Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 8986
2 Stanowiska pracy 7567
3 Sołectwa 7508
4 Struktura organizacyjna 5624
5 Skład Rady Gminy 5212
6 Konkursy, ogłoszenia, informacje 5130
7 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 4989
8 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4777
9 Młodociani pracownicy – dokształcanie 4679
10 Wójt 4615
11 Komisje Rady Gminy 4312
12 Godziny urzędowania 4301
13 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 4260
14 Kalendarz imprez 4203
15 Regulamin organizacyjny urzędu 4193
16 Uchwały - 2012/2013 4141
17 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 4112
18 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 4080
19 Gospodarka odpadami 4004
20 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3998
21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 3918
22 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 3901
23 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 3767
24 Wnioski do pobrania 3750
25 Instrukcja korzystania z BIPu 3697
26 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3630
27 Statut Gminy Drawsko 3545
28 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 3525
29 Komunalizacja mienia 3502
30 Rejestry 3416
31 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 3404
32 Wycinki drzew 3376
33 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3351
34 Oświadczenia majątkowe radnych 3331
35 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 3295
36 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3288
37 Edukacja ekologiczna 3267
38 Plany, programy, regulaminy 3215
39 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3192
40 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 3159
41 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3151
42 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 3120
43 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 3116
44 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 3084
45 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3064
46 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3053
47 Składy obwodowych komisji wyborczych 3032
48 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3027
49 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3008
50 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3007
51 Ochrona zwierząt 2991
52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 2972
53 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 2953
54 Pomoc publiczna w 2014 r. 2928
55 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2922
56 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 2910
57 Zdrowie 2908
58 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 2891
59 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 2872
60 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 2861
61 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2839
62 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 2815
63 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 2809
64 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 2804
65 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2789
66 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2788
67 Konsultacje społeczne 2013 2783
68 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 2775
69 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 2750
70 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 2737
71 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 2729
72 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 2729
73 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2728
74 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 2728
75 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2719
76 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 2713
77 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 2707
78 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 2686
79 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2676
80 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 2667
81 Azbest - gminny program 2664
82 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 2620
83 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 2590
84 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 2579
85 Obwieszczenie o obwodach głosowania 2573
86 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 2570
87 Wybory na Prezydenta RP - plakat 2565
88 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2558
89 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2534
90 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2517
91 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2512
92 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2512
93 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2497
94 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2494
95 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2480
96 Obw. o numerach komitetów list 2476
97 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2468
98 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2466
99 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2464
100 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2464
101 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 2458
102 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 2455
103 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2450
104 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2444
105 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2429
106 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 2412
107 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 2412
108 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2403
109 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 2401
110 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2389
111 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2381
112 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2365
113 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2365
114 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 2364
115 Wyniki wyborów II tura 2361
116 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2350
117 Skład obwodowych komisji wyborczych 2347
118 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2336
119 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 2335
120 Zestawienie wyborów 2322
121 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2320
122 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2313
123 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2311
124 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2305
125 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2300
126 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2279
127 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2270
128 Obwieszczenie o obwodach 2268
129 Udostępnienie spisu wyborców 2266
130 Terminy polowań zbiorowych 2265
131 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 2251
132 Zgłoszenie kandydatów 2247
133 Dopisywanie do spisu wyborców 2242
134 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2227
135 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2211
136 Inf. o osob. niep. 2209
137 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2205
138 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2203
139 Zgł. kandydatów 2202
140 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 2194
141 Prace w komisji 2192
142 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2183
143 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 2179
144 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2170
145 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2159
146 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2159
147 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2149
148 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2148
149 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2147
150 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2140
151 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2140
152 Obw. o okręgach wyborczych 2137
153 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2125
154 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2124
155 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 2118
156 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2114
157 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2112
158 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2107
159 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2103
160 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2096
161 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2094
162 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2093
163 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2084
164 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2083
165 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2073
166 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2045
167 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2042
168 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2038
169 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2035
170 Księga rejestrowa instytucji kultury 2032
171 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2031
172 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2019
173 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2017
174 Polityka cookies 2017
175 Pomoc publiczna 2015 2015
176 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2013
177 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2008
178 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2005
179 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 2002
180 Komunikap PPIS w Czarnkowie 1983
181 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 1978
182 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 1949
183 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 1944
184 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 1934
185 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 1907
186 Jezioro Piast w Kwiejcach 1903
187 Azbest 2017 r. 1888
188 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 1885
189 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 1863
190 Nabór na stanowisko 500+ 1857
191 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 1853
192 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 1853
193 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1844
194 Obowiązek nauki 1826
195 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 1826
196 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 1769
197 Jezioro Moczydlo w Marylinie 1712
198 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1707
199 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1691
200 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 1684
201 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1674
202 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1646
203 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1631
204 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 1623
205 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 1622
206 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1605
207 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 1600
208 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 1585
209 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1554
210 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 1546
211 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1528
212 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1520
213 Dane kontaktowe 1520
214 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1517
215 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1511
216 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 1510
217 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 1471
218 WPF 2013 1462
219 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1454
220 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1452
221 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1444
222 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 1421
223 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1420
224 Budżet 2013 1400
225 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1386
226 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 1360
227 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1360
228 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1355
229 WPF 2015 1344
230 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1341
231 Budżet 2014 1330
232 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1320
233 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1310
234 Budżet 2015 1309
235 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1303
236 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 1300
237 Pomoc publiczna w roku 2016 1299
238 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1299
239 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1297
240 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 1277
241 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1272
242 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1271
243 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 1269
244 Wyprawka szkolna 1264
245 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1263
246 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 1262
247 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1248
248 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1238
249 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1236
250 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1227
