Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 15332
2 Stanowiska pracy 13515
3 Sołectwa 11832
4 Dane kontaktowe 9239
5 Struktura organizacyjna 8367
6 Wójt 8040
7 Skład Rady Gminy Drawsko 8032
8 Wnioski do pobrania 7573
9 Gospodarka odpadami 7195
10 Godziny urzędowania 6773
11 Młodociani pracownicy – dokształcanie 6696
12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 6625
13 Komisje Rady Gminy Drawsko 6499
14 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6312
15 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 6287
16 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 6254
17 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 5978
18 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5785
19 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 5576
20 Rejestry 5568
21 Wycinka drzew 5564
22 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 5376
23 Statut Gminy Drawsko 5287
24 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 5267
25 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 5076
26 Komunalizacja mienia 4982
27 Polityka cookies 4901
28 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4664
29 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4637
30 Instrukcja korzystania z BIPu 4571
31 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4499
32 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 4347
33 Oświadczenia majątkowe radnych 4267
34 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 4163
35 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3980
36 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3959
37 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3907
38 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3876
39 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3864
40 Pomoc publiczna w 2014 r. 3863
41 Składy obwodowych komisji wyborczych 3831
42 Azbest - gminny program 3826
43 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 3778
44 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3751
45 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 3717
46 Sprostowanie do informacji 3692
47 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3655
48 Konsultacje społeczne 2013 3641
49 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3619
50 Wybory na Prezydenta RP - plakat 3617
51 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3609
52 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3599
53 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3583
54 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 3570
55 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3563
56 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3544
57 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3540
58 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3490
59 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3488
60 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3485
61 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3420
62 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3410
63 Terminy polowań zbiorowych 3407
64 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3397
65 Jezioro Piast w Kwiejcach 3388
66 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3355
67 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 3347
68 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3338
69 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3326
70 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3320
71 Wyniki wyborów II tura 3319
72 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 3310
73 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3309
74 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 3300
75 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 3292
76 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 3286
77 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 3280
78 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 3278
79 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 3250
80 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 3249
81 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 3247
82 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 3228
83 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 3227
84 Obw. o numerach komitetów list 3216
85 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 3215
86 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 3212
87 Komunikat PPIS w Czarnkowie 3210
88 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 3195
89 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 3183
90 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 3161
91 Zestawienie wyborów 3147
92 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 3144
93 Skład obwodowych komisji wyborczych 3139
94 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 3118
95 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 3113
96 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 3102
97 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 3101
98 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 3091
99 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3091
100 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3051
101 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 3048
102 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3039
103 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 3037
104 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 3034
105 Udostępnienie spisu wyborców 3034
106 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 3032
107 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3030
108 Zgłoszenie kandydatów 3029
109 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 3028
110 Prace w komisji 3021
111 Inf. o osob. niep. 3011
112 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3009
113 Dopisywanie do spisu wyborców 3004
114 Obwieszczenie o obwodach 2995
115 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2980
116 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2978
117 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2977
118 Zgł. kandydatów 2957
119 Obowiązek szkolny i nauki 2957
120 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2955
121 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2953
122 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2939
123 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2939
124 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2935
125 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 2920
126 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2908
127 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2902
128 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2895
129 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2889
130 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2882
131 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2872
132 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2854
133 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2845
134 Pomoc publiczna 2015 2844
135 Nabór na stanowisko 500+ 2836
136 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2821
137 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 2813
138 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2798
139 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2778
140 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2769
141 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2765
142 Obw. o okręgach wyborczych 2764
143 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2760
144 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2744
145 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2743
146 Jezioro Moczydło w Marylinie 2734
147 Księga rejestrowa instytucji kultury 2731
148 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2728
149 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2726
150 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2694
151 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2691
152 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2691
153 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2690
154 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2663
155 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2618
156 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2608
157 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2597
158 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2574
159 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2572
160 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2566
161 Protokoły z sesji Rady Gminy Drawsko 2553
162 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2546
163 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Drawski Młyn, termin przetargu 6 październka 2022 roku 2498
164 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2463
165 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2462
166 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2461
167 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 2461
168 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2455
169 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2426
170 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2408
171 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2379
172 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2365
173 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2329
174 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2313
175 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 2293
176 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2290
177 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 2289
178 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 2243
179 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 2231
180 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 2217
181 Pomoc publiczna w roku 2016 2211
182 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 2198
183 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2188
184 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 2188
185 Klauzula informacyjna 2172
186 Budżet 2015 2163
187 WPF 2013 2160
188 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 2143
189 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2124
190 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 2109
191 Budżet 2013 2080
192 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 2071
193 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 2068
194 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 2065
195 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2057
196 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 2051
197 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 2048
198 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 2036
199 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 2027
200 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 2020
201 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016
202 WPF 2015 2011
203 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1998
204 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 1990
205 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1976
206 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1975
207 Budżet 2014 1968
208 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1965
209 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1947
210 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1947
211 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1940
212 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1926
213 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1923
214 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1923
215 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1920
216 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1920
217 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1918
218 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 1917
219 Program na 2019 1915
220 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1905
221 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1894
222 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1891
223 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1876
224 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1875
225 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1859
226 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1839
227 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1834
228 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1828
229 WPF 2014 1825
230 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1824
231 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1821
232 Nabór na stanowisko urzędnicze 1816
233 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1814
234 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1814
235 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 1810
236 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1799
237 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1799
238 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1798
239 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1793
240 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1791
241 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1787
242 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1783
243 Budżet 2016 1782
244 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1778
245 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1768
246 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1761
247 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1758
248 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1753
249 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1752
250 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1740
251 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1736
252 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1734
253 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1732
254 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1725
255 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1724
256 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1724
257 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1723
258 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1720
259 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1720
260 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1719
261 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1719
262 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1716
263 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1714
264 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1711
265 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 1710
266 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1709
267 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1703
268 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1701
269 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1700
270 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1698
271 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1696
272 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1695
273 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1694
274 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1694
275 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1691
276 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1689
277 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1686
278 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1682
279 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1680
280 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1678
281 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1677
282 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1671
283 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1668
284 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1662
285 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1661
286 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1659
287 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1654
288 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1653
289 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1652
290 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1652
291 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1650
292 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1649
293 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1646
294 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1645
295 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1640
296 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1639
297 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 1636
298 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1630
299 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1630
300 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1629
301 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1629
302 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1627
