Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 11571
2 Stanowiska pracy 9354
3 Sołectwa 8832
4 Struktura organizacyjna 6425
5 Skład Rady Gminy 5926
6 Wójt 5743
7 Konkursy, ogłoszenia, informacje 5618
8 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 5510
9 Młodociani pracownicy – dokształcanie 5349
10 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5260
11 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5150
12 Kalendarz imprez 5068
13 Gospodarka odpadami 4994
14 Godziny urzędowania 4905
15 Komisje Rady Gminy 4843
16 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 4832
17 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 4782
18 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 4701
19 Regulamin organizacyjny urzędu 4699
20 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4578
21 Uchwały - 2012/2013 4530
22 Wnioski do pobrania 4455
23 Dane kontaktowe 4345
24 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 4306
25 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4175
26 Instrukcja korzystania z BIPu 4108
27 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4098
28 Wycinki drzew 4070
29 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 4062
30 Statut Gminy Drawsko 3967
31 Rejestry 3928
32 Komunalizacja mienia 3918
33 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 3776
34 Oświadczenia majątkowe radnych 3751
35 Edukacja ekologiczna 3701
36 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 3695
37 Plany, programy, regulaminy 3644
38 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 3633
39 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3610
40 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3597
41 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3569
42 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3529
43 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 3527
44 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 3455
45 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3404
46 Ochrona zwierząt 3403
47 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 3386
48 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3380
49 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3378
50 Pomoc publiczna w 2014 r. 3374
51 Składy obwodowych komisji wyborczych 3351
52 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 3327
53 Zdrowie 3288
54 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3268
55 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 3259
56 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 3238
57 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3232
58 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 3207
59 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3205
60 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 3203
61 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 3174
62 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3171
63 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3166
64 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 3163
65 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3159
66 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3139
67 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 3137
68 Konsultacje społeczne 2013 3132
69 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3106
70 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3085
71 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3082
72 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3073
73 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 3073
74 Azbest - gminny program 3066
75 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3065
76 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 3048
77 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 3047
78 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3015
79 Wybory na Prezydenta RP - plakat 2998
80 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2966
81 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 2961
82 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 2949
83 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 2948
84 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2936
85 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 2932
86 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 2930
87 Obwieszczenie o obwodach głosowania 2919
88 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 2888
89 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2864
90 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2856
91 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2850
92 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2835
93 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2832
94 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2826
95 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2816
96 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2814
97 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2807
98 Obw. o numerach komitetów list 2807
99 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2803
100 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2795
101 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2769
102 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2760
103 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2730
104 Wyniki wyborów II tura 2723
105 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2722
106 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 2721
107 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2717
108 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 2714
109 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2712
110 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2710
111 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2704
112 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2694
113 Zestawienie wyborów 2687
114 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 2677
115 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2675
116 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2673
117 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 2669
118 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 2654
119 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2653
120 Skład obwodowych komisji wyborczych 2647
121 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 2646
122 Terminy polowań zbiorowych 2638
123 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2633
124 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2621
125 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2609
126 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2602
127 Zgłoszenie kandydatów 2595
128 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 2578
129 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2577
130 Dopisywanie do spisu wyborców 2570
131 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2570
132 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2569
133 Udostępnienie spisu wyborców 2565
134 Obwieszczenie o obwodach 2556
135 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2541
136 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2540
137 Inf. o osob. niep. 2540
138 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2532
139 Prace w komisji 2531
140 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2528
141 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 2525
142 Zgł. kandydatów 2525
143 Jezioro Piast w Kwiejcach 2506
144 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2505
145 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2493
146 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2485
147 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2480
148 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2478
149 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2470
150 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2451
151 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 2450
152 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 2448
153 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2435
154 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2430
155 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2429
156 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2429
157 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2424
158 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2424
159 Pomoc publiczna 2015 2411
160 Polityka cookies 2394
161 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 2394
162 Obw. o okręgach wyborczych 2385
163 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2385
164 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2383
165 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2382
166 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2380
167 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2373
168 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2372
169 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2366
170 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2356
171 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2346
172 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2345
173 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2344
174 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2341
175 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2335
176 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2334
177 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2333
178 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2319
179 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2302
180 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2301
181 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2275
182 Księga rejestrowa instytucji kultury 2269
183 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2265
184 Nabór na stanowisko 500+ 2254
185 Azbest 2017 r. 2250
186 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 2240
187 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2234
188 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2228
189 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2223
190 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2145
191 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2141
192 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2137
193 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2135
194 Obowiązek nauki 2105
195 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2104
196 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 2097
197 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2092
198 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2075
199 Jezioro Moczydlo w Marylinie 2068
200 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2032
201 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2008
202 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 1996
203 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1974
204 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1960
205 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 1956
206 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1941
207 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 1939
208 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 1931
209 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 1891
210 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1882
211 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 1876
212 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 1832
213 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 1822
214 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1821
215 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1820
216 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1808
217 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 1783
218 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1770
219 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1748
220 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1742
221 Wyprawka szkolna 1725
222 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1719
223 WPF 2013 1719
224 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1699
225 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1689
226 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1665
227 Pomoc publiczna w roku 2016 1662
228 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1651
229 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1648
230 Budżet 2013 1648
231 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1636
232 Nabór na dyrektora SP w Piłce 1632
233 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 1626
234 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1617
235 Budżet 2015 1607
236 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1602
237 WPF 2015 1594
238 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 1593
239 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1587
240 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1586
241 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1586
242 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1584
243 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1571
244 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1567
245 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1564
246 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1562
247 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 1556
248 Budżet 2014 1547
249 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 1547
250 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1544
251 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1531