251 Nabór na dyrektora SP w Piłce 1227
252 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1224
253 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1221
254 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1219
255 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1219
256 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 1217
257 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1215
258 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1215
259 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1212
260 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1212
261 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1210
262 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1208
263 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1199
264 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1190
265 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 1185
266 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1182
267 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1182
268 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1177
269 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1172
270 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1172
271 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1172
272 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1171
273 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1169
274 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1167
275 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1163
276 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 1161
277 WPF 2014 1161
278 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1160
279 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1159
280 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1159
281 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1158
282 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1157
283 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1157
284 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1154
285 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1149
286 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1149
287 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1147
288 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1146
289 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1146
290 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 1145
291 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1143
292 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1142
293 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1138
294 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 1138
295 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1136
296 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1134
297 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1134
298 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1129
299 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1128
300 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1126
301 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1124
302 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1122
303 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 1121
304 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1120
305 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1120
306 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1118
307 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1115
308 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1115
309 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1112
310 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1107
311 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1105
312 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1104
313 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1103
314 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1103
315 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1102
316 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 1097
317 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1097
318 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1096
319 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1095
320 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1093
321 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1092
322 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1090
323 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 1088
324 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1084
325 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1083
326 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1083
327 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1082
328 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1081
329 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1081
330 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1081
331 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1080
332 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1078
333 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1077
334 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1076
335 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1076
336 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1075
337 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1073
338 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1072
339 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1070
340 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1067
341 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1066
342 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 1065
343 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1065
344 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1057
345 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1056
346 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1056
347 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1052
348 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1051
349 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1048
350 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1047
351 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1047
352 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1046
353 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1045
354 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1045
355 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1045
356 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1045
357 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1044
358 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1043
359 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1038
360 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1037
361 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1036
362 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1036
363 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1034
364 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1033
365 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1033
366 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 1033
367 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 1031
368 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1027
369 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1027
370 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1026
371 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1025
372 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1020
373 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1019
374 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 1016
375 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1015
376 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1014
377 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1008
378 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1008
379 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1007
380 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 1006
381 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1004
382 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1002
383 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1001
384 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 995
385 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 990
386 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 990
387 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 985
388 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 984
389 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 980
390 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 979
391 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 979
392 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 976
393 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 974
394 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 971
395 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 971
396 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 969
397 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 969
398 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 960
399 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 958
400 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 957
401 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 954
402 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 951
403 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 945
404 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 944
405 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 942
406 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 941
407 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 941
408 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 938
409 Budżet 2016 937
410 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 935
411 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 933
412 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 929
413 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 928
414 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 928
415 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 928
416 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 927
417 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 923
418 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 921
419 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 918
420 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 918
421 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 916
422 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 915
423 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 914
424 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 911
425 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 909
426 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 909
427 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 907
428 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 904
429 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 903
430 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 903
431 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 902
432 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 894
433 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 892
434 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 892
435 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 891
436 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 890
437 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 887
438 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 886
439 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 885
440 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 884
441 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 884
442 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 882
443 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 878
444 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 877
445 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 876
446 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 874
447 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 874
448 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 873
449 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 870
450 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 870
451 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 864
452 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 864
453 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 863
454 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 862
455 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 861
456 Nabór na stanowisko urzędnicze 861
457 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 859
458 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 857
459 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 855
460 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 855
461 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 854
462 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 852
463 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 851
464 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 848
465 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 848
466 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 848
467 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 847
468 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 846
469 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 846
470 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 845
