Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 8700
2 Stanowiska pracy 7245
3 Sołectwa 7168
4 Struktura organizacyjna 5427
5 Skład Rady Gminy 5062
6 Konkursy, ogłoszenia, informacje 5037
7 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 4895
8 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4531
9 Młodociani pracownicy – dokształcanie 4518
10 Wójt 4385
11 Godziny urzędowania 4198
12 Komisje Rady Gminy 4174
13 Uchwały - 2012/2013 4077
14 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 4068
15 Regulamin organizacyjny urzędu 4040
16 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 3933
17 Kalendarz imprez 3895
18 Gospodarka odpadami 3857
19 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3815
20 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 3794
21 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 3792
22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 3724
23 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 3674
24 Wnioski do pobrania 3636
25 Instrukcja korzystania z BIPu 3621
26 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3537
27 Statut Gminy Drawsko 3454
28 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 3442
29 Komunalizacja mienia 3413
30 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 3330
31 Rejestry 3317
32 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3292
33 Wycinki drzew 3254
34 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3230
35 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 3218
36 Oświadczenia majątkowe radnych 3212
37 Edukacja ekologiczna 3179
38 Plany, programy, regulaminy 3148
39 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3098
40 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 3087
41 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 3066
42 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 3046
43 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3040
44 2013 Rok 2999
45 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 2994
46 2012 rok 2955
47 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 2944
48 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 2926
49 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 2917
50 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 2911
51 Składy obwodowych komisji wyborczych 2910
52 Ochrona zwierząt 2902
53 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 2886
54 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2864
55 Zdrowie 2847
56 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 2847
57 Pomoc publiczna w 2014 r. 2822
58 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 2820
59 2014 Rok 2817
60 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 2770
61 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2763
62 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 2763
63 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 2750
64 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 2741
65 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2730
66 Konsultacje społeczne 2013 2724
67 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 2707
68 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2705
69 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2672
70 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 2668
71 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2662
72 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 2645
73 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 2643
74 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 2637
75 2015 rok 2632
76 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 2632
77 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2621
78 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 2615
79 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 2600
80 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 2594
81 Azbest - gminny program 2592
82 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 2548
83 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 2506
84 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 2498
85 Obwieszczenie o obwodach głosowania 2497
86 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 2497
87 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2493
88 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2467
89 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2459
90 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2455
91 Wybory na Prezydenta RP - plakat 2448
92 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2438
93 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2435
94 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2428
95 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2426
96 Obw. o numerach komitetów list 2408
97 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2408
98 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 2407
99 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2403
100 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2393
101 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2393
102 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 2392
103 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2391
104 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2376
105 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2370
106 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 2359
107 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 2349
108 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2332
109 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2329
110 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 2319
111 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2316
112 Wyniki wyborów II tura 2308
113 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 2302
114 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2301
115 Skład obwodowych komisji wyborczych 2297
116 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2295
117 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 2287
118 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2285
119 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2265
120 Zestawienie wyborów 2263
121 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2256
122 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2256
123 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2247
124 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2242
125 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2224
126 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2222
127 Statut Urzędu Gminy Drawsko 2216
128 Terminy polowań zbiorowych 2216
129 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2204
130 Udostępnienie spisu wyborców 2203
131 Obwieszczenie o obwodach 2195
132 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 2188
133 Dopisywanie do spisu wyborców 2175
134 Zgłoszenie kandydatów 2172
135 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2163
136 Zgł. kandydatów 2155
137 Inf. o osob. niep. 2154
138 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2153
139 Prace w komisji 2137
140 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2137
141 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2135
142 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 2129
143 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 2129
144 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2116
145 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2111
146 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2105
147 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2094
148 Obw. o okręgach wyborczych 2084
149 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2081
150 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2076
151 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2075
152 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2070
153 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2069
154 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2061
155 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2055
156 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2053
157 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 2045
158 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2040
159 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2038
160 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2036
161 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2035
162 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2027
163 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2018
164 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2013
165 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2009
166 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 1998
167 Księga rejestrowa instytucji kultury 1995
168 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 1986
169 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 1980
170 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 1971
171 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 1967
172 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 1962
173 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 1962
174 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 1950
175 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 1949
176 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1948
177 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 1942
178 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 1929
179 Pomoc publiczna 2015 1920
180 Komunikap PPIS w Czarnkowie 1917
181 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 1910
182 Polityka cookies 1899
183 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 1895
184 2016 rok 1881
185 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 1844
186 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 1840
187 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 1814
188 Azbest 2017 r. 1813
189 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 1784
190 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 1780
191 Obowiązek nauki 1778
192 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1773
193 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 1767
194 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 1757
195 Nabór na stanowisko 500+ 1746
196 Jezioro Piast w Kwiejcach 1741
197 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 1705
198 Jezioro Moczydlo w Marylinie 1646
199 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1643
200 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1624
201 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1604
202 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 1598
203 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1576
204 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1564
205 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 1561
206 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 1557
207 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1555
208 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 1546
209 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 1520
210 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1492
211 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 1473
212 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1466
213 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1460
214 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1459
215 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1440
216 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 1408
217 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1408
218 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1401
219 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 1395
220 WPF 2013 1378
221 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 1365
222 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1363
223 Dane kontaktowe 1348
224 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1346
225 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1338
226 Budżet 2013 1330
227 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1296
228 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1295
229 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1288
230 Budżet 2014 1273
231 WPF 2015 1261
232 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1258
233 Budżet 2015 1251
234 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1247
235 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1242
236 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1239
237 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 1233
238 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 1226
239 Pomoc publiczna w roku 2016 1216
240 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1214
241 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1213
242 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 1212
243 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 1207
244 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 1202
245 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1199
246 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1174
247 Wyprawka szkolna 1174
248 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1168
249 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1167
250 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1166
251 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1166
252 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1161
253 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1160
254 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1157
255 Nabór na dyrektora SP w Piłce 1157
256 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1154
257 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1151
258 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1150
259 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 1150
260 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1147
261 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1147
262 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1141
263 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1140
264 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1132
265 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1127
266 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1125
267 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1124
268 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1122
269 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1118
270 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1118
271 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1116
272 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1114
273 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1113
274 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1112
275 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1111
