 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2316
165 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2315
166 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2315
167 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2313
168 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2313
169 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2312
170 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2300
171 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2299
172 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2296
173 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2285
174 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2283
175 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2283
176 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2273
177 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2267
178 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2259
179 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2257
180 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2229
181 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2225
182 Księga rejestrowa instytucji kultury 2223
183 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2199
184 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 2187
185 Nabór na stanowisko 500+ 2179
186 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2177
187 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2174
188 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2169
189 Azbest 2017 r. 2155
190 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2108
191 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2101
192 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2098
193 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2065
194 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2054
195 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 2046
196 Obowiązek nauki 2037
197 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2023
198 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2001
199 Jezioro Moczydlo w Marylinie 1983
200 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 1971
201 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1967
202 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1925
203 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1921
204 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 1905
205 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 1887
206 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1886
207 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 1871
208 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 1848
209 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1840
210 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 1798
211 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 1794
212 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 1785
213 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 1781
214 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1778
215 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1770
216 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1755
217 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 1724
218 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1723
219 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1700
220 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1691
221 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1672
222 WPF 2013 1668
223 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1659
224 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1645
225 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1621
226 Wyprawka szkolna 1619
227 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1602
228 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 1602
229 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1597
230 Budżet 2013 1592
231 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1576
232 Pomoc publiczna w roku 2016 1574
233 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1553
234 Nabór na dyrektora SP w Piłce 1546
235 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1543
236 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1540
237 Budżet 2015 1536
238 WPF 2015 1536
239 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1534
240 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1529
241 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1527
242 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 1517
243 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1514
244 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 1509
245 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1497
246 Budżet 2014 1493
247 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1490
248 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1489
249 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1487
250 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 1486
251 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1484
252 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1482
253 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1482
254 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 1468
255 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 1464
256 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1463
257 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1459
258 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 1459
259 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1451
260 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1446
261 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1436
262 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1434
263 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1427
264 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1418
265 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1412
266 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1410
267 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1403
268 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1401
269 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1400
270 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1396
271 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1396
272 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1390
273 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1388
274 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1383
275 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1370
276 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1369
277 WPF 2014 1366
278 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1366
279 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1363
280 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1362
281 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1360
282 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1360
283 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 1358
284 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1355
285 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1353
286 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1348
287 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1347
288 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1345
289 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1344
290 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1341
291 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 1341
292 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1341
293 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1338
294 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1338
295 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1335
296 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1333
297 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1330
298 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1330
299 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 1329
300 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1326
301 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1323
302 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1322
303 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1321
304 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1317
305 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1317
306 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1315
307 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1314
308 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1314
309 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1312
310 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1312
311 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1307
312 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1305
313 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 1305
314 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1302
315 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1300
316 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1291
317 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1290
318 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1288
319 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1286
320 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1286
321 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1284
322 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1283
323 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 1280
324 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1279
325 Program na 2019 1278
326 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1277
327 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1276
328 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1275
329 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1273
330 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1271
331 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1271
332 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1269
333 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1267
334 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1263
335 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1263
336 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1259
337 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1258
338 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1257
339 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1257
340 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 1256
341 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1253
342 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1250
343 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1249
344 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1249
345 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1249
346 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1249
347 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 1247
348 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1242
349 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1242
350 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1241
351 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1241
352 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1238
353 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1238
354 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1237
355 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1236
356 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1234
357 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1233
358 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1233
359 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1232
360 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 1231
361 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1229
362 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1225
363 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1224
364 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1220
365 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 1220
366 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1219
367 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1219
368 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1219
369 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1217
370 Nabór na stanowisko urzędnicze 1210
371 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1210
372 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 1210
373 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1208
374 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1208
375 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1207
376 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1205
377 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1203
378 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1203
379 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1199
380 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1199
381 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1198
382 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1196
