Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 13141
2 Stanowiska pracy 10958
3 Sołectwa 9993
4 Struktura organizacyjna 7022
5 Wójt 6502
6 Skład Rady Gminy Drawsko 6460
7 Dane kontaktowe 6421
8 Gospodarka odpadami 5846
9 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 5805
10 Młodociani pracownicy – dokształcanie 5715
11 Wnioski do pobrania 5682
12 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5563
13 Godziny urzędowania 5457
14 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5440
15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 5396
16 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 5202
17 Komisje Rady Gminy Drawsko 5151
18 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 5099
19 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 5039
20 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4801
21 Wycinki drzew 4673
22 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 4491
23 Rejestry 4452
24 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4387
25 Statut Gminy Drawsko 4334
26 Instrukcja korzystania z BIPu 4297
27 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4291
28 Komunalizacja mienia 4233
29 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 4117
30 Oświadczenia majątkowe radnych 3959
31 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3849
32 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3826
33 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3751
34 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3707
35 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3592
36 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3587
37 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3586
38 Pomoc publiczna w 2014 r. 3574
39 Składy obwodowych komisji wyborczych 3538
40 Azbest - gminny program 3461
41 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3446
42 Sprostowanie do informacji 3415
43 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3409
44 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3383
45 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3350
46 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3347
47 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3345
48 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3301
49 Konsultacje społeczne 2013 3289
50 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3282
51 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3270
52 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3262
53 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3235
54 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3226
55 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 3201
56 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3199
57 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3187
58 Wybory na Prezydenta RP - plakat 3181
59 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3133
60 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3129
61 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3103
62 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 3085
63 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3063
64 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 3059
65 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3058
66 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3047
67 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 3033
68 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 3030
69 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 3016
70 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 3013
71 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 3011
72 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 3007
73 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3004
74 Obw. o numerach komitetów list 2970
75 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2969
76 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2960
77 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2958
78 Wyniki wyborów II tura 2955
79 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2943
80 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2936
81 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2921
82 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2911
83 Terminy polowań zbiorowych 2891
84 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2879
85 Polityka cookies 2877
86 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2875
87 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2866
88 Zestawienie wyborów 2856
89 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2853
90 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2850
91 Skład obwodowych komisji wyborczych 2848
92 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2823
93 Jezioro Piast w Kwiejcach 2820
94 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2811
95 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2806
96 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2791
97 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2784
98 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2783
99 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2772
100 Zgłoszenie kandydatów 2764
101 Prace w komisji 2743
102 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2740
103 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2736
104 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2729
105 Dopisywanie do spisu wyborców 2727
106 Udostępnienie spisu wyborców 2724
107 Obwieszczenie o obwodach 2723
108 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2719
109 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2713
110 Inf. o osob. niep. 2709
111 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2703
112 Zgł. kandydatów 2702
113 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2701
114 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2689
115 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2688
116 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2676
117 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2666
118 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2665
119 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2654
120 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2612
121 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2607
122 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2607
123 Pomoc publiczna 2015 2606
124 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2600
125 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2593
126 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2581
127 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 2580
128 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2575
129 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2552
130 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2545
131 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2538
132 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2534
133 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2531
134 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2523
135 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2518
136 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2511
137 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2510
138 Obw. o okręgach wyborczych 2502
139 Nabór na stanowisko 500+ 2500
140 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2485
141 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2449
142 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2447
143 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2447
144 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2443
145 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2443
146 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2442
147 Księga rejestrowa instytucji kultury 2442
148 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2405
149 Obowiązek szkolny i nauki 2400
150 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2399
151 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2382
152 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2379
153 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2371
154 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2334
155 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2300
156 Jezioro Moczydło w Marylinie 2298
157 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2287
158 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2281
159 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2245
160 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 2237
161 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2230
162 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2205
163 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 2169
164 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2141
165 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2123
166 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2093
167 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2089
168 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2088
169 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2059
170 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 2020
171 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 2013
172 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 1996
173 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1970
174 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1953
175 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1952
176 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 1948
177 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1936
178 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1885
179 Pomoc publiczna w roku 2016 1880
180 WPF 2013 1858
181 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1836
182 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1833
183 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1828
184 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1815
185 Budżet 2013 1812
186 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1812
187 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1811
188 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1798
189 Budżet 2015 1781
190 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1771
191 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1771
192 WPF 2015 1754
193 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1746
194 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 1743
195 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1738
196 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1734
197 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1734
198 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1732
199 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1720
200 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1713
201 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1705
202 Budżet 2014 1699
203 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1690
204 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1686
205 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1682
206 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1639
207 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1637
208 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1634
209 Program na 2019 1633
210 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1632
211 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1626
212 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1616
213 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1606
214 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1603
215 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1598
216 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1594
217 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1586
218 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1581
219 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1577
220 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1563
221 WPF 2014 1561
222 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1560
223 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1559
224 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1554
225 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1554
226 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1549
227 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1542
228 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1541
229 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1538
230 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1535
231 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1534
232 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1530
233 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1528
234 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1526
235 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1521
236 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1517
237 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1510
238 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1503
239 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1501
240 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1499
