Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 9299
2 Stanowiska pracy 7821
3 Sołectwa 7703
4 Struktura organizacyjna 5710
5 Skład Rady Gminy 5319
6 Konkursy, ogłoszenia, informacje 5181
7 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 5040
8 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4907
9 Młodociani pracownicy – dokształcanie 4829
10 Wójt 4766
11 Kalendarz imprez 4482
12 Komisje Rady Gminy 4378
13 Godziny urzędowania 4369
14 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 4352
15 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 4297
16 Regulamin organizacyjny urzędu 4257
17 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 4224
18 Uchwały - 2012/2013 4184
19 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4101
20 Gospodarka odpadami 4074
21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 4051
22 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 3977
23 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 3832
24 Wnioski do pobrania 3821
25 Instrukcja korzystania z BIPu 3747
26 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3681
27 Statut Gminy Drawsko 3591
28 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 3588
29 Komunalizacja mienia 3564
30 Rejestry 3485
31 Wycinki drzew 3444
32 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 3443
33 Oświadczenia majątkowe radnych 3389
34 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3386
35 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 3339
36 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3325
37 Edukacja ekologiczna 3324
38 Plany, programy, regulaminy 3265
39 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3239
40 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3217
41 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 3206
42 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 3164
43 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 3162
44 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 3160
45 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3104
46 Składy obwodowych komisji wyborczych 3083
47 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3080
48 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3063
49 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3057
50 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3048
51 Ochrona zwierząt 3035
52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 3014
53 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 2987
54 Pomoc publiczna w 2014 r. 2977
55 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2959
56 Zdrowie 2948
57 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 2944
58 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 2936
59 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 2909
60 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 2898
61 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2889
62 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 2855
63 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 2845
64 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 2842
65 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2831
66 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2826
67 Konsultacje społeczne 2013 2813
68 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 2812
69 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 2793
70 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 2788
71 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2783
72 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 2779
73 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 2778
74 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 2771
75 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 2751
76 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2748
77 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 2737
78 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 2736
79 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2706
80 Azbest - gminny program 2705
81 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 2701
82 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 2657
83 Wybory na Prezydenta RP - plakat 2631
84 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 2627
85 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 2625
86 Obwieszczenie o obwodach głosowania 2616
87 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 2608
88 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2587
89 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2582
90 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2550
91 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2550
92 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2539
93 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2532
94 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2530
95 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2524
96 Obw. o numerach komitetów list 2513
97 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2511
98 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2506
99 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2505
100 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2503
101 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 2497
102 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 2492
103 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2492
104 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2483
105 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2467
106 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 2462
107 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 2445
108 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 2442
109 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2439
110 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2425
111 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2418
112 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2410
113 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 2403
114 Wyniki wyborów II tura 2400
115 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2393
116 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2390
117 Skład obwodowych komisji wyborczych 2382
118 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2374
119 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 2370
120 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2362
121 Zestawienie wyborów 2361
122 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2356
123 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2344
124 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2344
125 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2338
126 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2313
127 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2309
128 Udostępnienie spisu wyborców 2307
129 Terminy polowań zbiorowych 2303
130 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 2301
131 Zgłoszenie kandydatów 2300
132 Obwieszczenie o obwodach 2299
133 Dopisywanie do spisu wyborców 2278
134 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2259
135 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2253
136 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2250
137 Inf. o osob. niep. 2241
138 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2237
139 Zgł. kandydatów 2234
140 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 2232
141 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 2224
142 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2221
143 Prace w komisji 2221
144 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2200
145 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2200
146 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2190
147 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2190
148 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2189
149 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2178
150 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2174
151 Obw. o okręgach wyborczych 2173
152 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2170
153 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 2166
154 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2152
155 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2152
156 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2149
157 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2148
158 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2141
159 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2135
160 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2134
161 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2132
162 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2131
163 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2120
164 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2111
165 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2100
166 Polityka cookies 2087
167 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2086
168 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2086
169 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2082
170 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2079
171 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2071
172 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2069
173 Pomoc publiczna 2015 2068
174 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2058
175 Księga rejestrowa instytucji kultury 2055
176 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2053
177 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2049
178 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2048
179 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 2037
180 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2023
181 Jezioro Piast w Kwiejcach 2022
182 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2015
183 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 1993
184 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 1985
185 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 1976
186 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 1940
187 Azbest 2017 r. 1931
188 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 1928
189 Nabór na stanowisko 500+ 1918
190 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 1914
191 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 1908
192 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 1887
193 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1879
194 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 1866
195 Obowiązek nauki 1860
196 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 1811
197 Jezioro Moczydlo w Marylinie 1752
198 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1748
199 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 1735
200 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1733
201 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1717
202 Dane kontaktowe 1706
203 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1686
204 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1673
205 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 1658
206 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 1658
207 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 1643
208 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1631
209 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 1630
210 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1600
211 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 1597
212 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1562
213 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 1559
214 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1550
215 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1548
216 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1531
217 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 1513
218 WPF 2013 1498
219 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1489
220 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1487
221 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1477
222 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1454
223 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 1451
224 Budżet 2013 1434
225 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 1428
226 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1424
227 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1396
228 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1391
229 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1386
230 WPF 2015 1380
231 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1375
232 Budżet 2014 1368
233 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1345
234 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1344
235 Pomoc publiczna w roku 2016 1343
236 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 1342
237 Budżet 2015 1339
238 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1338
239 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1334
240 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1331
241 Wyprawka szkolna 1325
242 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 1317
243 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 1304
244 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1298
245 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 1296
246 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1290
247 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1284
248 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1276
249 Nabór na dyrektora SP w Piłce 1276
250 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1275
251 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1271
252 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1270
253 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1266
254 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1263
255 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1262
256 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 1256
257 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1256
258 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1253