383 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1196
384 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 1192
385 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1191
386 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1187
387 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1187
388 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1186
389 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1177
390 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1172
391 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1171
392 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1171
393 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1168
394 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1167
395 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1166
396 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1162
397 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1162
398 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1161
399 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1159
400 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1158
401 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1158
402 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1157
403 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1152
404 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1149
405 Budżet 2016 1146
406 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1143
407 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1143
408 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1143
409 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1140
410 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1140
411 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1138
412 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1137
413 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1130
414 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1122
415 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1120
416 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1118
417 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1117
418 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1117
419 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1113
420 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1112
421 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1112
422 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1110
423 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1110
424 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1110
425 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1109
426 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1108
427 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1107
428 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1106
429 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1105
430 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1105
431 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1105
432 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1105
433 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1104
434 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1103
435 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1100
436 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1099
437 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1096
438 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1093
439 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1091
440 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1091
441 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1091
442 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1090
443 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1085
444 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1085
445 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1084
446 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1082
447 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1081
448 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1077
449 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1072
450 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1069
451 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 1064
452 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1062
453 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1061
454 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1060
455 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1060
456 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1055
457 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1054
458 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1054
459 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1053
460 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1053
461 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1051
462 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1050
463 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1048
464 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1045
465 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1044
466 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1043
467 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1041
468 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1041
469 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1041
470 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 1040
471 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1040
472 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1040
473 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1039
474 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1039
475 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1036
476 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1035
477 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1035
478 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1032
479 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1031
480 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1029
481 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1028
482 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1028
483 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1027
484 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1025
485 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1025
486 Ocena jakości wody - SP Peckowo i WSPiA Kwiejce 1025
487 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1023
488 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1022
489 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1021
490 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1020
491 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1018
492 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1018
493 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1017
494 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1016
495 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1014
496 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1013
497 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1012
498 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1009
499 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1009
500 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1009
501 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1008
502 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1007
503 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1006
504 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1005
505 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1005
506 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1005
507 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1001
508 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1001
509 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1000
510 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1000
511 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1000
512 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 999
513 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 999
514 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 998
515 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 996
516 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 995
517 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 995
518 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 995
519 Budżet 2017 994
520 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 992
521 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 991
522 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 991
523 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 990
524 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 990
525 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 990
526 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 989
527 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 989
528 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 988
529 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 988
530 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 987
531 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 987
532 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 985
533 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 983
534 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 983
535 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 980
536 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 980
537 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 980
538 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 978
539 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 977
540 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 977
541 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 976
542 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 976
543 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 975
544 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 975
545 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 974
546 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 969
547 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 968
548 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 967
549 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 967
550 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 964
551 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 964
552 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 964
553 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 963
554 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 962
555 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 960
556 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 959
557 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 957
558 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 957
559 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 956
560 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 956
561 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 956
562 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 954
563 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 952
564 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 952
565 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 951
566 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 950
567 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 950
568 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 950
569 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 949
570 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 948
571 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 947
572 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 944
573 Plan zamówień na 2017 rok 943
574 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 943
575 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 940
576 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 940
577 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 940
578 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 939
579 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 939
580 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 939
581 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 938
582 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 938
583 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 937
584 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 935
585 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 933
586 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 932
587 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 932
588 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 931
589 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 931
590 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 929
591 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 927
592 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 925
593 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 924
594 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 923