471 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 841
472 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 841
473 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 841
474 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 838
475 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 836
476 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 836
477 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 836
478 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 836
479 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 834
480 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 834
481 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 833
482 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 833
483 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 833
484 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 832
485 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 830
486 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 830
487 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 829
488 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 828
489 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 826
490 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 825
491 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 824
492 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 823
493 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 822
494 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 822
495 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 821
496 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 820
497 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 820
498 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 819
499 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 819
500 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 819
501 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 818
502 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 818
503 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 817
504 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 817
505 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 815
506 Ocena jakości wody - SP Peckowo i WSPiA Kwiejce 813
507 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 813
508 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 812
509 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 812
510 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 811
511 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 811
512 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 809
513 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 809
514 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 809
515 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 808
516 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 808
517 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 807
518 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 807
519 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 805
520 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 805
521 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 803
522 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 803
523 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 802
524 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 801
525 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 800
526 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 799
527 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 797
528 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 796
529 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 794
530 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 793
531 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 793
532 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 790
533 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 789
534 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 787
535 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 786
536 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 785
537 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 785
538 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 785
539 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 784
540 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 784
541 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 783
542 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 782
543 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 781
544 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 778
545 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 778
546 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 776
547 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 776
548 Budżet 2017 775
549 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 774
550 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 772
551 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 772
552 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 772
553 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 772
554 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 772
555 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 771
556 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 770
557 WPF 2016 770
558 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 770
559 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 770
560 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 770
561 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 768
562 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 766
563 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 764
564 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 763
565 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 762
566 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 761
567 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 761
568 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 761
569 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 760
570 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 760
571 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 759
572 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 759
573 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 758
574 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 758
575 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 758
576 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 753
577 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 752
578 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 752
579 Plan zamówień na 2017 rok 752
580 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 750
581 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 749
582 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 748
583 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 748
584 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 747
585 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 746
586 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 746
587 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 745
588 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 742
589 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 741
590 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 739
591 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 738
592 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 736
593 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 735
594 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 734
595 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 733
596 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 732
597 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 731
598 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 729
599 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 729
600 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 726
601 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 724
602 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 724
603 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 724
604 Program na 2019 723
605 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 722
606 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 720
607 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 720
608 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 718
609 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 718
610 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 717
611 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 717
612 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 716
613 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 715
614 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 710
615 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 708
616 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 707
617 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 707
618 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 706
619 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 706
620 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 705
621 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 704
622 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 703
623 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 702
624 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 702
625 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 702
626 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 701
627 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 700
628 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 700
629 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 700
630 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 700
631 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 698
632 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 698
633 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 695
634 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 693
635 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 692
636 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 691
637 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 689
638 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 689
639 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 685
640 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 684
641 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 684
642 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 684
643 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 684
644 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 682
645 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 682
646 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 681
647 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 681
648 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 680
649 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 680
650 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 678
651 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 678
652 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 675
653 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 674
654 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 673
655 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 673
656 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 672
657 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 671
658 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 670
659 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 669
660 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 666
661 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 665
662 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 665
663 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 663
664 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 662
665 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 661
666 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 660
667 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 660
668 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 655
669 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 655
670 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 655
671 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 655
672 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 651
673 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 649
674 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 649
675 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 649
676 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 648
677 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 645
678 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 643
679 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 642
680 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 640
681 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 640
682 Budżet 2018 639
683 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 638
684 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 638
685 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 636
686 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 636
687 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 635
688 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 633
689 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 633
690 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 631
691 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 629
692 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 629
693 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 629