276 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1110
277 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1107
278 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 1107
279 2017 rok 1106
280 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 1098
281 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1097
282 WPF 2014 1096
283 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1096
284 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1095
285 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1092
286 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1090
287 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 1088
288 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 1088
289 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1085
290 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1085
291 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1081
292 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1081
293 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1080
294 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1074
295 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1069
296 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1066
297 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1065
298 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1065
299 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1064
300 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1064
301 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1063
302 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1063
303 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1061
304 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1061
305 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1059
306 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 1056
307 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1055
308 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1055
309 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1053
310 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1052
311 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1051
312 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1049
313 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 1045
314 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1044
315 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1043
316 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1043
317 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1042
318 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1040
319 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1039
320 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1039
321 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1039
322 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1034
323 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 1033
324 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1026
325 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1025
326 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1025
327 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1024
328 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1024
329 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1022
330 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1022
331 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1020
332 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1019
333 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1019
334 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1018
335 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1016
336 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1015
337 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1014
338 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1013
339 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1011
340 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1011
341 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1010
342 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1004
343 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1002
344 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 998
345 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 994
346 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 994
347 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 994
348 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 993
349 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 992
350 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 991
351 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 989
352 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 988
353 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 985
354 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 984
355 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 983
356 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 982
357 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 982
358 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 982
359 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 982
360 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 981
361 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 977
362 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 976
363 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 975
364 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 971
365 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 971
366 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 970
367 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 970
368 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 969
369 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 969
370 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 965
371 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 964
372 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 963
373 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 962
374 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 958
375 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 953
376 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 950
377 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 948
378 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 947
379 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 943
380 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 941
381 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 940
382 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 938
383 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 937
384 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 937
385 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 936
386 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 933
387 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 930
388 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 930
389 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 929
390 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 928
391 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 923
392 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 919
393 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 918
394 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 913
395 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 909
396 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 907
397 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 907
398 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 906
399 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 905
400 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 903
401 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 895
402 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 894
403 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 892
404 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 892
405 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 888
406 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 886
407 Budżet 2016 884
408 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 878
409 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 878
410 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 877
411 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 876
412 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 873
413 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 871
414 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 871
415 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 868
416 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 868
417 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 864
418 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 864
419 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 860
420 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 857
421 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 855
422 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 854
423 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 853
424 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 853
425 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 849
426 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 848
427 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 846
428 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 840
429 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 838
430 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 836
431 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 836
432 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 834
433 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 833
434 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 830
435 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 828
436 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 827
437 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 827
438 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 826
439 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 826
440 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 825
441 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 825
442 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 821
443 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 821
444 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 819
445 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 817
446 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 813
447 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 812
448 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 812
449 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 812
450 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 809
451 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 808
452 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 807
453 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 804
454 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 803
455 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 803
456 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 802
457 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 801
458 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 800
459 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 798
460 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 797
461 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 796
462 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 795
463 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 792
464 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 792
465 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 789
466 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 788
467 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 787
468 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 786
469 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 786
470 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 785
471 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 784
472 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 784
473 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 783
474 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 782
475 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 782
476 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 782
477 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 781
478 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 779
479 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 779
480 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 779
481 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 778
482 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 777
483 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 777
484 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 776
485 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 775
486 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 775
487 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 773
488 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 771
489 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 771
490 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 770
491 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 769
492 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 769
493 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 769
494 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 765
495 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 765
496 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 763
497 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 763
498 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 762
499 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 761
500 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 760
501 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 760
502 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 759
503 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 758
504 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 757
505 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 757
506 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 757
507 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 756
508 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 754
509 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 754
510 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 752
511 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 752
512 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 752
513 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 752
514 Ocena jakości wody - SP Peckowo i WSPiA Kwiejce 752
515 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 752
516 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 751
517 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 751
518 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 750