595 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 923
596 WPF 2016 921
597 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 920
598 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 920
599 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 919
600 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 919
601 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 918
602 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 917
603 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 917
604 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 915
605 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 914
606 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 912
607 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 909
608 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 908
609 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 908
610 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 907
611 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 907
612 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 905
613 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 904
614 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 904
615 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 903
616 Budżet 2018 902
617 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 901
618 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 900
619 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 899
620 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 897
621 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 897
622 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 897
623 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 896
624 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 896
625 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 894
626 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 893
627 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 892
628 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 892
629 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 889
630 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 888
631 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 888
632 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 888
633 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 888
634 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 887
635 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 886
636 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 884
637 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 884
638 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 883
639 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 882
640 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 882
641 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 881
642 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 881
643 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 876
644 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 875
645 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 872
646 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 872
647 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 870
648 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 868
649 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 868
650 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 867
651 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 865
652 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 864
653 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 863
654 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 862
655 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 860
656 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 860
657 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 860
658 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 858
659 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 856
660 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 855
661 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 854
662 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 854
663 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 853
664 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 853
665 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 853
666 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 852
667 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 851
668 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 850
669 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 850
670 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 849
671 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 848
672 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 848
673 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 847
674 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 847
675 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 845
676 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 837
677 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 837
678 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 837
679 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 835
680 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 834
681 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 834
682 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 833
683 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 832
684 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 832
685 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 831
686 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 830
687 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 828
688 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 824
689 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 823
690 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 821
691 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 820
692 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 819
693 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 818
694 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 816
695 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 815
696 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 812
697 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 812
698 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 811
699 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 811
700 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 810
701 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 810
702 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 809
703 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 808
704 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 807
705 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 805
706 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 805
707 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 803
708 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 803
709 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 801
710 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 800
711 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 800
712 Harmonogram pracy nieodpłatnej pomocy prawnej 798
713 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 797
714 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 796
715 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 796
716 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 795
717 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 795
718 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 794
719 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 793
720 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 793
721 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 793
722 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 790
723 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 788
724 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 786
725 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 784
726 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 783
727 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 782
728 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 781
729 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 780
730 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 779
731 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 779
732 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 778
733 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 777
734 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 775
735 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 774
736 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 771
737 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 770
738 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 770
739 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 769
740 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 769
741 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 769
742 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 769
743 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 768
744 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 768
745 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 768
746 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 766
747 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 766
748 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 762
749 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 761
750 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 759
751 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 758
752 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 758
753 WPF 2017 758
754 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 757
755 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 757
756 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 757
757 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 757
758 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 755
759 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 754
760 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 752
761 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 752
762 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 748
763 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 743
764 Protokoły sesji 742
765 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 741
766 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 740
767 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 740
768 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 739
769 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 738
770 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 738
771 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 737
772 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 731
773 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 730
774 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 730
775 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 729
776 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 728
777 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 728
778 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 728
779 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 725
780 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 725
781 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 722
782 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 722
783 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 721
784 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 720
785 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 720
786 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 719
787 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 719
788 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 719
789 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 719
790 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 717
791 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 717
792 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 716
793 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 715
794 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 715
795 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 714
796 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 711
797 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 709
798 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 709
799 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 708
800 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 707
801 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 707
802 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 705
803 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 704
804 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 704
805 Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 704
806 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 704
807 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 699
808 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 698