259 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1252
260 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 1245
261 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1243
262 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1242
263 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1239
264 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1235
265 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1235
266 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1225
267 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1225
268 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1210
269 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1207
270 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1207
271 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1206
272 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1204
273 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1202
274 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1198
275 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1198
276 WPF 2014 1196
277 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1191
278 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 1191
279 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1191
280 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1191
281 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1189
282 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1188
283 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1187
284 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1187
285 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1186
286 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 1185
287 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1184
288 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1183
289 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1182
290 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1181
291 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1180
292 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1179
293 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1178
294 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1177
295 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1171
296 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1170
297 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1168
298 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 1168
299 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1166
300 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1163
301 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1163
302 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1161
303 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1158
304 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1156
305 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1152
306 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1150
307 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 1150
308 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1149
309 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1149
310 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1146
311 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1143
312 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1142
313 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1141
314 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1139
315 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1139
316 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1138
317 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1137
318 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1130
319 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1127
320 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 1126
321 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1124
322 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1124
323 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1123
324 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1122
325 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1121
326 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 1119
327 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1118
328 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1114
329 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1113
330 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1111
331 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1109
332 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1107
333 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1107
334 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1106
335 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1106
336 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1106
337 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1106
338 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1105
339 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1103
340 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1103
341 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 1096
342 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1095
343 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1091
344 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1091
345 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1091
346 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1088
347 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1087
348 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1087
349 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1086
350 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1086
351 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1082
352 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1081
353 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1081
354 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1077
355 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1077
356 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1075
357 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1073
358 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 1073
359 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1073
360 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1073
361 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1073
362 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1071
363 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1071
364 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1067
365 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1064
366 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1063
367 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1063
368 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 1062
369 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 1057
370 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1056
371 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1056
372 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1055
373 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1054
374 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1053
375 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1049
376 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1049
377 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1048
378 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1043
379 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1043
380 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1042
381 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1040
382 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 1040
383 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1039
384 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1030
385 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1028
386 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1026
387 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1020
388 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1019
389 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1013
390 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1008
391 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1007
392 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1006
393 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1003
394 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1002
395 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1001
396 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1000
397 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 995
398 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 994
399 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 993
400 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 984
401 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 983
402 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 981
403 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 981
404 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 979
405 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 978
406 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 977
407 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 976
408 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 973
409 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 971
410 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 969
411 Budżet 2016 968
412 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 967
413 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 967
414 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 966
415 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 965
416 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 965
417 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 963
418 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 959
419 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 959
420 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 958
421 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 958
422 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 956
423 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 953
424 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 952
425 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 946
426 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 946
427 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 945
428 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 942
429 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 942
430 Nabór na stanowisko urzędnicze 938
431 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 934
432 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 933
433 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 931
434 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 929
435 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 928
436 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 928
437 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 927
438 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 927
439 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 924
440 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 924
441 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 924
442 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 920
443 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 918
444 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 917
445 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 913
446 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 912
447 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 910
448 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 908
449 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 907
450 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 906
451 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 905
452 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 904
453 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 903
454 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 901
455 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 901
456 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 899
457 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 894
458 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 893
459 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 891
460 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 888
461 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 888
462 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 886
463 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 885
464 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 885
465 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 884
466 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 884
467 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 883
468 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 882
469 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 879
470 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 877
471 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 877
472 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 875
473 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 872
474 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 871
475 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 871
476 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 871
477 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 871
478 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 870
479 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 868
480 Program na 2019 868
481 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 867
482 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 867
483 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 867
484 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 866
485 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 865
486 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 865
487 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 863
488 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 863