694 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 626
695 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 626
696 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 624
697 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 623
698 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 622
699 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 621
700 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 621
701 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 621
702 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 620
703 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 618
704 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 617
705 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 614
706 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 614
707 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 613
708 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 612
709 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 611
710 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 611
711 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 610
712 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 610
713 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 609
714 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 608
715 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 607
716 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 607
717 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 607
718 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 606
719 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 606
720 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 604
721 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 604
722 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 604
723 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 602
724 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 601
725 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 600
726 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 598
727 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 595
728 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 595
729 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 593
730 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 592
731 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 589
732 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 586
733 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 586
734 WPF 2017 586
735 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 586
736 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 585
737 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 584
738 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 583
739 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 582
740 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 581
741 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 579
742 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 577
743 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 575
744 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 574
745 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 573
746 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 573
747 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 571
748 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 569
749 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 568
750 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 567
751 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 567
752 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 566
753 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 565
754 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 564
755 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 562
756 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 561
757 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 561
758 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 561
759 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 561
760 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 560
761 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 558
762 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 557
763 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 557
764 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 555
765 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 554
766 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 552
767 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 550
768 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 550
769 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 548
770 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 548
771 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 548
772 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 544
773 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 544
774 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 540
775 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 540
776 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 540
777 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 539
778 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 539
779 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 537
780 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 537
781 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 536
782 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 536
783 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 535
784 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 534
785 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 534
786 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 533
787 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 533
788 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 533
789 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 533
790 Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 532
791 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 530
792 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 530
793 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 529
794 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 529
795 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 528
796 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 527
797 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 526
798 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 525
799 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 524
800 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 522
801 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 522
802 Harmonogram pracy nieodpłatnej pomocy prawnej 520
803 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 519
804 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 519
805 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 519
806 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 518
807 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 518
808 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 517
809 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała 516
810 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 515
811 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 514
812 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 513
813 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 512
814 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 511
815 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 510
816 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 510
817 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 510
818 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 510
819 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 510
820 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 508
821 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 508
822 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 508
823 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 504
824 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 503
825 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 503
826 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 502
827 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 501
828 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 500
829 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 496
830 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 496
831 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 495
832 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 491
833 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 491
834 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 489
835 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 488
836 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 488
837 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 487
838 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 485
839 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 484
840 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 484
841 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 483
842 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 482
843 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 480
844 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 479
845 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 479
846 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 479
847 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 476
848 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 476
849 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..." 476
850 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 475
851 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 475
852 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 475
853 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 474
854 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 473
855 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 473
856 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 470
857 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 470
858 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 469
859 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 469
860 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 468
861 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 467
862 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 467
863 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 466
864 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 465
865 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 465
866 Plan zamówień na 2018 rok 465
867 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 463
868 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 463
869 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 463
870 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 463
871 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 463
872 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 463
873 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 462
874 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 461
875 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 461
876 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 459
877 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 457
878 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 457
879 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 457
880 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 455
881 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 454
882 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 453
883 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 453
884 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 453
885 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 452
886 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 451
887 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 450
888 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 448
889 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 448
890 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 447
891 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 445
892 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 440
893 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 439
894 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 437
895 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 437
896 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 436
897 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 434
898 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 432
899 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 432
900 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 432
901 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 429
902 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 428
903 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 426
904 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 426
905 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 424
906 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 423
907 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 423
908 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 423
909 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 422
910 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 422
911 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 422
912 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 421
913 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 421