252 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1526
253 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 1524
254 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1522
255 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1519
256 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1517
257 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1512
258 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 1505
259 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 1504
260 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1500
261 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 1494
262 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1475
263 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1474
264 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1472
265 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1461
266 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1459
267 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1454
268 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1450
269 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1442
270 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1441
271 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1440
272 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1439
273 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1437
274 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1433
275 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1428
276 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1428
277 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1422
278 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1421
279 WPF 2014 1420
280 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1419
281 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1418
282 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1412
283 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 1408
284 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1407
285 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1402
286 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1402
287 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1398
288 Program na 2019 1398
289 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1397
290 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1393
291 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1392
292 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1390
293 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1388
294 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1387
295 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1383
296 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1382
297 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1377
298 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1377
299 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1373
300 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1372
301 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1363
302 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 1359
303 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1357
304 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1356
305 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1356
306 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1355
307 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1355
308 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1354
309 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1353
310 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1348
311 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1348
312 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1346
313 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1342
314 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 1342
315 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1341
316 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1339
317 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1336
318 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1335
319 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1335
320 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1332
321 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1329
322 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1326
323 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1325
324 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1323
325 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1320
326 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1319
327 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1314
328 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 1313
329 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1311
330 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1311
331 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1310
332 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1309
333 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1306
334 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 1306
335 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1304
336 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1302
337 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1299
338 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1296
339 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1296
340 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1296
341 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1293
342 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1293
343 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1291
344 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 1289
345 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1287
346 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1285
347 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1284
348 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1284
349 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1283
350 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1282
351 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1278
352 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1278
353 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1277
354 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 1273
355 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1273
356 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1270
357 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1269
358 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1268
359 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1268
360 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1268
361 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1267
362 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1267
363 Nabór na stanowisko urzędnicze 1266
364 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1265
365 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1264
366 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1262
367 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1261
368 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 1255
369 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 1254
370 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1254
371 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1251
372 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1249
373 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1248
374 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1247
375 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1246
376 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1245
377 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1242
378 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1237
379 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1234
380 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 1234
381 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1233
382 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1232
383 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1231
384 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1230
385 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1226
386 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1223
387 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1221
388 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1219
389 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1219
390 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1214
391 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1214
392 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1211
393 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1210
394 Budżet 2016 1210
395 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1209
396 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1206
397 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1205
398 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1204
399 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1204
400 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1198
401 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1196
402 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1191
403 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1190
404 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1187
405 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1187
406 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1185
407 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1184
408 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1183
409 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1179
410 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1178
411 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1176
412 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1173
413 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1170
414 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1164
415 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1163
416 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1162
417 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1161
418 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1158
419 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1156
420 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1156
421 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1156
422 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1155
423 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1155
424 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1153
425 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1153
426 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1152
427 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1151
428 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1150
429 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1146
430 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1145
431 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1144
432 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1143
433 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1143
434 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1142
435 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1141
436 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1140
437 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1135
438 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1134
439 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1132
440 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1129
441 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1127
442 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1126
443 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1124
444 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1124
445 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1123
446 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1120
447 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 1119
448 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1117
449 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1116
450 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1111
451 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1109
452 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1107
453 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1107
454 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1106
455 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1103
456 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1100
457 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1098
458 Ocena jakości wody - SP Peckowo i WSPiA Kwiejce 1097
459 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1097
460 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1096
461 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1095
462 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1095
463 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1094
464 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1094
465 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1093
466 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1093
467 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1085
468 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1084
469 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1083
470 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1081
471 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1079
472 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1076
473 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1076
474 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1075