489 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 861
490 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 860
491 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 858
492 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 858
493 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 857
494 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 857
495 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 857
496 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 856
497 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 855
498 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 852
499 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 852
500 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 852
501 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 851
502 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 851
503 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 851
504 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 851
505 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 850
506 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 850
507 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 848
508 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 847
509 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 845
510 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 845
511 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 845
512 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 845
513 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 844
514 Ocena jakości wody - SP Peckowo i WSPiA Kwiejce 843
515 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 843
516 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 843
517 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 840
518 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 839
519 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 839
520 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 839
521 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 838
522 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 837
523 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 837
524 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 837
525 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 836
526 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 836
527 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 832
528 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 831
529 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 828
530 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 828
531 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 827
532 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 827
533 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 827
534 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 826
535 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 823
536 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 822
537 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 822
538 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 821
539 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 820
540 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 820
541 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 820
542 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 819
543 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 816
544 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 816
545 Budżet 2017 813
546 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 812
547 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 811
548 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 810
549 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 809
550 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 807
551 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 807
552 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 806
553 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 805
554 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 804
555 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 804
556 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 804
557 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 803
558 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 803
559 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 803
560 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 802
561 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 802
562 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 800
563 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 800
564 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 800
565 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 799
566 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 799
567 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 798
568 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 798
569 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 797
570 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 796
571 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 796
572 WPF 2016 796
573 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 795
574 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 795
575 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 793
576 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 791
577 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 789
578 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 788
579 Plan zamówień na 2017 rok 786
580 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 785
581 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 785
582 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 784
583 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 784
584 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 782
585 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 781
586 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 780
587 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 775
588 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 775
589 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 772
590 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 772
591 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 771
592 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 770
593 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 769
594 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 767
595 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 766
596 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 766
597 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 765
598 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 765
599 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 764
600 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 764
601 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 761
602 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 760
603 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 760
604 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 757
605 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 754
606 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 754
607 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 753
608 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 752
609 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 752
610 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 748
611 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 747
612 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 747
613 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 747
614 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 744
615 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 744
616 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 744
617 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 743
618 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 741
619 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 741
620 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 741
621 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 740
622 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 740
623 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 739
624 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 738
625 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 738
626 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 738
627 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 737
628 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 737
629 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 737
630 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 736
631 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 736
632 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 734
633 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 733
634 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 731
635 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 730
636 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 729
637 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 728
638 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 727
639 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 725
640 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 723
641 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 719
642 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 718
643 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 717
644 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 717
645 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 716
646 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 715
647 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 714
648 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 714
649 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 714
650 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 712
651 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 711
652 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 710
653 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 709
654 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 706
655 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 706
656 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 706
657 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 705
658 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 705
659 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 705
660 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 704
661 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 699
662 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 699
663 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 698
664 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 697
665 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 696
666 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 696
667 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 693
668 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 692
669 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 690
670 Budżet 2018 689
671 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 688
672 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 688
673 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 687
674 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 687
675 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 687
676 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 686
677 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 684
678 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 681
679 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 681
680 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 681
681 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 681
682 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 680
683 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 674
684 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 673
685 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 673
686 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 672
687 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 670
688 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 668
689 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 668
690 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 667
691 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 666
692 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 666
693 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 666
694 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 664
695 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 662
696 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 661
697 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 661
698 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 658
699 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 657
700 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 656
701 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 652
702 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 651
703 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 651
704 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 650
705 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 648
706 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 648
707 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 647
708 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 647
709 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 646
710 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 646
711 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 646
712 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 645
713 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 645
714 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 644
715 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 642
716 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 641
717 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 641
718 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 640
719 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 637