914 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 417
915 WPF 2018 414
916 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 413
917 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 412
918 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 411
919 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 408
920 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 408
921 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 407
922 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 405
923 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 404
924 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 403
925 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 403
926 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 403
927 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 403
928 Terminy posiedzeń sesji 403
929 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 402
930 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 397
931 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 395
932 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 394
933 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 393
934 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 392
935 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 389
936 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 389
937 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 388
938 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 388
939 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 387
940 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 387
941 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 387
942 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 382
943 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 381
944 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 381
945 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 379
946 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 379
947 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 378
948 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 378
949 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 372
950 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 372
951 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 371
952 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 371
953 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 369
954 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 369
955 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 369
956 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 367
957 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 367
958 Uproszczona oferta na zadania publiczne 366
959 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 363
960 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 363
961 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 363
962 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 357
963 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 355
964 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 352
965 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 350
966 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 349
967 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 347
968 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 344
969 Klauzula informacyjna 340
970 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 339
971 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 336
972 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 335
973 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 335
974 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 335
975 Żłobki i kluby dziecięce 334
976 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 334
977 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 333
978 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 333
979 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 330
980 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 329
981 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 328
982 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 321
983 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 319
984 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 318
985 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 318
986 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 318
987 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 316
988 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 315
989 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 312
990 Pomoc publiczna 2017 311
991 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 311
992 Komunikat - uchwały antysmogowe 310
993 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 309
994 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 308
995 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 307
996 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 306
997 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 306
998 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 305
999 Protokoły sesji 305
1000 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 305
1001 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 303
1002 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 303
1003 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 303
1004 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 302
1005 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 302
1006 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 301
1007 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 298
1008 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 298
1009 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 296
1010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 296
1011 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 289
1012 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 289
1013 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 287
1014 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 287
1015 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 287
1016 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 286
1017 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 285
1018 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 285
1019 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 285
1020 Uchwała na 2019 284
1021 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 282
1022 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 280
1023 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 278
1024 Informacja o wynikach naboru 277
1025 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 276
1026 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 275
1027 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 275
1028 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 274
1029 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 274
1030 Transmisje video pod linkiem 274
1031 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 272
1032 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 271
1033 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 271
1034 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 267
1035 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 267
1036 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 266
1037 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 266
1038 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 264
1039 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 263
1040 Uchwała nr 5 262
1041 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 261
1042 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 261
1043 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 260
1044 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 260
1045 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 259
1046 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 259
1047 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 259
1048 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 258
1049 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 258
1050 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 256
1051 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 256
1052 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 256
1053 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 253
1054 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 252
1055 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 249
1056 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 248
1057 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 248
1058 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 248
1059 Dyżury Gminnej Komisji 246
1060 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 246
1061 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 245
1062 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 245
1063 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 242
1064 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 241
1065 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 240
1066 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 239
1067 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 237
1068 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 236
1069 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 236
1070 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 236
1071 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 234
1072 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 234
1073 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 234
1074 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 232
1075 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 228
1076 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 224
1077 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 222
1078 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 222
1079 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 222
1080 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 221
1081 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 219
1082 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 219
1083 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 215
1084 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 215
1085 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 212
1086 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 211
1087 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 210
1088 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 210
1089 Uchwała nr 4 210
1090 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 209
1091 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 209
1092 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 209
1093 Budżet 2019 207
1094 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 206
1095 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 206
1096 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 205
1097 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 205
1098 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 205
1099 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 204
1100 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 204
1101 Ocena jakości wody - Chełst 201
1102 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 201
1103 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 199
1104 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 199
1105 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 198
1106 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 197
1107 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 197
1108 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 196
1109 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 193
1110 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 193
1111 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 193
1112 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 187
1113 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 186
1114 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 185
1115 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 184
1116 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 183
1117 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 183
1118 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 183
1119 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 179
1120 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 178
1121 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 178
1122 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 177
1123 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 176
1124 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 176
1125 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 175
1126 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 174
1127 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 173
1128 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 173
1129 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 173
1130 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 172
1131 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 172
1132 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 171
1133 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 167
1134 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 167
1135 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 166
1136 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 166
1137 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 166
1138 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 166