241 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1498
242 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1493
243 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1491
244 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1489
245 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1486
246 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1485
247 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1484
248 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1484
249 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1483
250 Nabór na stanowisko urzędnicze 1480
251 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1476
252 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1467
253 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1466
254 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1466
255 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1464
256 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1462
257 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1462
258 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1461
259 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1459
260 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1451
261 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1443
262 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1440
263 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1438
264 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1435
265 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1432
266 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1429
267 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1425
268 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1424
269 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1424
270 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1423
271 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1423
272 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1422
273 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1420
274 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1419
275 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1419
276 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1410
277 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1408
278 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1406
279 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1405
280 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1404
281 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1403
282 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1402
283 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1402
284 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1400
285 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1399
286 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1394
287 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1390
288 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1389
289 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1388
290 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1388
291 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1387
292 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1385
293 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1385
294 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1384
295 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1383
296 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1382
297 Budżet 2016 1381
298 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1381
299 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1379
300 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1378
301 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1376
302 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1375
303 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1375
304 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1373
305 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1366
306 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1364
307 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1363
308 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1362
309 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1357
310 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1357
311 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1354
312 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1353
313 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1352
314 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1350
315 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1344
316 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1342
317 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1342
318 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1341
319 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1340
320 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1339
321 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1338
322 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1338
323 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1329
324 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1329
325 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1329
326 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1328
327 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1325
328 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1318
329 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1317
330 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1316
331 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1313
332 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1312
333 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1312
334 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1309
335 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1309
336 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1307
337 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1303
338 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1303
339 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1301
340 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1298
341 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1295
342 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1291
343 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1288
344 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1283
345 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1282
346 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1281
347 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 1281
348 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1280
349 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1278
350 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 1277
351 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1276
352 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1274
353 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1273
354 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1273
355 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 1270
356 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1265
357 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1265
358 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1264
359 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1261
360 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1259
361 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1257
362 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1257
363 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1255
364 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 1255
365 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1254
366 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1252
367 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1249
368 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1246
369 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1245
370 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1245
371 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1245
372 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1243
373 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1240
374 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1240
375 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1237
376 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1237
377 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1236
378 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1235
379 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1233
380 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1233
381 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1232
382 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1230
383 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1229
384 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1228
385 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1226
386 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1223
387 Protokoły z sesji Rady Gminy Drawsko 1220
388 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1218
389 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1215
390 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1215
391 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1211
392 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1208
393 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1205
394 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1202
395 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1200
396 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1194
397 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1193
398 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1191
399 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1191
400 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1191
401 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1188
402 Budżet 2017 1187
403 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1186
404 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1186
405 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1183
406 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1179
407 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1174
408 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1174
409 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1174
410 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1171
411 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1171
412 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1171
413 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1169
414 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1168
415 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1166
416 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1163
417 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1162
418 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1161
419 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1160
420 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1158
421 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1158
422 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1158
423 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1158
424 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1157
425 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1157
426 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1157
427 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1156
428 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1156
429 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1155
430 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1154
431 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1154
432 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1152
433 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1152
434 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1151
435 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1150
436 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1150
437 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1150
438 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1149
439 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 1148
440 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1148
441 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1147
442 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1146
443 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1144
444 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1143
445 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1143
446 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1142
447 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1138
448 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1137
449 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1136
450 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1130
451 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1129
452 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1128
453 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1127
454 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1126
455 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1126
456 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1125