720 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 637
721 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 636
722 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 635
723 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 634
724 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 633
725 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 631
726 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 630
727 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 629
728 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 628
729 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 627
730 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 627
731 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 626
732 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 625
733 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 623
734 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 622
735 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 622
736 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 621
737 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 620
738 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 619
739 WPF 2017 618
740 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 616
741 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 615
742 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 614
743 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 611
744 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 610
745 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 609
746 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 609
747 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 608
748 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 605
749 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 605
750 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 604
751 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 604
752 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 603
753 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 601
754 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 601
755 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 598
756 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 598
757 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 597
758 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 592
759 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 591
760 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 590
761 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 590
762 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 590
763 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 590
764 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 589
765 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 588
766 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 587
767 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 587
768 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 587
769 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 586
770 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 584
771 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 584
772 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 583
773 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 581
774 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 580
775 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 580
776 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 579
777 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 578
778 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 576
779 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 574
780 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 573
781 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 573
782 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 570
783 Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 570
784 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 570
785 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 569
786 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 569
787 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 568
788 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 567
789 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 567
790 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 567
791 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 567
792 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 566
793 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 565
794 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 565
795 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 563
796 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 562
797 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 562
798 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 561
799 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 559
800 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 558
801 Harmonogram pracy nieodpłatnej pomocy prawnej 558
802 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 554
803 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 554
804 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 553
805 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 551
806 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 549
807 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 548
808 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 547
809 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 547
810 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 547
811 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 545
812 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała 544
813 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 544
814 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 544
815 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 542
816 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 542
817 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 541
818 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 539
819 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 539
820 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 539
821 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 538
822 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 537
823 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 536
824 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 534
825 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 534
826 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 534
827 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 533
828 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 529
829 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 529
830 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 527
831 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 526
832 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 525
833 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 524
834 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 523
835 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 521
836 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 520
837 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 520
838 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 519
839 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 517
840 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 516
841 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 516
842 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 513
843 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 512
844 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 512
845 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 511
846 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 510
847 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..." 510
848 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 510
849 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 510
850 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 508
851 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 508
852 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 507
853 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 506
854 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 506
855 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 504
856 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 504
857 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 504
858 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 504
859 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 504
860 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 504
861 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 503
862 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 503
863 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 503
864 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 502
865 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 502
866 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 499
867 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 498
868 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 497
869 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 495
870 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 495
871 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 494
872 Plan zamówień na 2018 rok 494
873 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 493
874 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 493
875 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 492
876 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 492
877 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 491
878 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 491
879 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 489
880 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 488
881 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 488
882 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 487
883 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 486
884 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 486
885 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 486
886 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 482
887 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 482
888 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 482
889 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 480
890 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 478
891 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 478
892 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 477
893 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 474
894 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 473
895 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 472
896 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 470
897 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 467
898 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 464
899 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 464
900 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 463
901 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 463
902 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 462
903 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 459
904 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 459
905 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 458
906 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 458
907 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 456
908 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 456
909 Terminy posiedzeń sesji 455
910 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 454
911 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 453
912 WPF 2018 453
913 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 452
914 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 452
915 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 451
916 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 448
917 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 447
918 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 447
919 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 446
920 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 446
921 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 445
922 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 442
923 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 442
924 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 440
925 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 439
926 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 438
927 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 438
928 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 435
929 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 432
930 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 431
931 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 431
932 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 428
933 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 428
934 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 427
935 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 427
936 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 427
937 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 426
938 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 425
939 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 422
940 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 422
941 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 422
942 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 420
943 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 418
944 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 416
945 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 416
946 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 413
947 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 410
948 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 407
949 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 407