809 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 697
810 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 697
811 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 697
812 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 697
813 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 697
814 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 696
815 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 694
816 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 692
817 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 692
818 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 692
819 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 691
820 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 690
821 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała 689
822 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 688
823 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 688
824 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 687
825 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 687
826 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 686
827 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 685
828 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 684
829 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 682
830 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 682
831 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 680
832 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 680
833 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 680
834 Klauzula informacyjna 679
835 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 677
836 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 676
837 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 674
838 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 673
839 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 673
840 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 672
841 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 671
842 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 668
843 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..." 668
844 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 667
845 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 667
846 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 667
847 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 667
848 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 666
849 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 666
850 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 666
851 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 665
852 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 665
853 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 664
854 Żłobki i kluby dziecięce 664
855 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 663
856 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 662
857 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 661
858 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 661
859 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 660
860 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 659
861 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 657
862 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 656
863 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 655
864 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 654
865 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 653
866 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 653
867 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 652
868 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 652
869 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 652
870 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 652
871 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 651
872 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 650
873 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 650
874 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 647
875 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 647
876 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 646
877 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 646
878 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 646
879 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 645
880 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 645
881 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 645
882 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 642
883 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 641
884 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 641
885 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 640
886 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 639
887 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 639
888 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 637
889 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 637
890 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 635
891 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 634
892 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 633
893 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 633
894 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 631
895 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 630
896 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 630
897 Plan zamówień na 2018 rok 630
898 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 629
899 Uchwała na 2019 627
900 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 627
901 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 626
902 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 626
903 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 625
904 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 624
905 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 623
906 Uproszczona oferta na zadania publiczne 623
907 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 622
908 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 622
909 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 622
910 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 622
911 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 620
912 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 619
913 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 619
914 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 617
915 Transmisje video pod linkiem 614
916 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 613
917 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 612
918 WPF 2018 612
919 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 611
920 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 610
921 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 604
922 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 601
923 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 601
924 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 600
925 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 598
926 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 596
927 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 596
928 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 595
929 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 595
930 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 594
931 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 594
932 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 593
933 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 592
934 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 591
935 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 590
936 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 589
937 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 589
938 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 588
939 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 588
940 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 587
941 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 587
942 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 586
943 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 586
944 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 583
945 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 582
946 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 581
947 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 581
948 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 581
949 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 580
950 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 579
951 Komunikat - uchwały antysmogowe 575
952 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 575
953 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 575
954 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 575
955 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 574
956 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 574
957 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 574
958 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 573
959 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 572
960 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 571
961 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 568
962 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 568
963 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 567
964 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 567
965 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 566
966 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 565
967 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 565
968 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 564
969 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 562
970 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 561
971 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 560
972 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 558
973 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 557
974 Pomoc publiczna 2017 556
975 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 553
976 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 551
977 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 550
978 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 550
979 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 549
980 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 547
981 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 546
982 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 543
983 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 542
984 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 542
985 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 542
986 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 541
987 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 539
988 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 538
989 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 538
990 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 538
991 Uchwała nr 5 535
992 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 534
993 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 531
994 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 530
995 Urząd 530
996 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 530
997 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 523
998 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 523
999 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 522
1000 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 518
1001 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 517
1002 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 517
1003 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 517
1004 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 515
1005 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 513
1006 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 508
1007 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 508
1008 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 506
1009 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 506
1010 Informacja o wynikach naboru 505
1011 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 504
1012 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 502
1013 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 501
1014 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 499
1015 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 499
1016 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 498
1017 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 497
1018 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 494
1019 Budżet 2019 492
1020 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 488
1021 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 484
1022 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 484
1023 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 484
1024 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 483
1025 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 482