303 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1627
304 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1623
305 Budżet 2017 1622
306 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1620
307 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1615
308 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1615
309 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1613
310 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1613
311 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1611
312 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1608
313 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1607
314 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 1607
315 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1606
316 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1606
317 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1605
318 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1604
319 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1602
320 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1601
321 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 1601
322 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1597
323 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1591
324 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1590
325 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1588
326 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1584
327 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1584
328 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1584
329 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1583
330 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1579
331 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1579
332 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1578
333 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1577
334 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1574
335 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1574
336 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1573
337 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 1573
338 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1572
339 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1572
340 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1568
341 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1568
342 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1568
343 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1564
344 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1562
345 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1562
346 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1560
347 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1557
348 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1555
349 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1553
350 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1551
351 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1550
352 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1548
353 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1548
354 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1546
355 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1544
356 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1541
357 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 1539
358 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1538
359 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1530
360 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1528
361 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1521
362 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1520
363 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1515
364 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1514
365 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1512
366 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1508
367 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 1507
368 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1502
369 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1501
370 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1499
371 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1497
372 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1496
373 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1493
374 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1493
375 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1488
376 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1487
377 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1486
378 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1485
379 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1482
380 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1476
381 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1470
382 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1470
383 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1467
384 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1466
385 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1462
386 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1461
387 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1459
388 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1452
389 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1450
390 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1448
391 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1445
392 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1444
393 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1440
394 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1437
395 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1436
396 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1433
397 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1433
398 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1431
399 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1430
400 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1429
401 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1428
402 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1426
403 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1426
404 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1424
405 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1420
406 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1419
407 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1416
408 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1412
409 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1411
410 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1410
411 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1409
412 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1408
413 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1408
414 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1407
415 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1404
416 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1399
417 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1398
418 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1398
419 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1397
420 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1394
421 WPF 2016 1393
422 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1392
423 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1392
424 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1391
425 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1390
426 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 1389
427 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1388
428 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 1385
429 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1381
430 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1380
431 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1380
432 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 1379
433 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1378
434 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1378
435 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1377
436 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1374
437 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1373
438 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1372
439 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1370
440 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1365
441 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1365
442 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1365
443 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1363
444 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1362
445 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1360
446 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1358
447 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1357
448 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1356
449 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1352
450 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1351
451 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1348
452 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1347
453 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1347
454 Budżet 2018 1346
455 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1346
456 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 1344
457 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1341
458 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1340
459 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1339
460 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1338
461 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1338
462 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1337
463 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 1336
464 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1334
465 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1334
466 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1333
467 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1333
468 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1332
469 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 1332
470 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1332
471 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1330
472 Plan zamówień na 2017 rok 1329
473 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1328
474 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1327
475 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1327
476 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1326
477 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1325
478 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1322
479 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1322
480 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1321
481 Klauzula informacyjna RODO 1319
482 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1318
483 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1318
484 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1317
485 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1316
486 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1316
487 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1314
488 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1313
489 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1313
490 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1312
491 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1311
492 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1306
493 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1302
494 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1299
495 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1299
496 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1299
497 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1298
498 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1298
499 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1298
500 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 1297
501 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 1297
502 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 1297
503 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1295
504 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 1295
505 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1295
506 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1292
507 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1292
508 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1291
509 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1289
510 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1289
511 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1287
512 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 1287
513 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 1283
514 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1282
515 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1281
516 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1276
517 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 1275
518 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1275
519 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 1274
520 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1273
521 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1272
522 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1272
523 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1272
524 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1270
525 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1268
526 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1268
527 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1267
528 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1263
529 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1261
530 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1260
531 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1260
532 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 1259
533 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1259
534 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 1259
535 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1258
536 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1258
537 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1258
538 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1258
539 Uchwała na 2019 1257
540 Budżet 2019 1256
541 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1255
542 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1255
543 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1254
544 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1254
545 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1252
546 WPF 2017 1251
547 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1251
548 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1248
549 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1246
550 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1245
551 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 1243
552 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1241
553 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1241
554 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1241
555 Urząd 1241
556 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1240
557 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1239
558 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1238
559 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 1237
560 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 1236
561 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 1233
562 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1230
563 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 1229
564 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 1229
565 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1228
566 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1226
567 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1225
568 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 1224
569 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1224
570 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 1220
571 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1219
572 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 1219
573 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1215
574 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1214
575 Transmisje video pod linkiem 1214
576 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1212
577 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 1212
578 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 1211
579 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 1210
580 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1210
581 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1210
582 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 1210
583 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1209