950 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 406
951 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 405
952 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 405
953 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 405
954 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 404
955 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 404
956 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 403
957 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 402
958 Uproszczona oferta na zadania publiczne 400
959 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 398
960 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 397
961 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 396
962 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 395
963 Klauzula informacyjna 394
964 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 394
965 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 390
966 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 388
967 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 388
968 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 385
969 Żłobki i kluby dziecięce 380
970 Protokoły sesji 379
971 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 377
972 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 377
973 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 375
974 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 372
975 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 372
976 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 371
977 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 370
978 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 370
979 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 370
980 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 368
981 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 367
982 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 360
983 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 359
984 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 356
985 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 355
986 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 352
987 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 350
988 Komunikat - uchwały antysmogowe 348
989 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 348
990 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 348
991 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 347
992 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 346
993 Transmisje video pod linkiem 345
994 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 345
995 Pomoc publiczna 2017 344
996 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 343
997 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 343
998 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 341
999 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 340
1000 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 339
1001 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 338
1002 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 338
1003 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 338
1004 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 337
1005 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 335
1006 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 335
1007 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 335
1008 Uchwała na 2019 334
1009 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 334
1010 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 334
1011 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 333
1012 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 332
1013 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 332
1014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 331
1015 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 327
1016 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 324
1017 Informacja o wynikach naboru 324
1018 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 324
1019 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 322
1020 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 321
1021 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 321
1022 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 317
1023 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 316
1024 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 313
1025 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 312
1026 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 309
1027 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 308
1028 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 306
1029 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 306
1030 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 305
1031 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 304
1032 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 304
1033 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 304
1034 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 303
1035 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 299
1036 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 299
1037 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 298
1038 Uchwała nr 5 298
1039 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 298
1040 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 298
1041 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 298
1042 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 297
1043 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 295
1044 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 295
1045 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 295
1046 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 294
1047 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 293
1048 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 293
1049 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 293
1050 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 290
1051 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 289
1052 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 289
1053 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 289
1054 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 288
1055 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 288
1056 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 285
1057 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 284
1058 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 283
1059 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 282
1060 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 282
1061 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 281
1062 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 281
1063 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 279
1064 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 278
1065 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 277
1066 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 275
1067 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 275
1068 Dyżury Gminnej Komisji 274
1069 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 273
1070 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 271
1071 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 270
1072 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 270
1073 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 269
1074 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 265
1075 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 265
1076 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 263
1077 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 263
1078 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 260
1079 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 255
1080 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 254
1081 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 254
1082 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 253
1083 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 252
1084 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 250
1085 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 250
1086 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 248
1087 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 247
1088 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 247
1089 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 245
1090 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 245
1091 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 244
1092 Budżet 2019 243
1093 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 243
1094 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 242
1095 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 242
1096 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 241
1097 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 241
1098 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 239
1099 Uchwała nr 4 239
1100 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 239
1101 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 237
1102 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 236
1103 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 236
1104 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 234
1105 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 233
1106 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 233
1107 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 230
1108 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 229
1109 Ocena jakości wody - Chełst 229
1110 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 228
1111 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 226
1112 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 223
1113 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 223
1114 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 220
1115 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 220
1116 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 219
1117 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 218
1118 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 218
1119 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 218
1120 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 217
1121 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 216
1122 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 214
1123 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 213
1124 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 213
1125 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 213
1126 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 211
1127 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 209
1128 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 208
1129 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 207
1130 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 206
1131 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 205
1132 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 205
1133 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 204
1134 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 203
1135 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 202
1136 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 202
1137 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 201
1138 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 201
1139 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 200
1140 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 200
1141 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 200
1142 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 199
1143 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 198
1144 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 198
1145 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 197
1146 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 197
1147 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 196
1148 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa przystani kajakowej 195
1149 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 193
1150 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 193
1151 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 193
1152 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 193
1153 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 192
1154 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 191
1155 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 189
1156 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 187
1157 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 187
1158 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 187
1159 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 185
1160 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 184
1161 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 184
1162 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 184
1163 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 183
1164 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 183
1165 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 182
1166 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 182
1167 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 181
1168 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 181
1169 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 180
1170 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 180
1171 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 180
1172 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 180
1173 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 179
1174 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 176
1175 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 176
1176 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 175
1177 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 174
1178 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 174
1179 WPF 2019 173
1180 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 172
1181 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 170