475 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1074
476 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1074
477 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1073
478 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1070
479 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1070
480 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1069
481 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1068
482 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1066
483 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1064
484 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 1063
485 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 1063
486 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1063
487 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1060
488 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1059
489 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1059
490 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1056
491 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1056
492 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1055
493 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1054
494 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1052
495 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1051
496 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1050
497 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1050
498 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1049
499 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1049
500 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1048
501 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1047
502 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1046
503 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1046
504 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1045
505 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1045
506 Budżet 2017 1042
507 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1042
508 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1042
509 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1042
510 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1040
511 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1039
512 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1039
513 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1038
514 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1037
515 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1036
516 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1035
517 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1033
518 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 1033
519 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1033
520 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1032
521 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1031
522 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1030
523 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1030
524 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1027
525 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1027
526 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1027
527 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1026
528 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1026
529 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1025
530 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 1024
531 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1023
532 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1020
533 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1020
534 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1019
535 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1017
536 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1016
537 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1015
538 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1014
539 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1011
540 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1011
541 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1010
542 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1010
543 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1009
544 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1009
545 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1007
546 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1006
547 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1005
548 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1005
549 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1004
550 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1003
551 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1003
552 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1003
553 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1003
554 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1002
555 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 999
556 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 996
557 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 993
558 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 993
559 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 990
560 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 990
561 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 989
562 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 989
563 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 989
564 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 987
565 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 987
566 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 986
567 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 986
568 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 986
569 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 984
570 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 984
571 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 982
572 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 980
573 Plan zamówień na 2017 rok 979
574 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 979
575 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 979
576 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 979
577 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 978
578 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 977
579 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 976
580 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 976
581 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 975
582 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 975
583 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 975
584 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 974
585 WPF 2016 974
586 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 973
587 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 972
588 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 968
589 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 966
590 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 965
591 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 963
592 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 963
593 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 960
594 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 958
595 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 957
596 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 954
597 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 954
598 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 954
599 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 954
600 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 953
601 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 952
602 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 952
603 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 950
604 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 950
605 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 950
606 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 949
607 Budżet 2018 948
608 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 948
609 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 948
610 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 948
611 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 945
612 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 944
613 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 944
614 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 943
615 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 943
616 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 942
617 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 937
618 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 935
619 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 935
620 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 934
621 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 934
622 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 934
623 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 931
624 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 930
625 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 929
626 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 929
627 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 928
628 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 928
629 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 926
630 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 924
631 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 924
632 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 924
633 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 923
634 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 922
635 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 922
636 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 921
637 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 919
638 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 918
639 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 916
640 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 916
641 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 916
642 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 915
643 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 913
644 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 912
645 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 912
646 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 911
647 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 909
648 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 909
649 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 909
650 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 905
651 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 900
652 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 899
653 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 898
654 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 896
655 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 896
656 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 896
657 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 895
658 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 893
659 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 893
660 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 893
661 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 892
662 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 891
663 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 891
664 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 891
665 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 890
666 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 890
667 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 890
668 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 890
669 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 889
670 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 888
671 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 887
672 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 887
673 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 885
674 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 884
675 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 882
676 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 880
677 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 878
678 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 878
679 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 877
680 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 876
681 Harmonogram pracy nieodpłatnej pomocy prawnej 874
682 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 873
683 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 871
684 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 871
685 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 871
686 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 871
687 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 870
688 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 869
689 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 866
690 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 865
691 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 862
692 Protokoły sesji 861
693 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 861
694 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 859
695 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 858
696 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 858
697 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 857
698 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 855