457 WPF 2016 1123
458 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1119
459 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1118
460 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1118
461 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1117
462 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1117
463 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1116
464 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1116
465 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1116
466 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1115
467 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1115
468 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1114
469 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1114
470 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1114
471 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1113
472 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1113
473 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1112
474 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 1111
475 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1111
476 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1111
477 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1110
478 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1108
479 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1105
480 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1104
481 Plan zamówień na 2017 rok 1103
482 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1103
483 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1102
484 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1102
485 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1101
486 Budżet 2018 1091
487 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1091
488 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1090
489 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1089
490 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1089
491 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1088
492 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1087
493 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1086
494 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1086
495 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1085
496 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1083
497 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1082
498 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1082
499 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1082
500 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1080
501 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1080
502 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1078
503 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1078
504 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1076
505 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1075
506 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1075
507 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1075
508 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1074
509 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1074
510 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1072
511 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1072
512 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1071
513 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1069
514 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1069
515 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1068
516 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1066
517 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1066
518 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 1065
519 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1064
520 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1064
521 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1063
522 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1061
523 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1061
524 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1060
525 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1060
526 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1059
527 Klauzula informacyjna 1058
528 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 1058
529 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1058
530 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1057
531 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 1054
532 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1053
533 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1051
534 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1049
535 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1048
536 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1047
537 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 1044
538 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1042
539 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1042
540 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1040
541 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1040
542 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 1040
543 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1037
544 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1036
545 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1035
546 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1033
547 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 1032
548 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 1030
549 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1030
550 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1030
551 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 1028
552 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 1028
553 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 1028
554 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1028
555 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1028
556 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 1027
557 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 1026
558 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 1025
559 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 1023
560 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 1023
561 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1020
562 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 1020
563 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 1019
564 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 1017
565 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 1017
566 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 1017
567 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 1012
568 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 1012
569 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1011
570 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 1010
571 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 1009
572 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1009
573 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 1009
574 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1008
575 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1007
576 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1007
577 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1006
578 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 1005
579 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1005
580 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 1004
581 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1004
582 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 1002
583 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 999
584 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 997
585 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 997
586 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 995
587 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 994
588 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 993
589 WPF 2017 993
590 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 991
591 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 990
592 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 989
593 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 989
594 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 988
595 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 988
596 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 984
597 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 983
598 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 979
599 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 978
600 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 978
601 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 976
602 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 974
603 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 973
604 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 973
605 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 972
606 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 971
607 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 970
608 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 969
609 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 968
610 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 966
611 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 966
612 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 965
613 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 963
614 Uchwała na 2019 960
615 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 960
616 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 960
617 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 959
618 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 957
619 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 955
620 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 954
621 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 952
622 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 952
623 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 951
624 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 950
625 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 950
626 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 950
627 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 950
628 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 948
629 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 948
630 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 943
631 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 941
632 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 940
633 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 939
634 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 939
635 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 937
636 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 936
637 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 933
638 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 932
639 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 932
640 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 931
641 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 930
642 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 929
643 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 926
644 Urząd 926
645 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 925
646 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 925
647 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 924
648 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 924
649 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 923
650 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 921
651 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 916
652 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 916
653 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 912
654 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 910
655 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 909
656 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 908
657 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 908
658 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 906
659 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 906
660 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 905
661 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 905
662 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 905
663 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 903
664 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 901
665 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 899
666 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 899
667 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 897
668 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 897
669 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 895
670 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 895
671 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 888
672 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 888
673 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 887
674 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 887