584 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 1209
585 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1208
586 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 1207
587 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 1205
588 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1204
589 Uproszczona oferta na zadania publiczne 1204
590 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1203
591 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 1202
592 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1201
593 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 1199
594 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 1198
595 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1198
596 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1197
597 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1196
598 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 1196
599 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1194
600 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1194
601 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1193
602 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 1191
603 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 1190
604 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 1190
605 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1188
606 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1188
607 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1187
608 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1187
609 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 1186
610 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 1185
611 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1184
612 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 1184
613 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1183
614 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 1183
615 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 1180
616 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1179
617 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 1179
618 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1176
619 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 1176
620 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1175
621 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1174
622 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1172
623 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 1172
624 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1170
625 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 1170
626 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 1169
627 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1169
628 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1168
629 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1167
630 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 1164
631 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 1162
632 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 1162
633 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 1159
634 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 1158
635 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 1158
636 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 1156
637 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 1156
638 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1154
639 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1154
640 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1153
641 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1151
642 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1151
643 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1150
644 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1148
645 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1147
646 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 1147
647 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1146
648 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1146
649 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1143
650 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 1143
651 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 1143
652 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1143
653 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 1143
654 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1142
655 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 1142
656 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1139
657 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1139
658 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 1136
659 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1132
660 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 1132
661 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1131
662 Szkoła Podstawowa w Drawsku 1131
663 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1130
664 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 1129
665 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 1127
666 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1127
667 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 1123
668 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 1122
669 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1119
670 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 1119
671 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 1119
672 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1119
673 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 1118
674 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 1114
675 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 1114
676 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 1111
677 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 1106
678 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 1106
679 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 1106
680 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 1104
681 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 1103
682 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 1102
683 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 1102
684 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 1101
685 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 1100
686 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 1098
687 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 1096
688 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 1095
689 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 1095
690 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 1094
691 Uchwała nr 5 1093
692 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1091
693 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 1090
694 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1089
695 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 1088
696 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1088
697 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 1087
698 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 1086
699 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1084
700 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 1083
701 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 1083
702 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1082
703 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 1081
704 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 1080
705 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 1079
706 Pomoc publiczna 2017 1079
707 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 1079
708 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1078
709 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 1077
710 WPF 2018 1077
711 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 1077
712 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 1077
713 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 1076
714 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1075
715 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1071
716 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1068
717 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1065
718 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 1064
719 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 1063
720 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 1062
721 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 1060
722 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 1059
723 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1058
724 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1057
725 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 1055
726 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 1055
727 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1054
728 Ocena jakości wody - Chełst 1054
729 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 1052
730 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 1051
731 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 1051
732 Dyżury Gminnej Komisji 1050
733 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1049
734 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 1049
735 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1048
736 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 1046
737 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1044
738 CEEB- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1044
739 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 1043
740 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 1042
741 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1041
742 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 1041
743 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 1041
744 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 1040
745 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1040
746 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1040
747 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 1038
748 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 1037
749 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 1036
750 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1036
751 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 1036
752 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 1035
753 Szkoła Podstawowa w Piłce 1035
754 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1035
755 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 1034
756 Szkoła Podstawowa w Chełście 1034
757 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 1033
758 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 1033
759 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1033
760 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1030
761 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 1029
762 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 1028
763 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1026
764 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 1026
765 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 1026
766 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 1026
767 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 1024
768 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 1024
769 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 1024
770 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 1024
771 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 1024
772 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 1024
773 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 1024
774 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1023
775 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 1023
776 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 1021
777 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 1019
778 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 1018
779 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 1018
780 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 1018
781 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1018
782 Uchwała nr 4 1017
783 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 1017
784 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 1016
785 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1013
786 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 1012
787 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1012
788 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 1011
789 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1010
790 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 1010
791 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 1009
792 Plan zamówień na 2018 rok 1007
793 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1007
794 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 1006
795 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 1005
796 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 1003
797 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1001
798 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 1001
799 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 1000
800 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 999
801 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 998
802 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 994
803 Informacja o wynikach naboru 993
804 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 993
805 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 992
806 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 990
807 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 990
808 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 990
809 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 989
810 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 989
811 Pomoc publiczna w 2018 r. 988
812 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 988
813 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 988
814 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 987
815 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 986
816 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 985
817 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 985
818 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 985
819 Zawiadomienie o zgromadzeniu 984
820 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 983
821 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 983
822 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 983
823 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 983
824 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 982
825 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 982
826 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 981
827 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 980
828 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 980
829 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 980
830 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 978
831 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 977
832 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 977
833 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 977
834 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 977
835 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 977
836 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 976
837 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 972
838 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 972
839 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 972
840 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 970
841 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 970
842 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 970
843 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 969
844 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 967
845 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 967
846 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 966
847 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 965
848 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 964
849 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 963
850 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 962
851 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 962
852 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 960
853 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 959
854 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 957
855 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 956
856 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 956
857 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 956
858 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 955
859 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 955
860 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 952
861 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 952
862 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 951
863 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 950