699 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 852
700 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 851
701 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 849
702 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 849
703 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 849
704 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 847
705 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 847
706 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 846
707 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 846
708 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 846
709 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 845
710 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 844
711 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 843
712 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 843
713 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 843
714 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 842
715 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 842
716 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 841
717 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 841
718 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 836
719 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 834
720 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 833
721 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 831
722 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 829
723 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 828
724 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 824
725 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 823
726 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 823
727 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 822
728 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 822
729 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 820
730 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 820
731 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 819
732 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 818
733 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 816
734 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 813
735 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 813
736 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 812
737 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 812
738 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 812
739 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 811
740 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 810
741 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 809
742 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 809
743 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 807
744 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 806
745 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 806
746 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 805
747 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 804
748 WPF 2017 802
749 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 802
750 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 801
751 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 800
752 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 798
753 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 797
754 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 797
755 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 796
756 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 796
757 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 796
758 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 792
759 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 791
760 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 789
761 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 788
762 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 788
763 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 787
764 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 787
765 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 785
766 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 785
767 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 784
768 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 782
769 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 782
770 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 781
771 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 775
772 Klauzula informacyjna 775
773 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 774
774 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 772
775 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 771
776 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 770
777 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 770
778 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 768
779 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 767
780 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 767
781 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 766
782 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 764
783 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 763
784 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 761
785 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 759
786 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 759
787 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 757
788 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 757
789 Żłobki i kluby dziecięce 756
790 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 756
791 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 755
792 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 755
793 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 755
794 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 755
795 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 753
796 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 750
797 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 749
798 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 749
799 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 748
800 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 748
801 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 747
802 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 746
803 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 746
804 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 746
805 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 740
806 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 740
807 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 739
808 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 737
809 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 736
810 Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 736
811 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 735
812 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 734
813 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 732
814 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 731
815 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 730
816 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 729
817 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 727
818 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 727
819 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 726
820 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 726
821 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 725
822 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 725
823 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 724
824 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 724
825 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 724
826 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 724
827 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 723
828 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała 723
829 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 721
830 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 721
831 Uchwała na 2019 720
832 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 720
833 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 718
834 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 718
835 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 718
836 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 717
837 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 716
838 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..." 716
839 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 712
840 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 712
841 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 712
842 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 711
843 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 709
844 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 705
845 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 705
846 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 705
847 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 704
848 Uproszczona oferta na zadania publiczne 704
849 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 703
850 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 703
851 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 701
852 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 701
853 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 701
854 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 700
855 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 697
856 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 696
857 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 695
858 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 695
859 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 694
860 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 694
861 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 694
862 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 693
863 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 693
864 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 693
865 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 692
866 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 691
867 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 690
868 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 690
869 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 689
870 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 689
871 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 689
872 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 689
873 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 688
874 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 686
875 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 685
876 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 685
877 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 683
878 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 683
879 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 682
880 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 682
881 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 682
882 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 681
883 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 681
884 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 680
885 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 679
886 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 678
887 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 677
888 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 676
889 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 676
890 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 676
891 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 676
892 Plan zamówień na 2018 rok 674
893 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 674
894 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 673
895 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 672
896 WPF 2018 671
897 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 669
898 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 668
899 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 668
900 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 668
901 Transmisje video pod linkiem 667
902 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 666
903 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 666
904 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 666
905 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 666
906 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 664
907 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 664
908 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 661
909 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 661
910 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 659
911 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 659
912 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 658
913 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 657
914 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 657
915 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 656
916 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 655
917 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 655
918 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 655
919 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 655
920 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 655
921 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 654
922 Urząd 654
923 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 653
924 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 652