675 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 887
676 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 885
677 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 885
678 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 884
679 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 883
680 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 881
681 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 880
682 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 879
683 Uproszczona oferta na zadania publiczne 878
684 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 877
685 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 875
686 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 873
687 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 873
688 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 873
689 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 868
690 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 868
691 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 867
692 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 866
693 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 866
694 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 866
695 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 865
696 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 863
697 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 862
698 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 859
699 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 859
700 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 858
701 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 856
702 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 855
703 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 854
704 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 852
705 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 852
706 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 851
707 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 851
708 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 850
709 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 849
710 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 848
711 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 848
712 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 848
713 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 846
714 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 846
715 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 846
716 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 845
717 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 844
718 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 844
719 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 841
720 Transmisje video pod linkiem 841
721 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 841
722 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 840
723 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 840
724 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 840
725 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 839
726 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 838
727 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 837
728 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 836
729 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 836
730 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 835
731 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 835
732 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 834
733 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 833
734 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 831
735 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 828
736 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 827
737 Budżet 2019 827
738 Szkoła Podstawowa w Drawsku 826
739 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 826
740 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 826
741 Pomoc publiczna 2017 826
742 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 826
743 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 825
744 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 823
745 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 823
746 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 818
747 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 818
748 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 818
749 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 817
750 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 817
751 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 815
752 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 815
753 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 814
754 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 811
755 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 810
756 WPF 2018 809
757 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 809
758 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 809
759 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 808
760 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 808
761 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 808
762 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 806
763 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 806
764 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 806
765 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 806
766 Uchwała nr 5 804
767 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 804
768 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 804
769 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 803
770 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 802
771 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 801
772 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 801
773 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 798
774 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 796
775 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 795
776 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 795
777 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 795
778 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 795
779 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 795
780 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 795
781 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 793
782 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 793
783 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 792
784 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 792
785 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 791
786 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 791
787 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 790
788 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 789
789 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 789
790 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 788
791 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 787
792 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 785
793 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 784
794 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 783
795 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 782
796 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 781
797 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 781
798 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 780
799 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 779
800 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 778
801 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 778
802 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 778
803 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 777
804 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 777
805 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 777
806 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 776
807 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 776
808 Plan zamówień na 2018 rok 775
809 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 774
810 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 774
811 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 774
812 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 774
813 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 772
814 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 771
815 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 769
816 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 769
817 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 769
818 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 768
819 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 766
820 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 766
821 Dyżury Gminnej Komisji 766
822 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 765
823 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 764
824 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 763
825 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 760
826 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 760
827 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 760
828 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 760
829 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 760
830 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 760
831 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 758
832 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 757
833 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 757
834 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 756
835 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 756
836 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 756
837 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 750
838 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 749
839 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 749
840 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 747
841 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 747
842 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 747
843 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 743
844 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 743
845 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 742
846 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 742
847 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 741
848 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 741
849 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 741
850 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 740
851 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 736
852 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 735
853 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 735
854 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 732
855 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 732
856 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 732
857 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 730
858 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 729
859 Ocena jakości wody - Chełst 728
860 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 727
861 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 726
862 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 725
863 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 725
864 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 724
865 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 724
866 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 724
867 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 722
868 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 722
869 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 721
870 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 718
871 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 717
872 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 715
873 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 715
874 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 714
875 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 713
876 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 711
877 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 711
878 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 710
879 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 710
880 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 710
881 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 708
882 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 705
883 Uchwała nr 4 703
884 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 702
885 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 702
886 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 700
887 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 699
888 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 698
889 Informacja o wynikach naboru 695
890 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 695
891 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 694
892 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 694
893 Pomoc publiczna w 2018 r. 693
894 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 692