864 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 947
865 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 945
866 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 945
867 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 945
868 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 944
869 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 942
870 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 940
871 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 940
872 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 938
873 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 938
874 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 938
875 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 937
876 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 936
877 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 934
878 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 933
879 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 931
880 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 931
881 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 929
882 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 929
883 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 929
884 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 927
885 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 927
886 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 926
887 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 925
888 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 923
889 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 922
890 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 922
891 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 922
892 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 921
893 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 921
894 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 920
895 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 918
896 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 917
897 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 916
898 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 915
899 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 911
900 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 910
901 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 910
902 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 910
903 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 909
904 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 909
905 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 907
906 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 907
907 Budżet 2020 906
908 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 906
909 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 906
910 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 906
911 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 906
912 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 905
913 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 905
914 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 905
915 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 904
916 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 903
917 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 903
918 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 902
919 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 901
920 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 899
921 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 898
922 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 896
923 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 895
924 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 895
925 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 893
926 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 893
927 Nabór na rachmistrzów spisowych 892
928 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 891
929 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 891
930 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 890
931 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 889
932 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 888
933 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 888
934 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 887
935 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 886
936 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 885
937 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 885
938 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 883
939 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 882
940 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 882
941 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 882
942 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 879
943 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 878
944 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 878
945 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 878
946 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 877
947 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 876
948 WPF 2019 876
949 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 875
950 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 875
951 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 874
952 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 873
953 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 871
954 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 867
955 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 867
956 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 867
957 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 865
958 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 863
959 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 863
960 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 863
961 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 856
962 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 855
963 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 855
964 Zgłoszenie kandydatów 851
965 Azbest - informacje dla mieszkańców 849
966 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 848
967 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 847
968 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 846
969 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 845
970 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 844
971 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 843
972 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 843
973 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 841
974 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 840
975 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 839
976 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 839
977 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 838
978 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 837
979 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 837
980 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 834
981 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 832
982 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 830
983 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 830
984 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 829
985 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2021 829
986 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 827
987 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 827
988 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 826
989 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 823
990 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 822
991 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 822
992 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 822
993 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 819
994 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 818
995 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 817
996 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 816
997 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 815
998 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 812
999 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 811
1000 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 810
1001 Program Czyste Powietrze 810
1002 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 809
1003 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 808
1004 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 808
1005 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 806
1006 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 805
1007 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 805
1008 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 805
1009 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 805
1010 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 805
1011 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 799
1012 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 799
1013 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 798
1014 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 797
1015 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 796
1016 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 795
1017 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 794
1018 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 791
1019 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 789
1020 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 789
1021 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 788
1022 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 787
1023 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 787
1024 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 785
1025 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 785
1026 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 784
1027 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 783
1028 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 783
1029 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 782
1030 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 782
1031 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 782
1032 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 780
1033 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 780
1034 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 780
1035 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 778
1036 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 777
1037 Powszwechny Spis Rolny - informacja 775
1038 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 773
1039 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 770
1040 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 769
1041 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 767
1042 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 767
1043 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 767
1044 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 766
1045 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 766
1046 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 765
1047 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 762
1048 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 760
1049 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 759
1050 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 758
1051 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 758
1052 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 757
1053 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 756
1054 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 756
1055 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 755
1056 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 755
1057 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 754
1058 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 754
1059 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 752
1060 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 751
1061 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 750
1062 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 749
1063 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 749
1064 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 747
1065 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 747
1066 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 747
1067 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 746
1068 Oferta realizacji zadania publicznego 745
1069 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 745
1070 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 745
1071 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 745
1072 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 744
1073 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 742
1074 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 741
1075 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 740
1076 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 739
1077 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 739
1078 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 737
1079 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 735
1080 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 735
1081 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 734
1082 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 733
1083 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 732
1084 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 729
1085 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 729
1086 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 727
1087 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 726
1088 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 726
1089 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 725
1090 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 724
1091 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 723
1092 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 723
1093 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 720
1094 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 719
1095 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 717
1096 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 716
1097 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 716
1098 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 715
1099 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 714
1100 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 710
1101 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 709
1102 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 708
1103 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu 707
1104 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 706
1105 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 706
1106 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 705
1107 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 705
1108 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 703
1109 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 702
1110 Obwodowe komisje wyborcze skład 702
1111 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 701
1112 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 701
1113 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 700
1114 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 699
1115 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 699
1116 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 698
1117 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 697
1118 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 697
1119 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 695
1120 Petycja w sprawie referendum ludowego 695
1121 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 695
1122 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 694
1123 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 694
1124 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 694
1125 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 693
1126 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 693
1127 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 692
1128 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 691
1129 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 690
1130 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 690
1131 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 690
1132 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 688
1133 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 687
1134 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 686
1135 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 685
1136 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 685
1137 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 682
1138 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 681
1139 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 680
1140 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 680