519 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 749
520 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 749
521 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 749
522 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 748
523 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 748
524 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 747
525 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 745
526 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 742
527 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 742
528 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 741
529 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 740
530 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 740
531 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 740
532 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 740
533 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 739
534 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 738
535 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 738
536 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 737
537 Nabór na stanowisko urzędnicze 736
538 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 735
539 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 734
540 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 734
541 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 727
542 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 726
543 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 725
544 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 724
545 WPF 2016 723
546 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 723
547 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 723
548 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 722
549 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 721
550 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 721
551 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 719
552 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 719
553 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 718
554 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 717
555 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 717
556 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 716
557 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 715
558 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 714
559 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 714
560 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 713
561 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 712
562 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 711
563 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 711
564 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 710
565 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 709
566 Budżet 2017 706
567 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 706
568 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 706
569 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 705
570 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 705
571 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 704
572 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 703
573 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 703
574 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 703
575 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 702
576 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 701
577 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 701
578 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 697
579 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 696
580 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 695
581 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 694
582 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 694
583 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 692
584 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 691
585 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 689
586 Plan zamówień na 2017 rok 686
587 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 685
588 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 683
589 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 683
590 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 682
591 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 680
592 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 680
593 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 680
594 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 678
595 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 678
596 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 675
597 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 674
598 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 674
599 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 672
600 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 670
601 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 670
602 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 670
603 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 669
604 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 668
605 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 667
606 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 666
607 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 665
608 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 662
609 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 659
610 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 659
611 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 659
612 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 659
613 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 659
614 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 658
615 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 658
616 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 657
617 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 657
618 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 656
619 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 655
620 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 653
621 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 652
622 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 649
623 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 647
624 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 645
625 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 644
626 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 643
627 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 643
628 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 643
629 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 642
630 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 642
631 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 640
632 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 638
633 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 637
634 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 637
635 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 636
636 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 636
637 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 633
638 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 630
639 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 630
640 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 630
641 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 630
642 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 628
643 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 628
644 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 625
645 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 623
646 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 622
647 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 622
648 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 621
649 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 620
650 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 619
651 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 618
652 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 617
653 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 617
654 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 616
655 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 614
656 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 614
657 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 614
658 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 613
659 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 612
660 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 611
661 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 609
662 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 605
663 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 605
664 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 603
665 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 602
666 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 602
667 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 601
668 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 599
669 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 599
670 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 598
671 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 596
672 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 594
673 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 593
674 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 592
675 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 591
676 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 591
677 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 588
678 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 586
679 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 586
680 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 582
681 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 581
682 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 580
683 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 579
684 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 579
685 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 578
686 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 577
687 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 575
688 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 575
689 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 575
690 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 574
691 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 574
692 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 573
693 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 571
694 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 570
695 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 569
696 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 568
697 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 567
698 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 565
699 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 564
700 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 564
701 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 563
702 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 562
703 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 561
704 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 561
705 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 560
706 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 560
707 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 560
708 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 559
709 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 558
710 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 558
711 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 557
712 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 556
713 Budżet 2018 556
714 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 554
715 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 553
716 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 552
717 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 552
718 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 552
719 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 551
720 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 551
721 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 549
722 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 546
723 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 546
724 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 542
725 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 542
726 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 541
727 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 532
728 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 532
729 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 531
730 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 530
731 WPF 2017 529
732 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 529
733 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 528
734 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 525
735 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 524
736 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 524
737 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 520
738 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 519
739 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 518
740 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 517
741 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 517
742 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 516
743 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 516
744 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 515
745 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 514
746 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 513
747 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 512
748 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 511
749 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 509
750 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 509
751 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 508
752 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 507
753 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 506
754 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 505
755 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 504
756 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 502
757 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 502
758 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 501
759 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 500
760 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 499
761 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 498
762 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 497
763 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 495