895 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 692
896 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 690
897 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 690
898 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 690
899 Szkoła Podstawowa w Piłce 688
900 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 684
901 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 682
902 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 682
903 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 680
904 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 678
905 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 678
906 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 676
907 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 674
908 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 674
909 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 671
910 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 671
911 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 669
912 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 669
913 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 667
914 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 664
915 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 663
916 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 662
917 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 661
918 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 660
919 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 660
920 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 659
921 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 656
922 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 654
923 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 653
924 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 652
925 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 652
926 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 651
927 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 651
928 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 650
929 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 650
930 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 647
931 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 646
932 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 645
933 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 643
934 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 642
935 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 641
936 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 641
937 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 639
938 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 639
939 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 638
940 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 637
941 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 636
942 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 636
943 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 633
944 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 632
945 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 631
946 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 629
947 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 628
948 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 628
949 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 627
950 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 624
951 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 624
952 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 624
953 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 622
954 Szkoła Podstawowa w Chełście 622
955 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 620
956 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 614
957 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 612
958 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 612
959 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 611
960 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 611
961 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 610
962 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 608
963 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 608
964 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 608
965 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 607
966 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 606
967 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 605
968 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 603
969 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 603
970 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 602
971 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 602
972 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 601
973 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 600
974 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 600
975 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 600
976 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 599
977 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 599
978 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 599
979 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 596
980 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 596
981 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 596
982 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 595
983 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 592
984 Zgłoszenie kandydatów 591
985 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 590
986 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 589
987 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 588
988 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 587
989 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 586
990 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 585
991 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 583
992 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 583
993 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 583
994 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 583
995 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 582
996 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 582
997 WPF 2019 581
998 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 579
999 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 577
1000 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 576
1001 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 575
1002 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 574
1003 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 573
1004 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 573
1005 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 569
1006 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 569
1007 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 569
1008 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 569
1009 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 568
1010 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 567
1011 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 567
1012 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 567
1013 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 567
1014 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 565
1015 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 565
1016 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 563
1017 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 562
1018 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 561
1019 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 559
1020 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 557
1021 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 553
1022 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 553
1023 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 553
1024 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 552
1025 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 552
1026 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 549
1027 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 548
1028 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 546
1029 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 546
1030 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 546
1031 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 545
1032 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 545
1033 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 543
1034 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 542
1035 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 542
1036 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 541
1037 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 539
1038 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 538
1039 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 538
1040 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 538
1041 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 536
1042 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 534
1043 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 534
1044 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 533
1045 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 531
1046 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 531
1047 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 530
1048 Budżet 2020 530
1049 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 530
1050 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 529
1051 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 528
1052 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 528
1053 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 526
1054 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 525
1055 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 523
1056 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 523
1057 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 522
1058 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 521
1059 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 521
1060 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 521
1061 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 521
1062 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 516
1063 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 515
1064 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 514
1065 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 513
1066 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 512
1067 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 509
1068 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 509
1069 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 508
1070 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 508
1071 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 508
1072 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 505
1073 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 505
1074 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 505
1075 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 502
1076 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 501
1077 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 501
1078 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 500
1079 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 500
1080 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 498
1081 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 497
1082 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 496
1083 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 496
1084 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 496
1085 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 496
1086 Zawiadomienie o zgromadzeniu 495
1087 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 495
1088 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 495
1089 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 495
1090 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 495
1091 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 495
1092 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 494
1093 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 491
1094 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 491
1095 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 491
1096 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 490
1097 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 489
1098 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 489
1099 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 488
1100 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 488
1101 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 487
1102 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 486
1103 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 485
1104 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 485
1105 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 485
1106 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 484
1107 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 484
1108 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 484
1109 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 482