1141 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 678
1142 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 677
1143 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 677
1144 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 675
1145 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 675
1146 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 674
1147 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 674
1148 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 672
1149 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 671
1150 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 671
1151 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 670
1152 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 669
1153 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 668
1154 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 667
1155 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 666
1156 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 666
1157 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym 665
1158 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 664
1159 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 664
1160 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 664
1161 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 663
1162 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 662
1163 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 660
1164 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 659
1165 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 658
1166 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 657
1167 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2021 657
1168 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 656
1169 Budżet 2021 656
1170 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 656
1171 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 653
1172 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 653
1173 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 652
1174 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 651
1175 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 651
1176 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 649
1177 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 648
1178 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 647
1179 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 646
1180 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 646
1181 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 645
1182 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 643
1183 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 643
1184 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 643
1185 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 643
1186 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 642
1187 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 642
1188 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 640
1189 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 640
1190 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 640
1191 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 640
1192 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 640
1193 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 640
1194 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 639
1195 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 639
1196 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 639
1197 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 639
1198 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 638
1199 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 637
1200 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 637
1201 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 636
1202 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 635
1203 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 634
1204 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 634
1205 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 633
1206 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 632
1207 Brak opłat targowych w roku 2021 632
1208 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 631
1209 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 630
1210 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 629
1211 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 628
1212 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 628
1213 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 628
1214 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 628
1215 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 627
1216 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 627
1217 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 626
1218 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 626
1219 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 626
1220 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 625
1221 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 625
1222 Pomoc publiczna 2019 623
1223 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 623
1224 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 623
1225 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 623
1226 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 622
1227 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 621
1228 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 620
1229 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 620
1230 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 619
1231 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 618
1232 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 618
1233 Oświadczenia majątkowe radnych 2021 618
1234 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 617
1235 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 616
1236 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 616
1237 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 614
1238 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 614
1239 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 614
1240 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 614
1241 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 613
1242 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 613
1243 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 612
1244 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 611
1245 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 611
1246 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 609
1247 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 609
1248 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 609
1249 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 608
1250 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 608
1251 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 607
1252 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 607
1253 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 606
1254 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 605
1255 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 605
1256 WPF 2020 604
1257 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 603
1258 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 603
1259 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 603
1260 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 603
1261 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 602
1262 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 602
1263 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 601
1264 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 599
1265 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 598
1266 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 598
1267 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 598
1268 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 598
1269 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 595
1270 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 595
1271 Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych 594
1272 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 593
1273 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 593
1274 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 593
1275 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 592
1276 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 590
1277 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 590
1278 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 590
1279 Informacja o udzieleniu zamówienia 590
1280 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 590
1281 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 589
1282 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 589
1283 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 589
1284 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 589
1285 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 588
1286 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 588
1287 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 587
1288 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 587
1289 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 585
1290 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 583
1291 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 583
1292 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 582
1293 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 580
1294 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 580
1295 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 580
1296 Konkurs na realizację zadań publicznych 580
1297 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 578
1298 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 577
1299 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 575
1300 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 575
1301 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 574
1302 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 574
1303 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 573
1304 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 572
1305 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 572
1306 Składy OKW 569
1307 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 569
1308 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 569
1309 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 568
1310 Petycja Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 567
1311 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 567
1312 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 566
1313 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 566
1314 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 566
1315 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 566
1316 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 565
1317 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 564
1318 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 564
1319 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 563
1320 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 563
1321 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 563
1322 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 562
1323 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 561
1324 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 561
1325 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 559
1326 Raport o stanie Gminy Drawsko za 2020 r. 559
1327 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 559
1328 Nabór na pracownika gospodarczego 558
1329 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 558
1330 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 556
1331 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 555
1332 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 553
1333 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 552
1334 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 552
1335 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 551
1336 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 548
1337 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 548
1338 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 548
1339 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 546
1340 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 546
1341 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 546
1342 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 545
1343 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 545
1344 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 545
1345 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 544
1346 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 544
1347 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 544
1348 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 544
1349 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 543
1350 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 542
1351 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 538
1352 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 536
1353 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 535
1354 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 535
1355 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 533
1356 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 533
1357 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 533
1358 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 533
1359 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 532
1360 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 532
1361 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 532
1362 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 532
1363 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 531
1364 Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż ruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 531
1365 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 530
1366 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 529
1367 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 529
1368 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 526
1369 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 525
1370 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 524
1371 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 524
1372 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 522
1373 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 522
1374 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 521
1375 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 520
1376 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 520
1377 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 519
1378 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 519
1379 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 518
1380 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 516
1381 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 516
1382 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 515
1383 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 515
1384 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 512
1385 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 512
1386 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 511
1387 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 510
1388 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 510
1389 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 506
1390 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 505
1391 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 504
1392 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 503
1393 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 501
1394 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 500
1395 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 500
1396 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 499
1397 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 499
1398 Zmiana granic i składów OKW 498
1399 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 498
1400 Obw. - budowa chodnika w Chełście 497
1401 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 497
1402 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 497
1403 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 495
1404 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 495
1405 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 492
1406 Petycja w sprawie życia zbiorowego 491
1407 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 491
1408 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 490
1409 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 490
1410 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 489
1411 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 489
1412 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 489
1413 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 488
1414 Przetarg na sptrzedaż działki budowlanej w Chełście - termin 15 czerwca 2021 488