1182 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 167
1183 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 167
1184 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 166
1185 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 165
1186 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 165
1187 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 164
1188 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 162
1189 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 161
1190 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 160
1191 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 160
1192 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 159
1193 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 159
1194 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 159
1195 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 159
1196 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 159
1197 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 158
1198 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 158
1199 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 157
1200 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 157
1201 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 155
1202 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 155
1203 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 154
1204 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 154
1205 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 154
1206 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 154
1207 Urząd 153
1208 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 153
1209 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 152
1210 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 152
1211 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 152
1212 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 151
1213 Obieszczenie - wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, II etap 151
1214 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XI 151
1215 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 151
1216 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 150
1217 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 150
1218 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 149
1219 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 149
1220 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 147
1221 Zgłoszenie kandydatów 146
1222 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 146
1223 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 144
1224 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 144
1225 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 142
1226 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 140
1227 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 139
1228 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 139
1229 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 139
1230 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 139
1231 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 139
1232 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 138
1233 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 137
1234 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 135
1235 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 134
1236 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 134
1237 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 133
1238 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 133
1239 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 132
1240 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 131
1241 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 131
1242 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 131
1243 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 130
1244 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 128
1245 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 125
1246 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 124
1247 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 124
1248 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 123
1249 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 122
1250 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 121
1251 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 120
1252 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 120
1253 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 120
1254 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 117
1255 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 115
1256 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr 487 115
1257 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 114
1258 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 113
1259 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 113
1260 Szkoła Podstawowa w Piłce 111
1261 Klauzula informacyjna RODO 111
1262 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 109
1263 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 108
1264 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 106
1265 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 105
1266 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 104
1267 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 104
1268 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 103
1269 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 103
1270 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 102
1271 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 102
1272 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 102
1273 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 102
1274 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 101
1275 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 101
1276 Szkoła Podstawowa w Drawsku 101
1277 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 101
1278 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 101
1279 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 101
1280 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 100
1281 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 99
1282 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 99
1283 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 99
1284 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 99
1285 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 98
1286 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 98
1287 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 98
1288 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 97
1289 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 94
1290 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 94
1291 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 94
1292 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 93
1293 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 93
1294 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 92
1295 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 92
1296 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 92
1297 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 91
1298 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 91
1299 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 90
1300 Pomoc publiczna w 2018 r. 90
1301 Szkoła Podstawowa w Chełście 89
1302 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 89
1303 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 89
1304 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 89
1305 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 88
1306 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 88
1307 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 88
1308 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 87
1309 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 86
1310 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 85
1311 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 85
1312 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 85
1313 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 85
1314 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 84
1315 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 84
1316 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 84
1317 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 82
1318 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 82
1319 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 82
1320 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 80
1321 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 79
1322 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 79
1323 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 79
1324 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 79
1325 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 78
1326 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 78
1327 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 78
1328 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 78
1329 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 77
1330 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 76
1331 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 76
1332 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 76
1333 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 73
1334 Obwieszczenie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie 73
1335 Informacja o udzieleniu zamówienia 72
1336 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IX o mocy wytwórczej do 0,55 MW na działce o nr ew.: 601/1 obręb Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzc 72
1337 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 72
1338 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 71
1339 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 71
1340 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 69
1341 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 68
1342 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 68
1343 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 67
1344 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 66
1345 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 66
1346 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 65
1347 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 65
1348 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 64
1349 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 64
1350 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 64
1351 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 63
1352 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 62
1353 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 61
1354 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 61
1355 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 59
1356 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 58
1357 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 55
1358 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 54
1359 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 54
1360 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 51
1361 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 50
1362 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 48
1363 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 48
1364 Obwieszczenie 47
1365 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 47
1366 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 46
1367 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 46
1368 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 45
1369 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 44
1370 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 43
1371 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 43
1372 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 43
1373 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 43
1374 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 37
1375 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 36
1376 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 34
1377 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 33
1378 Obwieszczenie „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IV o mocy wytwórczej do 0,9 MW na w południowej części działki o nr ew. 627/3 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infras 33
1379 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 33
1380 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 31
1381 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 30
1382 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 27
1383 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 25
1384 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 24
1385 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 24
1386 Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Mała Elektrownia Wodna Drawsko na rzece Noteci w km 170+970 drogi wodnej Wisła-Odra w miejscowości Drawsko... 23
1387 Obiweszczenie - Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II’’ Zadanie nr 1: Budowa 2 progów w leśnictwie Kamiennik 23
1388 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II” Zadanie nr 3: Budowa 3 progów w le 22
1389 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 20
1390 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 19
1391 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 18
1392 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 17
1393 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 17
1394 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 14
1395 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 11
1396 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 10
1397 Obw. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VIII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) 9
1398 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 7
1399 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1
1400 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1
1401 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
1402 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1