1110 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 480
1111 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 480
1112 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 479
1113 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 478
1114 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 478
1115 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 477
1116 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 477
1117 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 477
1118 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 477
1119 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 476
1120 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 474
1121 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 474
1122 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 473
1123 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 470
1124 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 470
1125 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 469
1126 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 469
1127 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 468
1128 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 467
1129 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 466
1130 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 465
1131 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 465
1132 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 465
1133 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 464
1134 Oferta realizacji zadania publicznego 462
1135 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 462
1136 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 461
1137 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 459
1138 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 459
1139 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 458
1140 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 457
1141 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 457
1142 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 456
1143 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 456
1144 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 455
1145 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 454
1146 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 454
1147 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 453
1148 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 453
1149 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 453
1150 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 452
1151 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 452
1152 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 450
1153 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 450
1154 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 448
1155 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 447
1156 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 446
1157 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 444
1158 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 443
1159 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 443
1160 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 441
1161 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 441
1162 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 441
1163 Obwodowe komisje wyborcze skład 439
1164 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 439
1165 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 438
1166 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 438
1167 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 437
1168 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 437
1169 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 437
1170 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 436
1171 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 436
1172 Nabór na rachmistrzów spisowych 436
1173 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 436
1174 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 435
1175 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 435
1176 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 435
1177 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 435
1178 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 434
1179 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 432
1180 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 432
1181 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 432
1182 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 431
1183 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 430
1184 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 430
1185 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 430
1186 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 429
1187 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 429
1188 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 429
1189 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 428
1190 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 427
1191 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 426
1192 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 425
1193 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 425
1194 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 424
1195 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 424
1196 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 423
1197 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 422
1198 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 421
1199 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 421
1200 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 420
1201 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 419
1202 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 419
1203 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 417
1204 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 413
1205 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 412
1206 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 411
1207 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 410
1208 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 410
1209 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 410
1210 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 410
1211 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 409
1212 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 408
1213 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 408
1214 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 407
1215 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 406
1216 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 406
1217 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 405
1218 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 404
1219 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 403
1220 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 402
1221 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 399
1222 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 399
1223 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 399
1224 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 398
1225 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 397
1226 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 396
1227 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 396
1228 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 395
1229 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 395
1230 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 395
1231 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 395
1232 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 394
1233 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 393
1234 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 392
1235 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 392
1236 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 391
1237 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 391
1238 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 390
1239 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 385
1240 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 384
1241 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 384
1242 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 383
1243 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 383
1244 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 381
1245 Azbest - informacje dla mieszkańców 381
1246 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 381
1247 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 380
1248 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 379
1249 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 376
1250 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 376
1251 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 375
1252 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 373
1253 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 373
1254 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 372
1255 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 372
1256 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 372
1257 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 372
1258 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 371
1259 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 370
1260 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 368
1261 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 368
1262 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 368
1263 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 367
1264 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 367
1265 Pomoc publiczna 2019 367
1266 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 366
1267 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 365
1268 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 365
1269 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 364
1270 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 364
1271 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 360
1272 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 360
1273 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 359
1274 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 358
1275 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 356
1276 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 356
1277 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 356
1278 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 355
1279 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 354
1280 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 354
1281 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 354
1282 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 354
1283 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 352
1284 Informacja o udzieleniu zamówienia 351
1285 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 350
1286 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 349
1287 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 349
1288 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 348
1289 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 348
1290 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 348
1291 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 347
1292 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 346
1293 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 346
1294 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 345
1295 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 345
1296 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 345
1297 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 344
1298 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 344
1299 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 344
1300 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 343
1301 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 342
1302 Powszwechny Spis Rolny - informacja 342
1303 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 341
1304 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 341
1305 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 340
1306 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 340
1307 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 340
1308 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 337
1309 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 335
1310 WPF 2020 335
1311 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 334
1312 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 333
1313 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 333
1314 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 330
1315 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 330
1316 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 329
1317 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 328
1318 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 327
1319 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 325
1320 Składy OKW 322
1321 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 321
1322 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 321
1323 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 321