1415 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 487
1416 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 487
1417 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 487
1418 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 486
1419 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 486
1420 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 484
1421 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 483
1422 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 482
1423 WPF 2021 482
1424 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 481
1425 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 480
1426 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 479
1427 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok 477
1428 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 476
1429 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 476
1430 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 475
1431 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 475
1432 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 472
1433 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 471
1434 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 470
1435 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 470
1436 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 470
1437 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 468
1438 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 468
1439 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 468
1440 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 467
1441 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 467
1442 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 466
1443 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 463
1444 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 462
1445 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4 461
1446 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 460
1447 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 460
1448 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 459
1449 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 457
1450 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 457
1451 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 457
1452 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 455
1453 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 455
1454 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 455
1455 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 453
1456 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 452
1457 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 451
1458 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 451
1459 Przetarg na sprzedaz działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 7 maja 2021 roku 451
1460 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 450
1461 Informacja o udzieleniu zamówienia 448
1462 Oświadczenie w sprawie dostępności 448
1463 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 448
1464 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 446
1465 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 445
1466 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 445
1467 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 438
1468 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 437
1469 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 434
1470 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 433
1471 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 433
1472 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 432
1473 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 431
1474 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 429
1475 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 426
1476 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 424
1477 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 424
1478 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 424
1479 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 423
1480 Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 78/4 - obręb Chełst Zachód 423
1481 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 422
1482 Wznowienie nieodpłatnych porad prawnych 422
1483 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 421
1484 II przetarg na maszyny rolnicze 420
1485 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 419
1486 Wybory Prezydenckie 415
1487 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 413
1488 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 411
1489 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 410
1490 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 410
1491 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 409
1492 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 404
1493 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 403
1494 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 402
1495 I przetarg na sprzedaż działki nr 77/4 w obr. Kwiejce Nowe, termin przetargu 29 września 2021 roku 401
1496 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 401
1497 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 401
1498 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 400
1499 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 400
1500 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 400
1501 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 398
1502 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 397
1503 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 396
1504 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 395
1505 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 395
1506 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 394
1507 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 393
1508 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 392
1509 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 390
1510 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 389
1511 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 389
1512 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 389
1513 II przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce Nowe, działka nr 77/4, termin przetargu 16 listopada 2021 roku 388
1514 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 388
1515 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 388
1516 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 385
1517 Nagrody 2020 384
1518 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 383
1519 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 381
1520 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 381
1521 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 381
1522 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 380
1523 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 379
1524 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 377
1525 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 377
1526 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 376
1527 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 376
1528 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 376
1529 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 375
1530 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 374
1531 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 374
1532 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 372
1533 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 372
1534 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 372
1535 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 371
1536 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 370
1537 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 370
1538 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 369
1539 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 369
1540 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 369
1541 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 368
1542 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 368
1543 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 368
1544 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2022 r. 367
1545 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 367
1546 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 366
1547 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 366
1548 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 365
1549 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 364
1550 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 364
1551 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 362
1552 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 360
1553 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 359
1554 Nagrody 2019 r. 359
1555 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 359
1556 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 359
1557 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 358
1558 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 357
1559 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2020 r. 355
1560 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 354
1561 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 354
1562 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych 353
1563 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 353
1564 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 352
1565 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 351
1566 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 351
1567 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 351
1568 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 351
1569 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184 348
1570 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 347
1571 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 347
1572 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021) 347
1573 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 347
1574 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 347
1575 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 346
1576 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 343
1577 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 343
1578 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 343
1579 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 341
1580 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 340
1581 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 339
1582 Petycja - program ochrony powietrza 339
1583 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r. 339
1584 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 338
1585 Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 338
1586 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 337
1587 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 337
1588 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 336
1589 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 334
1590 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 334
1591 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 333
1592 Budżet 2022 333
1593 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 333
1594 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 332
1595 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 331
1596 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 331
1597 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 331
1598 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 330
1599 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 330
1600 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 330
1601 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 329
1602 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 328
1603 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 327
1604 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 327
1605 Ocena jakości wody - Drawsko 325
1606 Informacja o dostępności 325
1607 Nabór na stanowisko opiekunki świetlicy w Drawsku 323
1608 Wykaz nieruchomości do sprzedaży Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana (obręb Drawsko, działki nr 724/8, 724/9) 323
1609 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 321
1610 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 321
1611 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 321
1612 Przetarg na działkę rekreacyjną w Kwiejcach Nowych, termin przetargu 18 marca 2022 roku 320
1613 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 319
1614 Nagrody 2018 318
1615 Nagrody 2017 318
1616 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 316
1617 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 314
1618 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 312
1619 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 312
1620 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 312
1621 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 311
1622 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 311
1623 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 311
1624 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 311
1625 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 311
1626 Informacja o odwołaniu przetargu 310
1627 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 310
1628 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 310
1629 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 310
1630 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 310
1631 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 309
1632 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 309
1633 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na 2022 r. 309
1634 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 309
1635 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 309
1636 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 306
1637 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 306
1638 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 306
1639 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 305
1640 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 305
1641 Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku 304
1642 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 303
1643 Sprawozdania budżetowe za 2021 rok 302
1644 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 302
1645 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 302
1646 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 301
1647 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 300
1648 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27, 29.11.2021r 300
1649 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 300
1650 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2020 299
1651 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik 298
1652 Konsultacje zmiany uchwały 298
1653 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 298
1654 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 298
1655 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. dz. 549/2 pod wiatę 297
1656 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 296
1657 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.16.2020.KM 295
1658 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 549/2 w obr. Piłka 294
1659 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 294
1660 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 294
1661 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.8.2021.KM 293
1662 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 293
1663 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 290
1664 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 290
1665 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021) 290
1666 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 290
1667 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 289
1668 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2020 289
1669 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 289
1670 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 288
1671 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 288
1672 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 287
1673 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 285
1674 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 285
1675 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 284
1676 Pomoc publiczna 2020 r. 283
1677 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021) 282
1678 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 281
1679 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.11.2021.KM 281
1680 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - 18.05.2021 r. 280
1681 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 279
1682 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023 278
1683 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik 277
1684 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 276
1685 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na 2022 r. 275