764 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 494
765 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 493
766 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 492
767 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 489
768 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 487
769 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 487
770 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 484
771 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 483
772 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 482
773 Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 482
774 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 480
775 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 480
776 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 479
777 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 479
778 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 478
779 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 476
780 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 475
781 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 474
782 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 474
783 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 474
784 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 474
785 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 473
786 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 472
787 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 472
788 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 470
789 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 469
790 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 468
791 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 467
792 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 467
793 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 466
794 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 466
795 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 466
796 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 466
797 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 466
798 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 465
799 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 465
800 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 464
801 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 462
802 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 462
803 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 461
804 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 461
805 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 461
806 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 460
807 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 460
808 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 458
809 Harmonogram pracy nieodpłatnej pomocy prawnej 458
810 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 458
811 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 457
812 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 456
813 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 456
814 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 455
815 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 455
816 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała 455
817 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 454
818 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 454
819 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 454
820 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 452
821 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 452
822 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 451
823 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 450
824 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 449
825 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 449
826 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 448
827 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 447
828 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 446
829 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 446
830 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 444
831 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 443
832 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 442
833 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 440
834 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 434
835 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 434
836 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 432
837 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 431
838 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 429
839 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 428
840 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 428
841 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 427
842 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 426
843 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 425
844 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 424
845 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..." 424
846 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 424
847 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 421
848 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 421
849 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 421
850 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 420
851 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 419
852 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 418
853 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 418
854 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 417
855 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 417
856 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 416
857 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 416
858 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 415
859 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 415
860 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 414
861 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 414
862 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 414
863 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 414
864 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 413
865 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 413
866 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 412
867 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 412
868 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 411
869 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 410
870 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 410
871 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 409
872 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 408
873 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 405
874 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 404
875 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 404
876 Plan zamówień na 2018 rok 402
877 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 402
878 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 402
879 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 402
880 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 402
881 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 401
882 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 401
883 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 398
884 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 397
885 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 396
886 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 394
887 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 393
888 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 391
889 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 388
890 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 388
891 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 387
892 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 386
893 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 385
894 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 384
895 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 384
896 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 383
897 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 382
898 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 381
899 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 378
900 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 374
901 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 374
902 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 373
903 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 372
904 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 371
905 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 371
906 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 371
907 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 371
908 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 369
909 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 367
910 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 366
911 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 364
912 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 361
913 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 361
914 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 361
915 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 358
916 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 355
917 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 355
918 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 354
919 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 354
920 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 353
921 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 351
922 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 350
923 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 350
924 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 349
925 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 348
926 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 338
927 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 338
928 WPF 2018 338
929 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 336
930 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 335
931 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 335
932 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 334
933 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 333
934 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 332
935 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 332
936 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 330
937 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 329
938 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 328
939 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 327
940 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 327
941 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 325
942 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 324
943 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 324
944 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 323
945 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 319
946 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 316
947 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 316
948 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 311
949 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 310
950 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 309
951 Uproszczona oferta na zadania publiczne 309
952 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 308
953 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 302
954 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 301
955 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 301
956 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 299
957 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 299
958 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 298
959 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 293
960 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 293
961 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 293
962 Terminy posiedzeń sesji 292
963 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 290
964 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 290
965 2018 rok 289
966 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 284
967 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 284
968 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 280
969 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 279
970 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 278
971 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 277
972 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 275
973 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 272
974 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 271
975 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 270
976 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 270
977 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 270
978 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 267
979 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 266
980 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 261
981 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 261
982 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 260
983 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 258
984 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 258
985 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 257
986 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 257
987 Pomoc publiczna 2017 254
988 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 254
989 Żłobki i kluby dziecięce 254
990 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 253
991 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 253
992 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 249
993 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 249
994 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 249
995 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 249
996 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 248
997 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 247
998 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 247
999 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 246
1000 Komunikat - uchwały antysmogowe 244
1001 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 244
1002 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 242
1003 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 241
1004 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 240
1005 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 239
1006 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 237
1007 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 237