1026 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 478
1027 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 478
1028 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 478
1029 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 476
1030 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 475
1031 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 475
1032 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 475
1033 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 475
1034 Dyżury Gminnej Komisji 475
1035 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 475
1036 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 474
1037 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 473
1038 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 472
1039 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 472
1040 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 470
1041 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 469
1042 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 468
1043 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 468
1044 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 466
1045 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 466
1046 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 466
1047 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 463
1048 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 461
1049 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 458
1050 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 458
1051 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 456
1052 Szkoła Podstawowa w Drawsku 455
1053 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 454
1054 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 452
1055 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 452
1056 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 451
1057 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 451
1058 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 450
1059 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 450
1060 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 449
1061 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 449
1062 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 445
1063 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 444
1064 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 444
1065 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 443
1066 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 442
1067 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 437
1068 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 436
1069 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 436
1070 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 436
1071 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 436
1072 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 435
1073 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 434
1074 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 433
1075 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 432
1076 Ocena jakości wody - Chełst 432
1077 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 429
1078 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 428
1079 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 426
1080 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 426
1081 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 426
1082 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 424
1083 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 423
1084 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 421
1085 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 421
1086 Szkoła Podstawowa w Piłce 421
1087 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 419
1088 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 416
1089 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 415
1090 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 415
1091 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 414
1092 Uchwała nr 4 414
1093 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 411
1094 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 410
1095 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 409
1096 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 409
1097 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 409
1098 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 408
1099 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 407
1100 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 407
1101 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 405
1102 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 404
1103 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 402
1104 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 401
1105 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 399
1106 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 398
1107 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 397
1108 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 396
1109 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 396
1110 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 394
1111 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 393
1112 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 392
1113 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 392
1114 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 392
1115 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 390
1116 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 388
1117 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 387
1118 Pomoc publiczna w 2018 r. 386
1119 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 385
1120 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 385
1121 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 384
1122 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 382
1123 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 382
1124 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 380
1125 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 380
1126 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 379
1127 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 379
1128 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 378
1129 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 378
1130 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 377
1131 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 377
1132 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 377
1133 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 375
1134 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 374
1135 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 373
1136 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 373
1137 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 373
1138 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 372
1139 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 372
1140 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 370
1141 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 368
1142 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 368
1143 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 365
1144 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa przystani kajakowej 363
1145 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 363
1146 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 363
1147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 362
1148 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 359
1149 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 359
1150 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 359
1151 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 357
1152 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 357
1153 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 356
1154 Zgłoszenie kandydatów 356
1155 WPF 2019 356
1156 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 356
1157 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 355
1158 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 355
1159 Szkoła Podstawowa w Chełście 355
1160 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 355
1161 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 353
1162 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 353
1163 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 353
1164 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 353
1165 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 352
1166 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 352
1167 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 351
1168 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 350
1169 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 350
1170 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 349
1171 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 348
1172 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 346
1173 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 346
1174 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 346
1175 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 344
1176 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 344
1177 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 343
1178 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 342
1179 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 342
1180 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 341
1181 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 341
1182 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 341
1183 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 341
1184 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 340
1185 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 338
1186 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 338
1187 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 336
1188 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 336
1189 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 335
1190 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 335
1191 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 334
1192 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 333
1193 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 332
1194 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 332
1195 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 331
1196 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 331
1197 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 330
1198 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 330
1199 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 330
1200 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 329
1201 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 329
1202 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 328
1203 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 328
1204 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 328
1205 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 328
1206 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 327
1207 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 327
1208 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 326
1209 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 325
1210 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 325
1211 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 324
1212 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 323
1213 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 321
1214 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 321
1215 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 321
1216 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 320
1217 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 315
1218 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 315
1219 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 315
1220 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 314
1221 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 313
1222 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 312
1223 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 311
1224 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 310
1225 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 310
1226 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 310
1227 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 310
1228 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 308
1229 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 307
1230 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 307
1231 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 304
1232 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 303
1233 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 303
1234 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 303
1235 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 302
1236 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 301