1686 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dok. sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B 275
1687 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 274
1688 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kawczyn, dz. 92/4 274
1689 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 274
1690 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 272
1691 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej - Drawsko Nadleśnictwo II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 10 MW, na cz. dz. nr 30/1 - obr. Drawsko Nadl. 271
1692 Ogłoszenie Starosty w sprawie inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 270
1693 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 270
1694 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 269
1695 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 269
1696 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.21.2021.AS 268
1697 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 268
1698 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.6.2021.KM 267
1699 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 773, obręb Drawsko (wieś Drawski Młyn Wybudowanie) 267
1700 Odpowiedź na petycje Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o środowisko oraz Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc 267
1701 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021) 267
1702 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.7.2021.KM 267
1703 Uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji w Marylinie nad Jeziorem Moczydło 265
1704 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 265
1705 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 264
1706 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 264
1707 Sprzedaż drewna opałowego 264
1708 Zapytanie i odpowiedź dot. wycinki drzew przy kościele w Drawsku 263
1709 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 263
1710 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 262
1711 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzrennego, Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodowej 262
1712 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 262
1713 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Mikołajkowy Turniej Karate 259
1714 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.10.2021.KM 259
1715 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.9.2021.KM 257
1716 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2020 257
1717 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 257
1718 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 257
1719 Wydłużony termin ofert na zadania publiczne 257
1720 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 256
1721 Uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033 254
1722 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 254
1723 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 253
1724 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 253
1725 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’. (XXVII/183/2021) 253
1726 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 252
1727 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 252
1728 Uchwała nr XXVIII/191/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 251
1729 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 250
1730 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 250
1731 Uchwała nr XXX/203/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 249
1732 Uchwała nr XXIX/200/2021 z dnia 30.06.2021w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsk 249
1733 Petycja Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 249
1734 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Moczydła'' 249
1735 Zapytanie i odpowiedź dot. zadłużenia gminy 248
1736 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 248
1737 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 248
1738 ocena jakości wody wodociąg Drawsko 247
1739 Uchwała nr XXIX/199/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2021/2022. 246
1740 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021) 246
1741 Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 246
1742 Obw. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.19 245
1743 Uchwała nr XXIX/197/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 245
1744 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 08-11-2021 roku 244
1745 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- zagospodarowanie miejsca na wypoczynek w Kamienniku 244
1746 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 244
1747 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 244
1748 Poradnik antysmogowy 243
1749 Uchwała nr XXX/204/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033 242
1750 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 242
1751 Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 241
1752 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła 240
1753 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 240
1754 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 239
1755 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 239
1756 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 238
1757 Koordynator ds. dostępności 238
1758 WPF 2022 238
1759 Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 238
1760 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 238
1761 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” (XXVII/188/2021) 237
1762 Uchwała nr XXIX/198/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. 236
1763 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 236
1764 Uchwała nr XXXV/233/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko. 236
1765 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XXVII/189/2021) 234
1766 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. 1299/28 obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 234
1767 Terminarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 234
1768 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka, działka nr 489 233
1769 Obw. Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 233
1770 Raport o stanie dostępności 233
1771 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021. (XXVII/186/2021) 232
1772 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2022 232
1773 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 231
1774 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 231
1775 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Aktywni razem 231
1776 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 231
1777 Raport o stanie gminy za 2021 r. 230
1778 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 Aneks Nr 4 229
1779 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 229
1780 Nabór na podinspektora w USC w Drawsku 228
1781 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 228
1782 Uchwała nr XXXII/220/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko. 228
1783 Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo 227
1784 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 226
1785 Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 226
1786 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 224
1787 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 224
1788 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z inowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form'' 223
1789 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- spotkanie integracyjne Klubu Seniora 222
1790 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 222
1791 Uchwała nr XXXVI/239/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie ustanowienia insygniów organów Gminy Drawsko: Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko i Łańcucha Wójta Gminy Drawsko. 221
1792 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawsko, cz. działki nr 179/9 221
1793 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 221
1794 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kwiejce Nowe 221
1795 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dn. 15.07.2021r. - dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowaia w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej, na dz. nr 122/5 i 57 - obręb Kamiennik 221
1796 Komunikat kąpieliskowy Nr 4/2021 221
1797 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 221
1798 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 220
1799 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 220
1800 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 220
1801 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 220
1802 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 220
1803 Uchwała nr XXIX/201/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. 219
1804 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 219
1805 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko I'' 219
1806 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 218
1807 Uchwała nr XXXVI/241/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej. 218
1808 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 218
1809 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 217
1810 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 217
1811 Wykaz nieruchomości do sprzedazy, działka rekreacyjna we wsi Kwiejce (dzialka nr 59/3, obręb Kwiejce) 216
1812 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce, nr 59/3, termin przetargu 03.czerwca 2022 roku 215
1813 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 215
1814 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko, gm. Drawsko 214
1815 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 214
1816 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko 214
1817 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo 214
1818 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.1.2021.AS - dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku roweowego - ETAP II B, na odcinku m. Kawczyn - m. Chełst 214
1819 Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony środowiska 214
1820 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Organizacja IX Paraolimpiady 213
1821 Uchwała nr XXXIII/226/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko. 213
1822 Zaw. o wydaniu postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.420.10.2021.JC.7 213
1823 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 212
1824 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 212
1825 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 10.06.2021r., dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Piłce na działce nr 199 211
1826 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 27 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy kablowej linii nn oświetlenia drogowego na cz. działki nr 199 położonej w obrębie Piłka 211
1827 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 211
1828 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. działki nr 504 211
1829 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 210
1830 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2022 209
1831 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW 208
1832 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 208
1833 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Drawskim Młynie, termin przetargu 19 sierpnia 2022 roku 208
1834 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. dot. budowy kabl. linii nn oświetlenia drogowego w Piłce na dz. nr 199. 207
1835 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 207
1836 Ocena jakości wody Przedszkole Chełst 207
1837 Informacja o zbiorowym polowaniu Koło Łowieckie nr 3 Złota Kielnia 207
1838 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, działka budowlana we wsi Chełst (działka, 78/3 obręb Chełst Zachód) 206
1839 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 206
1840 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 206
1841 Ocena jakości wody Przedszkole Piłka 206
1842 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, dz. 315/2 i cz. dz 987 205
1843 Uchwała nr XXIX/195/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2020 r. 205
1844 Uchwała nr XXXII/216/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 205
1845 Uchwała nr XXXI/207/2021 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnk.-Trzcian. na budowę ścieżki Drawsko-Krzyż 205
1846 Ocena jakości wody wodociąg Chełst 204
1847 Uchwała nr XXXI/210/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Brzozowa 204
1848 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 204
1849 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 202
1850 Uchwała nr XXXII/211/2021 z dn. 27.10.2021 r. uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 201
1851 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.17.2021.AS 200
1852 Uchwała nr XXXII/214/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 200
1853 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Pęckowo, działka nr 375 199
1854 Uchwała na XXXI/206/2021 r. z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany WPF na lata 2021-2033 199
1855 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 198
1856 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 481/2, m. Drawsko 197
1857 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 197
1858 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 197
1859 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dnia 3 września 2021 roku - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 122/5 i 57 - obręb Kamiennik. 197
1860 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 197
1861 Ogłoszenie 196
1862 Uchwała nr XXIX/194/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 196
1863 Zapytanie ofertowe dla przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’ 196
1864 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 196
1865 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 195
1866 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 77/4 w obrębie Kwiejce Nowe 195
1867 Uchwała nr XXXI/208/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruch. - działka nr 732/6 i 732/10 w Drawskim Młynie na drogę dojazdową 195
1868 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 195
1869 Uchwała nr XXXI/205/2021 z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na lata 2021-2033 194
1870 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 194
1871 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 194
1872 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS z dnia 18 października 2021 roku 194
1873 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 194
1874 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka dz. 47/1 194
1875 Klauzula informacyjne RODO 193
1876 Uchwała nr XXXI/209/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Akacjowa 192
1877 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia , Pęckowo, działki nr 127 192
1878 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 191
1879 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia pn: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’. 191
1880 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 549/2 w m. Piłka 191
1881 Uchwała nr XXXVII/246/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 191
1882 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko III'' zlokalizowanego na działce o nr ew.15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 191
1883 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości, Chełst Zachód, działka nr 78/3 191
1884 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 191
1885 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2022 rok 191
1886 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 190
1887 Petycja w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Kamiennik i Chełst 190
1888 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 190
1889 Uchwała nr XXXII/217/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033. 190
1890 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki nr 549/2 189
1891 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 189
1892 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969 189
1893 Uchwała nr XXIX/196/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 189
1894 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 189
1895 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2021 - Nasza Wieś Naszym Domem 189
1896 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kamiennik 188
1897 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 188
1898 Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Drawsko 188
1899 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m.Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 188
1900 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2020/2021 188
1901 Oświadczenia majątkowe radnych 2022 188
1902 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 187
1903 Obwieszczenie - sprawa decyzji o lokalizacji inw. celu publ.- Budowa drogi w m. Kamiennik na dz. 122/5 i 57 (mozliwośc zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji) 186