1139 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 164
1140 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 161
1141 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 161
1142 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 159
1143 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 159
1144 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 157
1145 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 156
1146 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa przystani kajakowej 155
1147 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 154
1148 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 154
1149 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 153
1150 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 152
1151 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 151
1152 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 151
1153 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 150
1154 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 149
1155 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 149
1156 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 148
1157 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 148
1158 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 147
1159 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 147
1160 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 147
1161 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 146
1162 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 145
1163 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 144
1164 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 144
1165 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 144
1166 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 142
1167 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 142
1168 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 142
1169 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 141
1170 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 140
1171 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 140
1172 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140
1173 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 139
1174 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 138
1175 WPF 2019 138
1176 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 135
1177 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 134
1178 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 132
1179 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 132
1180 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 132
1181 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 131
1182 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 131
1183 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 131
1184 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 130
1185 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 129
1186 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 129
1187 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 129
1188 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 128
1189 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 128
1190 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 128
1191 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 127
1192 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 126
1193 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 124
1194 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 123
1195 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 123
1196 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 123
1197 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 123
1198 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 122
1199 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 122
1200 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 122
1201 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 122
1202 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 121
1203 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 121
1204 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 121
1205 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 120
1206 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 120
1207 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 119
1208 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 119
1209 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XI 119
1210 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 119
1211 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 118
1212 Obieszczenie - wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, II etap 117
1213 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 116
1214 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 114
1215 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 114
1216 Zgłoszenie kandydatów 113
1217 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 113
1218 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 111
1219 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 109
1220 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 109
1221 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 109
1222 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 108
1223 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 106
1224 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 106
1225 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 105
1226 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 102
1227 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 102
1228 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 101
1229 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 100
1230 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 100
1231 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 100
1232 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 99
1233 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 96
1234 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 95
1235 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 94
1236 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 94
1237 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 93
1238 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 92
1239 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 91
1240 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 90
1241 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 89
1242 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 86
1243 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 86
1244 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 85
1245 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 81
1246 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr 487 80
1247 Klauzula informacyjna RODO 80
1248 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 79
1249 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 78
1250 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 78
1251 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 77
1252 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 77
1253 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 73
1254 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 73
1255 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 73
1256 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 72
1257 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 72
1258 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 71
1259 Urząd 71
1260 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 71
1261 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 70
1262 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 70
1263 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 70
1264 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 69
1265 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 69
1266 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 69
1267 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 68
1268 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 68
1269 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 68
1270 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 68
1271 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 67
1272 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 66
1273 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 66
1274 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 66
1275 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 63
1276 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 63
1277 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 63
1278 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 61
1279 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 61
1280 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 61
1281 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 60
1282 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 59
1283 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 59
1284 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 59
1285 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 59
1286 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 58
1287 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 58
1288 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 58
1289 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 58
1290 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 58
1291 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 57
1292 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 57
1293 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 57
1294 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 57
1295 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 56
1296 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 56
1297 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 56
1298 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 55
1299 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 55
1300 Szkoła Podstawowa w Drawsku 55
1301 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 55
1302 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 55
1303 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 54
1304 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 54
1305 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 53
1306 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 53
1307 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 53
1308 Szkoła Podstawowa w Piłce 53
1309 Pomoc publiczna w 2018 r. 52
1310 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 51
1311 Szkoła Podstawowa w Chełście 49
1312 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 49
1313 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 49
1314 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 48
1315 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 48
1316 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 47
1317 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 47
1318 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 46
1319 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 46
1320 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 45
1321 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 43
1322 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 41
1323 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 40
1324 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 40
1325 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 40
1326 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 40
1327 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IX o mocy wytwórczej do 0,55 MW na działce o nr ew.: 601/1 obręb Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzc 39
1328 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 39
1329 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 39
1330 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 37
1331 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 37
1332 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 37
1333 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 37
1334 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 37
1335 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 36
1336 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 35
1337 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 34
1338 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 31
1339 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 31
1340 Informacja o udzieleniu zamówienia 31
1341 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 31
1342 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 31
1343 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 28
1344 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 28
1345 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 28
1346 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 26
1347 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 26
1348 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 25
1349 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 24
1350 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 22
1351 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 22
1352 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 21
1353 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 16
1354 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 15
1355 Obwieszczenie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie 12
1356 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1
1357 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1