1008 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 235
1009 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 234
1010 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 233
1011 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 232
1012 Klauzula informacyjna 231
1013 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 230
1014 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 229
1015 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 229
1016 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 225
1017 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 225
1018 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 223
1019 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 220
1020 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 220
1021 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 219
1022 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 218
1023 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 217
1024 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 216
1025 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 216
1026 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 214
1027 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 212
1028 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 211
1029 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 211
1030 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 208
1031 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 208
1032 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 207
1033 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 206
1034 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 205
1035 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 205
1036 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 202
1037 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 201
1038 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 200
1039 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 200
1040 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 199
1041 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 198
1042 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 197
1043 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 196
1044 Uchwała nr 5 195
1045 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 194
1046 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 193
1047 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 193
1048 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 192
1049 Protokoły sesji 192
1050 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 191
1051 Informacja o wynikach naboru 191
1052 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 189
1053 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 188
1054 Program na 2019 187
1055 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 186
1056 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 184
1057 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 184
1058 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 183
1059 Dyżury Gminnej Komisji 183
1060 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 182
1061 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 181
1062 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 179
1063 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 179
1064 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 178
1065 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 177
1066 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 176
1067 Transmisje video pod linkiem 175
1068 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 175
1069 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 170
1070 Uchwała na 2019 169
1071 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 168
1072 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 166
1073 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 166
1074 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 165
1075 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 164
1076 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 163
1077 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 163
1078 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 161
1079 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 160
1080 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 160
1081 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 158
1082 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 158
1083 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 157
1084 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 156
1085 Uchwała nr 4 155
1086 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 155
1087 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 154
1088 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 154
1089 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 153
1090 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 153
1091 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 152
1092 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 151
1093 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 151
1094 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 151
1095 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 148
1096 Ocena jakości wody - Chełst 147
1097 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 146
1098 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 146
1099 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 145
1100 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 145
1101 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 143
1102 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 142
1103 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 140
1104 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 137
1105 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 137
1106 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 136
1107 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 135
1108 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 135
1109 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 134
1110 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 133
1111 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 130
1112 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 128
1113 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 128
1114 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 126
1115 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 123
1116 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 123
1117 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 123
1118 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 121
1119 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 121
1120 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 120
1121 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 120
1122 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 119
1123 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 119
1124 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 118
1125 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 117
1126 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 116
1127 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 116
1128 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 115
1129 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 113
1130 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 112
1131 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 111
1132 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 111
1133 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 110
1134 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 107
1135 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 106
1136 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 105
1137 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 104
1138 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 104
1139 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 104
1140 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 103
1141 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 103
1142 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 102
1143 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 102
1144 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 101
1145 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 100
1146 Budżet 2019 100
1147 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 100
1148 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 100
1149 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 100
1150 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 99
1151 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 99
1152 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 97
1153 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 97
1154 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 97
1155 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 96
1156 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 96
1157 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 94
1158 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 94
1159 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 93
1160 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 92
1161 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 91
1162 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 90
1163 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa przystani kajakowej 90
1164 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 88
1165 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 86
1166 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 86
1167 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 85
1168 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 84
1169 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 83
1170 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 82
1171 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 82
1172 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 81
1173 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 81
1174 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 81
1175 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 81
1176 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 80
1177 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 80
1178 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 80
1179 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 80
1180 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 79
1181 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 79
1182 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 78
1183 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 76
1184 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 76
1185 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 76
1186 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 75
1187 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 74
1188 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 74
1189 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 73
1190 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 71
1191 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 70
1192 WPF 2019 70
1193 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 69
1194 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 69
1195 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 68
1196 Obieszczenie - wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, II etap 67
1197 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 67
1198 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 66
1199 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 65
1200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XI 65
1201 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 65
1202 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 64
1203 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 64
1204 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 63
1205 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 63
1206 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 63
1207 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 62
1208 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 61
1209 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 59
1210 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 58
1211 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 57
1212 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 56
1213 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 54
1214 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 54
1215 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 52
1216 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 51
1217 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 48
1218 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 47
1219 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 47
1220 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 46
1221 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 45
1222 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 43
1223 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 33
1224 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 29
1225 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 25
1226 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 24
1227 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 24
1228 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 22
1229 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 21
1230 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 21
1231 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 20
1232 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 20
1233 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 19
1234 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 19
1235 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 16
1236 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 16
1237 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 14
1238 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 13
1239 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 13
1240 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 13
1241 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 13
1242 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 13
1243 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 12
1244 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 11
1245 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 11
1246 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 11
1247 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 11
1248 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 10
1249 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 10
1250 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 10
1251 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1252 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1