1324 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 321
1325 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 319
1326 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 319
1327 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 318
1328 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 316
1329 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 315
1330 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 314
1331 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 311
1332 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 310
1333 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 309
1334 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 309
1335 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 308
1336 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 307
1337 Obw. - budowa chodnika w Chełście 305
1338 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 303
1339 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 302
1340 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 301
1341 Konkurs na realizację zadań publicznych 301
1342 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 299
1343 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 299
1344 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 297
1345 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 297
1346 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 296
1347 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 295
1348 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 294
1349 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 292
1350 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 291
1351 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 290
1352 Petycja w sprawie referendum ludowego 289
1353 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 289
1354 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 288
1355 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 288
1356 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 288
1357 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 287
1358 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 286
1359 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 286
1360 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 285
1361 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 284
1362 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 283
1363 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 283
1364 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 282
1365 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 282
1366 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 282
1367 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 278
1368 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 277
1369 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 275
1370 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 274
1371 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 273
1372 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 270
1373 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 269
1374 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 269
1375 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 268
1376 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 268
1377 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 268
1378 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 267
1379 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 266
1380 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 266
1381 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 262
1382 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 260
1383 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 260
1384 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 260
1385 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 258
1386 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 257
1387 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 256
1388 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 255
1389 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 254
1390 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 254
1391 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 252
1392 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 252
1393 Zmiana granic i składów OKW 252
1394 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 252
1395 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 252
1396 Budżet 2021 251
1397 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 250
1398 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 250
1399 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 249
1400 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 248
1401 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 248
1402 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 248
1403 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 247
1404 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 247
1405 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 246
1406 Nabór na pracownika gospodarczego 246
1407 Oświadczenie w sprawie dostępności 246
1408 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 241
1409 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 240
1410 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 240
1411 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 238
1412 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 236
1413 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 235
1414 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 235
1415 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 234
1416 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 232
1417 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 232
1418 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 232
1419 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 231
1420 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 231
1421 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 230
1422 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 229
1423 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 228
1424 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 228
1425 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 227
1426 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 224
1427 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 223
1428 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 221
1429 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 221
1430 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 221
1431 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 221
1432 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 220
1433 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok 217
1434 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 214
1435 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 213
1436 Wybory Prezydenckie 213
1437 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 211
1438 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 210
1439 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 209
1440 Informacja o udzieleniu zamówienia 208
1441 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 205
1442 Przetarg na sprzedaz działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 7 maja 2021 roku 203
1443 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 203
1444 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 202
1445 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 201
1446 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 200
1447 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 199
1448 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 198
1449 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 197
1450 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 195
1451 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 195
1452 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 195
1453 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 192
1454 WPF 2021 190
1455 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 189
1456 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 187
1457 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 187
1458 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 185
1459 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 184
1460 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 183
1461 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 183
1462 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 182
1463 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 181
1464 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 178
1465 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 177
1466 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 175
1467 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 175
1468 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 175
1469 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 174
1470 Petycja Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 174
1471 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu 173
1472 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 173
1473 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 171
1474 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 171
1475 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 171
1476 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 169
1477 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 168
1478 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 166
1479 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 165
1480 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 164
1481 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 161
1482 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 160
1483 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 158
1484 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym 157
1485 Brak opłat targowych w roku 2021 156
1486 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 154
1487 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 153
1488 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 151
1489 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 151
1490 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 151
1491 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 150
1492 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 150
1493 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 150
1494 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 150
1495 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 148
1496 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 148
1497 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 148
1498 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 147
1499 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 147
1500 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 145
1501 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 143
1502 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 142
1503 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 142
1504 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 142
1505 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 142
1506 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 141
1507 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 140
1508 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 139
1509 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 139
1510 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 139
1511 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 138
1512 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 138
1513 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 138
1514 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 137
1515 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 136
1516 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 135
1517 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 135
1518 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 135
1519 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 134
1520 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 133
1521 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 131
1522 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 130
1523 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 130
1524 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 129
1525 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 128
1526 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 127
1527 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 126
1528 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 126
1529 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 125
1530 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 125
1531 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 124
1532 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 123
1533 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 122
1534 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 120
1535 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 119
1536 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 117
1537 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 117