1237 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 300
1238 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 298
1239 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 297
1240 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 297
1241 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 296
1242 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 296
1243 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 294
1244 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 294
1245 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 294
1246 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 293
1247 Obieszczenie - wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, II etap 293
1248 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 292
1249 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 291
1250 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 291
1251 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 291
1252 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 291
1253 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 290
1254 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 289
1255 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 288
1256 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XI 287
1257 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 286
1258 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 286
1259 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 286
1260 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 285
1261 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 285
1262 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 285
1263 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 282
1264 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 282
1265 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 282
1266 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 281
1267 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 281
1268 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 280
1269 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 280
1270 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 278
1271 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 277
1272 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 277
1273 Obwieszczenie 275
1274 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 275
1275 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 275
1276 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 275
1277 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 273
1278 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 270
1279 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 269
1280 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 269
1281 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 268
1282 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 268
1283 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 268
1284 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 268
1285 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 266
1286 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 266
1287 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 265
1288 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 264
1289 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 263
1290 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 263
1291 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 262
1292 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 262
1293 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 261
1294 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 261
1295 Klauzula informacyjna RODO 260
1296 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 259
1297 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 259
1298 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 258
1299 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 258
1300 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 257
1301 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 254
1302 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 254
1303 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 253
1304 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 252
1305 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 252
1306 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 252
1307 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 251
1308 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 251
1309 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 249
1310 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr 487 247
1311 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 246
1312 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 245
1313 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 244
1314 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 244
1315 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 242
1316 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 241
1317 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 241
1318 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 240
1319 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 240
1320 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 240
1321 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 239
1322 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 239
1323 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 238
1324 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 237
1325 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 237
1326 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 236
1327 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 235
1328 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 235
1329 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 235
1330 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 235
1331 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 232
1332 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 232
1333 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 232
1334 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 231
1335 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 231
1336 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 231
1337 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 229
1338 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 229
1339 Budżet 2020 229
1340 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 227
1341 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 227
1342 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 227
1343 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 226
1344 Obwieszczenie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie 226
1345 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 226
1346 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 226
1347 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 225
1348 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 221
1349 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 221
1350 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 220
1351 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 218
1352 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 217
1353 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 217
1354 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 217
1355 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 217
1356 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 215
1357 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 214
1358 Oferta realizacji zadania publicznego 214
1359 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 214
1360 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 213
1361 Zawiadomienie o zgromadzeniu 212
1362 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 211
1363 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 211
1364 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 211
1365 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 210
1366 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 210
1367 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 209
1368 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 209
1369 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 209
1370 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 209
1371 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 207
1372 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 207
1373 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 206
1374 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 206
1375 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 204
1376 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 204
1377 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 204
1378 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 203
1379 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 200
1380 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 199
1381 Informacja o udzieleniu zamówienia 199
1382 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 199
1383 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 198
1384 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 198
1385 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 198
1386 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 198
1387 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 197
1388 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 196
1389 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 196
1390 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 196
1391 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 195
1392 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 195
1393 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 195
1394 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 193
1395 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 192
1396 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 191
1397 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IX o mocy wytwórczej do 0,55 MW na działce o nr ew.: 601/1 obręb Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzc 190
1398 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 190
1399 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 189
1400 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 188
1401 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 187
1402 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 187
1403 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 184
1404 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 183
1405 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 183
1406 Obw. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VIII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) 181
1407 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 180
1408 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 180
1409 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 176
1410 Obwieszczenie „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IV o mocy wytwórczej do 0,9 MW na w południowej części działki o nr ew. 627/3 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infras 174
1411 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 174
1412 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 172
1413 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 171
1414 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 170
1415 Ob. - „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 485/1, 486 obręb 0012 Pęckowo (woj. wielkopolskie, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 170
1416 Obwodowe komisje wyborcze skład 170
1417 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 170
1418 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 167
1419 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 166
1420 Obw. - budowa chodnika w Chełście 165
1421 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 165
1422 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 162
1423 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 161
1424 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 161
1425 Obiweszczenie - Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II’’ Zadanie nr 1: Budowa 2 progów w leśnictwie Kamiennik 161
1426 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 159
1427 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 159
1428 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 159
1429 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 158
1430 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 158
1431 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej'' 157
1432 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 157
1433 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 156
1434 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 155
1435 Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Mała Elektrownia Wodna Drawsko na rzece Noteci w km 170+970 drogi wodnej Wisła-Odra w miejscowości Drawsko... 154
1436 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 153