925 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 651
926 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 651
927 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 649
928 Komunikat - uchwały antysmogowe 644
929 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 644
930 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 643
931 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 643
932 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 641
933 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 639
934 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 637
935 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 637
936 Pomoc publiczna 2017 635
937 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 632
938 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 632
939 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 630
940 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 630
941 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 628
942 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 628
943 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 626
944 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 625
945 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 625
946 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 624
947 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 623
948 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 622
949 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 619
950 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 619
951 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 619
952 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 619
953 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 618
954 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 618
955 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 617
956 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 615
957 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 615
958 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 614
959 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 614
960 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 613
961 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 613
962 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 612
963 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 611
964 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 611
965 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 610
966 Uchwała nr 5 608
967 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 608
968 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 607
969 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 606
970 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 606
971 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 604
972 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 603
973 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 603
974 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 602
975 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 601
976 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 600
977 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 600
978 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 600
979 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 598
980 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 598
981 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 597
982 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 595
983 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 592
984 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 592
985 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 591
986 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 588
987 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 586
988 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 586
989 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 586
990 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 582
991 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 579
992 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 577
993 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 577
994 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 575
995 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 575
996 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 574
997 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 573
998 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 572
999 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 568
1000 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 566
1001 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 566
1002 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 565
1003 Szkoła Podstawowa w Drawsku 565
1004 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 564
1005 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 562
1006 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 556
1007 Budżet 2019 554
1008 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 553
1009 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 551
1010 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 550
1011 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 549
1012 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 548
1013 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 547
1014 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 547
1015 Informacja o wynikach naboru 545
1016 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 544
1017 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 541
1018 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 540
1019 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 540
1020 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 539
1021 Dyżury Gminnej Komisji 537
1022 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 537
1023 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 535
1024 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 533
1025 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 533
1026 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 532
1027 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 532
1028 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 529
1029 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 526
1030 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 519
1031 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 518
1032 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 517
1033 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 516
1034 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 515
1035 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 515
1036 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 515
1037 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 514
1038 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 514
1039 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 514
1040 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 513
1041 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 512
1042 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 511
1043 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 511
1044 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 511
1045 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 509
1046 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 509
1047 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 508
1048 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 506
1049 Ocena jakości wody - Chełst 505
1050 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 504
1051 Szkoła Podstawowa w Piłce 503
1052 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 502
1053 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 502
1054 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 498
1055 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 498
1056 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 495
1057 Uchwała nr 4 495
1058 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 494
1059 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 494
1060 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 493
1061 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 492
1062 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 491
1063 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 491
1064 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 489
1065 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 488
1066 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 486
1067 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 486
1068 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 486
1069 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 486
1070 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 485
1071 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 483
1072 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 483
1073 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 482
1074 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 480
1075 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 479
1076 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 478
1077 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 475
1078 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 475
1079 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 474
1080 Pomoc publiczna w 2018 r. 473
1081 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 473
1082 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 473
1083 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 473
1084 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 473
1085 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 470
1086 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 470
1087 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 470
1088 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 469
1089 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 468
1090 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 468
1091 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 467
1092 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 466
1093 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 465
1094 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 463
1095 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 463
1096 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 461
1097 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 454
1098 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 453
1099 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 452
1100 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 450
1101 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 449
1102 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 448
1103 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 448
1104 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 447
1105 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 445
1106 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 444
1107 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 443
1108 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 443
1109 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 440
1110 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 440
1111 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 440
1112 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 440
1113 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 440
1114 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 437
1115 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 437
1116 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 435
1117 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 435
1118 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 432
1119 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 431
1120 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 429
1121 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 428
1122 Szkoła Podstawowa w Chełście 427
1123 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 427
1124 Zgłoszenie kandydatów 426
1125 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 424
1126 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 424
1127 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 424
1128 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 423
1129 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 422
1130 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 421
1131 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 421
1132 WPF 2019 420
1133 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 420
1134 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 419
1135 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 416
1136 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 416
1137 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 416
1138 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 416
1139 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 415
1140 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 414
1141 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 414
1142 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 414
1143 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 413
1144 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 413
1145 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 412
1146 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 411
1147 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 410
1148 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 409
1149 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 408