1538 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 115
1539 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 115
1540 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 115
1541 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 115
1542 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 115
1543 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 114
1544 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 113
1545 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 112
1546 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 111
1547 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 111
1548 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 110
1549 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 110
1550 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 109
1551 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 108
1552 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 108
1553 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 108
1554 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 107
1555 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 107
1556 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 106
1557 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 106
1558 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 105
1559 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 105
1560 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 105
1561 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 104
1562 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 104
1563 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 103
1564 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 101
1565 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 101
1566 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 101
1567 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 100
1568 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 100
1569 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 99
1570 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 99
1571 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 99
1572 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 98
1573 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 98
1574 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 97
1575 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 96
1576 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 95
1577 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 94
1578 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 94
1579 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 94
1580 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 94
1581 Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych 93
1582 Konsultacje zmiany uchwały 93
1583 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 92
1584 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4 91
1585 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.16.2020.KM 90
1586 Przetarg na sptrzedaż działki budowlanej w Chełście - termin 15 czerwca 2021 90
1587 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 89
1588 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 88
1589 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 87
1590 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 86
1591 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 86
1592 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 85
1593 Program Czyste Powietrze 85
1594 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 85
1595 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 85
1596 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 84
1597 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 83
1598 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 83
1599 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 82
1600 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 81
1601 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 81
1602 Nagrody 2020 79
1603 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 79
1604 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 79
1605 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 78
1606 Petycja w sprawie życia zbiorowego 78
1607 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 77
1608 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 77
1609 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 76
1610 Sprzedaż drewna opałowego 76
1611 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 75
1612 Nagrody 2019 r. 74
1613 Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż ruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 73
1614 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 73
1615 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 71
1616 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 71
1617 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 71
1618 Nagrody 2017 70
1619 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dok. sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B 70
1620 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184 69
1621 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 69
1622 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. budowy farmy fotowoltaicznej na działce nr ewid. 30/1 położonej w obrębie Drawsko Nadleśnictwo - dot. projektu decyzji o WZ i przekazaniu do uzgodnień. 68
1623 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 68
1624 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 67
1625 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 67
1626 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 67
1627 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 67
1628 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 64
1629 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 64
1630 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 64
1631 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 64
1632 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.6.2021.KM 63
1633 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 63
1634 Nagrody 2018 63
1635 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.8.2021.KM 62
1636 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 62
1637 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.11.2021.KM 61
1638 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 61
1639 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 60
1640 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2021 r. 59
1641 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 59
1642 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 58
1643 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 58
1644 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.9.2021.KM 58
1645 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 57
1646 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 57
1647 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 56
1648 Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 78/4 - obręb Chełst Zachód 56
1649 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 54
1650 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.7.2021.KM 52
1651 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 52
1652 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych 52
1653 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.10.2021.KM 52
1654 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 52
1655 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 51
1656 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na 2021 r. 51
1657 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 50
1658 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 49
1659 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła 49
1660 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 46
1661 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 46
1662 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej - Drawsko Nadleśnictwo II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 10 MW, na cz. dz. nr 30/1 - obr. Drawsko Nadl. 44
1663 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na 2021 r. 43
1664 Klauzula informacyjne RODO 43
1665 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Moczydła'' 43
1666 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r. 42
1667 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.1.2021.AS - dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku roweowego - ETAP II B, na odcinku m. Kawczyn - m. Chełst 42
1668 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 42
1669 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 41
1670 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 40
1671 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 40
1672 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 39
1673 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” (XXVII/188/2021) 38
1674 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 36
1675 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 35
1676 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik 34
1677 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021) 34
1678 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 549/2 w obr. Piłka 34
1679 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 33
1680 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021) 33
1681 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 32
1682 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - 18.05.2021 r. 31
1683 Obw. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.19 31
1684 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XXVII/189/2021) 30
1685 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 30
1686 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z inowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form'' 30
1687 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 28
1688 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’. (XXVII/183/2021) 28
1689 Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku 27
1690 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 27
1691 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 27
1692 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 27
1693 Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 25
1694 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 24
1695 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 24
1696 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 23
1697 Raport o stanie Gminy Drawsko za 2020 r. 23
1698 Sprawozdania budżetowe za 2021 rok 22
1699 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021. (XXVII/186/2021) 22
1700 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2020 22
1701 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 22
1702 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 22
1703 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 21
1704 Obw. Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 21
1705 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021) 21
1706 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 21
1707 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021) 21
1708 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2020 20
1709 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 20
1710 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 19
1711 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021) 19
1712 Ogłoszenie Starosty w sprawie inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 19
1713 Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 18
1714 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 18
1715 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 17
1716 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 17
1717 Pomoc publiczna 2020 r. 17
1718 Uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033 17
1719 Uchwała nr XXVIII/191/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 16
1720 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 16
1721 Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 15
1722 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 14
1723 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 14
1724 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 14
1725 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 10.06.2021r., dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Piłce na działce nr 199 14
1726 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 14
1727 Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 13
1728 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 12
1729 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2020 r. 12
1730 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW 11
1731 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2020 8
1732 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 7
1733 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 1
1734 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1
1735 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1736 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1
1737 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
1738 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 08.01.2020 1
1739 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1