1437 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 152
1438 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 152
1439 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 151
1440 Obw. - Budowa małej elektrowni wodnej Drawsko 151
1441 Plan pracy Rady i Komisji na 2020 r. 150
1442 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 149
1443 na 30.10.2019 AKTUALIZACJA Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 149
1444 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 149
1445 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II” Zadanie nr 3: Budowa 3 progów w le 147
1446 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 146
1447 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 145
1448 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 145
1449 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 143
1450 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 142
1451 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 141
1452 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 140
1453 Obw. - Budowa małej elektrowni wodnej Drawsko 140
1454 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 139
1455 Obwieszczenie - budowa małej elektrowni wodnej 139
1456 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 137
1457 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko”. (proj. Drawsko II) 137
1458 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 135
1459 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 133
1460 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 133
1461 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 131
1462 Obwieszczenie w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych 130
1463 Obwieszczenie - Budowa pomostu pływającego na jeziorze Piast dla 8 statków, długość linii brzegowej 20m" 130
1464 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 128
1465 Zawiadomienie o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach 127
1466 Obw. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko 127
1467 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 125
1468 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: ,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko (proj. Drawsko II) 125
1469 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 122
1470 ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 485/1, 486 obręb 0012 Pęckowo (woj. wielkopolskie, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania” 121
1471 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko”. (proj. Drawsko I) 121
1472 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 121
1473 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 120
1474 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 119
1475 Obw. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - część II 118
1476 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 118
1477 Obw. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Drawsko z dnia 2.08.2017r., dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego 117
1478 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 117
1479 Obw. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. 116
1480 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 115
1481 Ogłoszenie o zapewnienie udziału społeczeństwa w Programy ochrony powietrza 115
1482 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 114
1483 Obw/ Przedłużenie terminu załatwienia sprawy- dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejący stopniu wodnym Drawsko, który jest usytuowany na rzece Noteci w km 170 + 979 drogi wodnej Wisła – Odra wraz z dostosowaniem stopnia wodn 114
1484 Azbest - informacje dla mieszkańców 113
1485 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 113
1486 Obw. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko". (proj. Drawsko II) 112
1487 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I 111
1488 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 111
1489 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 109
1490 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 632/1 109
1491 WPF 2020 108
1492 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 107
1493 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 106
1494 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 105
1495 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) 104
1496 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wykonianie dokumentacji projektowej dla zadania: "budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część II 103
1497 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 101
1498 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 101
1499 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 100
1500 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 100
1501 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. Drawsko” 99
1502 Obw. zaw. o wszcz. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 99
1503 Zawiad. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko 99
1504 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 98
1505 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 98
1506 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 98
1507 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 98
1508 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 96
1509 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko 96
1510 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 96
1511 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 95
1512 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 95
1513 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 94
1514 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 93
1515 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 92
1516 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 92
1517 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 92
1518 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 90
1519 Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P 89
1520 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu złatwienia sprawy w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach 89
1521 bw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. Drawsko’’ 87
1522 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 87
1523 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”. 87
1524 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 86
1525 Oświadczenie w sprawie dostępności 86
1526 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 85
1527 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 85
1528 ,,Obw. Zawiadomienie z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P 84
1529 Pomoc publiczna 2019 84
1530 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 82
1531 Zaw. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 81
1532 Wybory Prezydenckie 81
1533 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 80
1534 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 79
1535 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 78
1536 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 77
1537 Nabór na rachmistrzów spisowych 77
1538 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 77
1539 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 73
1540 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko”. (proj. Drawsko II) 72
1541 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 71
1542 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 71
1543 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 71
1544 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 70
1545 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 69
1546 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 69
1547 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. 68
1548 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 68
1549 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 67
1550 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 65
1551 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 64
1552 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokal. inwest. celu publ. dla dla budowy sieci elektroenergetycznej w obr. Pęckwo, Piłka, Drawsko Nadl. 63
1553 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 62
1554 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjn 60
1555 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 60
1556 Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 157 obręb Pęckowo, Gmina Drawsko” 59
1557 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 58
1558 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 58
1559 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 7+278 rzeki Miała, sieci telekomunikacyjnej w rurze osłonowej RHDPEp ⌀75, metodą przewiertu sterowanego 58
1560 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 57
1561 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 57
1562 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 56
1563 Zaw. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie mi 56
1564 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 56
1565 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 55
1566 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 53
1567 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 52
1568 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 52
1569 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 51
1570 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 49
1571 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 48
1572 Sprawozdania budżetowe 2020 rok 48
1573 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 46
1574 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 46
1575 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2, w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 46
1576 Składy OKW 45
1577 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 oraz 660 o mocy 45
1578 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających sub 42
1579 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 42
1580 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ - budowa sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 42
1581 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 40
1582 Zmiana granic i składów OKW 39
1583 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 39
1584 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 37
1585 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 37
1586 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 36
1587 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 157 35
1588 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 35
1589 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 35
1590 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 34
1591 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 34
1592 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem 32
1593 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 31
1594 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 453 30
1595 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 30
1596 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 29
1597 Konkurs na realizację zadań publicznych 29
1598 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 00 27
1599 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o n 26
1600 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 26
1601 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem 21
1602 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’ 20
1603 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 18
1604 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości 17
1605 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 14
1606 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 13
1607 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 13
1608 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 13
1609 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 12
1610 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 12
1611 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 12
1612 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 11
1613 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 11
1614 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 10
1615 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 10
1616 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 7
1617 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 7
1618 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 7
1619 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 7
1620 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 7
1621 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 6
1622 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
1623 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1
1624 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1
1625 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1
1626 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1627 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 08.01.2020 1