1904 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn 185
1905 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko II’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 185
1906 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 185
1907 Uchwała nr XXXII/215/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. 184
1908 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15/0,4kV i nn-0,4kV na działakch w obrębie Kamiennik 184
1909 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 184
1910 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 184
1911 Ocena jakości wody - Chełst 183
1912 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 183
1913 Ogłoszenie dot. dalszego zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w km 78+305 w miejscowości Drawski Młyn (DW181) 183
1914 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Drawsko 182
1915 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 778 w m. Drawski Młyn 182
1916 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 43/8 181
1917 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 181
1918 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn..„Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 181
1919 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 181
1920 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 181
1921 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 05.11.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Kamiennik, w gminie Drawsko 180
1922 Uchwała nr XXXII/213/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 180
1923 Uchwała nr XXXIII/225/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 180
1924 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 20.10.2021r. - dot. zawiadomienia o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej bud. elektroen. sieci kablowej nn-0,4kV i SN-15/0,4 kV na działkach w obrębie Kamiennik 179
1925 Przetarg na dzierżawę gruntu Drawsko , działki nr 987cz i 315/2 179
1926 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 179
1927 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 179
1928 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 178
1929 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 178
1930 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 178
1931 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.31.2021.AS z dnia 4 lutego 2022 roku dla działki nr ewid. 443 - obr. Drawsko (budowa elektrowni słonecznych Drawsko IV, Drawsko V) 178
1932 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 177
1933 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko III’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 176
1934 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w m. Chełst (obręb Chełst Zachód, działka nr 78/3), termin przetargu 3 czerwca 2022 roku 176
1935 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 176
1936 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 175
1937 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 175
1938 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 16 MW na działkach nr ewid. 167, 168, 169, 170, 287, 288, 290, 285, 286, 266, 267 obr. Pęckowo 175
1939 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Pęckowo 175
1940 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 175
1941 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko 175
1942 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 174
1943 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 174
1944 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 174
1945 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego do zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 173
1946 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 173
1947 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 173
1948 Uchwała nr XXXII/218/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 173
1949 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Elektrownia Słoneczna Drawsko II’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 173
1950 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 172
1951 Uchwała nr XXXIV/228/2021 z dn. 07.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021 172
1952 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 172
1953 Uchwała nr XXXIII/223/2021 z 29.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 r. ( 172
1954 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.20.2021.AS dot. budowy farm elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ewid. 167, 168, 169, 170, 287, 288, 290, 285, 286, 266 i 267 - obr. Pęckowo - dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy. 171
1955 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 171
1956 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 170
1957 Uchwała nr XXXII/219/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 170
1958 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2022 r. 170
1959 Obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 12 MW na dz. w obrębie Pęckowo 170
1960 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.19.2021.AS dot. budowy farm elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ewid. 134, 269, 270, 271, 294, 295, 296/2, 644, 643 - obr. Pęckowo, 505/4 - obręb Drawsko - dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy. 170
1961 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 170
1962 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 169
1963 Uchwała nr XXXIII/221/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 169
1964 Uchwała nr XXXIII/224/2021 z dnia 29.11.2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 – 2033. 169
1965 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.41.2021.AS z dnia 2 lutego 2022 roku dla części działki nr ewid. 15 - obr. Drawsko Nadleśnictwo (budowa instalacji paneli fotowolaticznych pn. "Elektrownia Słoneczna Drawsko III") 168
1966 Obw. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko 168
1967 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.43.2021.AS z dnia 25 lutego 2022 roku wydanej dla działki nr ewid. 40/5 - obręb Chełst, w gminie Drawsko - dot. budowy insatacji paneli fotowoltaicznych "Elektrownia Słoneczna Moczydła" 168
1968 Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy Drawsko 167
1969 Uchwała nr XXXIII/227/2021 z dnia 29.11.2021 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. 167
1970 Obw. Zaw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Mł. 167
1971 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr 86/33 ewid. w m. Chełst 167
1972 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko, nr działki 582/1 i 596 166
1973 Uchwala nr XXXV/235/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. 165
1974 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 2022 164
1975 Uchwala nr XXXIV/229/2021 z dn. 07.12.2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2021-2033 164
1976 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.19.2021.AS z dnia 03.01.2022r. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 12 MW, do realizacji na działach położonych w obrębie Pęckowo i Drawsko 164
1977 Petycja - Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 163
1978 Firmy świadczące usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Drawsko 162
1979 Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 28 161
1980 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ zlokalizowanego przy ul. Szosa Dworcowa 30 w miejscowości Drawski Mł. 161
1981 Obwieszczenie w sprawie przedłuzenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwziecia pn Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 30 161
1982 Inspektor Ochrony Danych Osobowych 160
1983 Uchwała nr XXXII/212/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 159
1984 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 158
1985 Uchwała nr XXXV/230/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 158
1986 Uchwała nr XXXV/231/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033. 157
1987 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS dla działki nr ewid. 977/6 - obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn 157
1988 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS dot. Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do decyzji Wójta Gminy Drawsko o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.07.2021 roku 154
1989 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 154
1990 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 154
1991 Uchwała nr XXXV/234/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022-2033. 154
1992 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 153
1993 Kolejny nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości 151
1994 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą 151
1995 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 30 151
1996 Obw. Zaw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 151
1997 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 150
1998 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 149
1999 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farm fotowoltaicznych PIŁKA V na cz. dz. nr 631/2 - obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn 149
2000 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 59/3 w obr. Kwiejce 148
2001 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 148
2002 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 147
2003 Uchwała nr XXXVI/238/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. 147
2004 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.18.2021.AS z dnia 23 grudnia 2021 roku dla budowy farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW na części działki nr 308 - obręb Pęckowo 147
2005 Zawiadomienie o włączeniu karty zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków 147
2006 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 146
2007 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Chełst 146
2008 Nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości 146
2009 Ocena jakości wody Przedszkole w Drawsku i Szkoła Podstawowa w Pęckowie 146
2010 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, z dnia 11.02.2022r. (obręb Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2) 145
2011 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.33.2021.AS w dniu 30 grudnia 2021 roku dotyczącej budowy kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do realizacji na działkach nr 43 i 41 położonych w obrębie Piłka 145
2012 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 144
2013 Uchwała nr XXXIII/222/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2022”. 143
2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.19.2021.AS w dniu 3 stycznia 2022 roku dla inwestycji dot. budowy farm elektrowni fotowoltaicznych na dz. nr 134, 269, 270, 271, 294, 295, 296/2, 644, 643 -obr. Pęckowo, 505/4- obr. Drawsko 142
2015 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2022 r. 142
2016 Uchwała nr XXXVI/237/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 142
2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.42.2021.AS z dnia 2 lutego 2022 roku dla części działki nr ewid. 15 - obr. Drawsko Nadleśnictwo (budowa instalacji paneli fotowoltaicznych pn. "Elektrownia Słoneczna Drawsko II"I 140
2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.28.2021.AS dla budowy instalacji paneli fotowoltaicznych Elektrownia Słoneczna Drawsko I, na części działki nr ewid. 15 - obręb Drawsko Nadleśnictwo 139
2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączenia jej do Gminnej ewid. zabytków, Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn 138
2020 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 01.04.2022 rokui, Drawsko, cz. działki nr 179/9 138
2021 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Pełcza i Kawczyn na terenie działki o nr ewid. 45/2 137
2022 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze - USC 136
2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewid. zabytków -budynku magazynu w zespole dworca kolejowego w Drawskim Młynie 134
2024 Uchwała nr XXXV/232/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2021 nie wygasają. 134
2025 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej z dnia 09 maja 2022 roku 133
2026 Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej 133
2027 Uchwala nr XXXVI/240/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 133
2028 Uchwała nr XXXV/236/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsk 132
2029 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 131
2030 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - świetlica w Chełście 130
2031 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 130
2032 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 28 129
2033 Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w m. Drawsko 128
2034 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 23 obręb Drawsko Nadleśnictwo 128
2035 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2022 r. 126
2036 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Drawsko 121
2037 Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS 119
2038 Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w sprawie N-ZP.6730.40.2021.AS 117
2039 Uchwała nr XXXVII/251/2022 z dnia 23.03.2022 w sp. Regulaminu nagradzania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 116
2040 Uchwała nr XXXVII/247/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie regulaminu targowiska wiejskiego „Drawski Ryneczek” w Drawsku. 116
2041 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sprostowaniu omyłki pisarskiej 115
2042 Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Dyrektora SP w Piłce 114
2043 Informacja o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji nr SKO.4120.341.14.2022.WZ 113
2044 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 113
2045 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Piłce 112
2046 Informacja o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji nr SKO.4120.341.15.2022.WZ 112
2047 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Pełcza i Kawczyn na terenie działki o nr ewid. 45/2 obręb Kawczyn, 100/2 112
2048 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Kwiejce, cz. działki nr 73/5 110
2049 Nabór na pracownika w Referacie Nieruchomości 109
2050 Uchwala nr XXXVII/253/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn i Chełst Zachód. 108
2051 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawski Młyn, działka nr 1299/25, obręb Drawsko 107
2052 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 107
2053 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsocwego planu zagosp. przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejnie ul. Leśnej i Wybudowanie 104
2054 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2021 r. 103
2055 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2021 103
2056 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Drawsko, cz. działek 152/1, 152/4, 152/5 103
2057 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” 100
2058 Uchwała nr XXXVII/252/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214. 100
2059 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 98
2060 Uchwała nr XXXVII/244/2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 98
2061 Sprawozdania budżetowe za 2022 rok 96
2062 Informacja z otwarcia ofert sprzedaż drewna dz. 23 obręb Drawsko Nadleśnictwo 96
2063 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 95
2064 Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków 95
2065 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki 489 94
2066 Obw. Zaw. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny 93
2067 Uchwała nr XL/271/2022 z dnia 15.06.2022 w sp.negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy 93
2068 Uchwała nr XXXVII/243/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. 93
2069 Petycja w sp. wsparcia przez rząd nośników energii 92
2070 Uchwała nr XXXVII/250/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie Regulaminu ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 od miejscowości Chełst do miejscowości Kawczyn. 92
2071 Uchwała nr XXXVII/248/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko w 2022 roku. 91
2072 Informacja z otwarcia ofert 91
2073 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 90
2074 Uchwala nr XXXVII/245/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w ośrodkach wsparcia. 89
2075 Uchwała nr XXXVII/242/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. ) 88
2076 Uchwała nr XXXIX/261/2022 z dnia 25.05.2022 w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2033 88
2077 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedaż drewna działka 23 Drawsko Nadleśnictwo 87
2078 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r. 86
2079 Uchwała nr XXXVII/249/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko na 2022 r. 86
2080 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2022 86
2081 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 85