1150 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 406
1151 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 406
1152 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 405
1153 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 404
1154 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 404
1155 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 403
1156 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 402
1157 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 402
1158 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 400
1159 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 399
1160 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa przystani kajakowej 399
1161 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 399
1162 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 399
1163 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 399
1164 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 397
1165 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 397
1166 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 396
1167 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 395
1168 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 393
1169 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 393
1170 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 393
1171 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 393
1172 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 392
1173 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 391
1174 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 390
1175 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 389
1176 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 388
1177 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 388
1178 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 385
1179 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 385
1180 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 384
1181 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 384
1182 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 383
1183 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 383
1184 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 382
1185 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 382
1186 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 379
1187 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 379
1188 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 378
1189 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 377
1190 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 377
1191 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 377
1192 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 376
1193 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 375
1194 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 375
1195 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 374
1196 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 374
1197 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 374
1198 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 374
1199 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 374
1200 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 373
1201 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 372
1202 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 371
1203 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 371
1204 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 371
1205 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 369
1206 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 367
1207 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 367
1208 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 365
1209 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 365
1210 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 365
1211 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 364
1212 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 364
1213 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 363
1214 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 363
1215 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 361
1216 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 360
1217 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 359
1218 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 359
1219 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 358
1220 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 358
1221 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 357
1222 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 357
1223 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 357
1224 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 357
1225 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 357
1226 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 354
1227 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 354
1228 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 354
1229 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 353
1230 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 353
1231 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 352
1232 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 351
1233 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 351
1234 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 350
1235 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 350
1236 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 350
1237 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 350
1238 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 348
1239 Obwieszczenie 344
1240 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 342
1241 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 342
1242 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 341
1243 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 340
1244 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 340
1245 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 339
1246 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 339
1247 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 338
1248 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 338
1249 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 334
1250 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 334
1251 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 333
1252 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 333
1253 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 333
1254 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 331
1255 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 331
1256 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 330
1257 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 330
1258 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 328
1259 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 328
1260 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 327
1261 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 327
1262 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XI 326
1263 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 326
1264 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 326
1265 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 325
1266 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 324
1267 Obieszczenie - wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, II etap 324
1268 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 324
1269 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 322
1270 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 321
1271 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 319
1272 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 319
1273 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 318
1274 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 317
1275 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 316
1276 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 316
1277 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 315
1278 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 315
1279 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 314
1280 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 314
1281 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 314
1282 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 313
1283 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 312
1284 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 310
1285 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 310
1286 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 308
1287 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 307
1288 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 306
1289 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 306
1290 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 306
1291 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 306
1292 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 305
1293 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 305
1294 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 305
1295 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 304
1296 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 303
1297 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 300
1298 Budżet 2020 300
1299 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 300
1300 Klauzula informacyjna RODO 299
1301 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 298
1302 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 297
1303 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 297
1304 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 295
1305 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 295
1306 Oferta realizacji zadania publicznego 294
1307 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 294
1308 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 292
1309 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 291
1310 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 288
1311 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 288
1312 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 287
1313 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 286
1314 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 284
1315 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 284
1316 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 284
1317 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 284
1318 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 284
1319 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 283
1320 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 282
1321 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 282
1322 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 281
1323 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 280
1324 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr 487 280
1325 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 279
1326 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 279
1327 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 278
1328 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 278
1329 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 277
1330 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 277
1331 Zawiadomienie o zgromadzeniu 275
1332 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 274
1333 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 273
1334 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 273
1335 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 273
1336 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 272
1337 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 272
1338 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 272
1339 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 271
1340 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 270
1341 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 270
1342 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 270
1343 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 270
1344 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 269
1345 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 268
1346 Obwodowe komisje wyborcze skład 268
1347 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 268
1348 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 267
1349 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 266
1350 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 266
1351 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 265
1352 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 264
1353 Obwieszczenie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie 262
1354 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 262
1355 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 261
1356 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 261
1357 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 260
1358 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 260
1359 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 260
1360 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 260
1361 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 257
1362 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 257
1363 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 256
1364 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 256
1365 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 256
1366 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 254
1367 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 254
1368 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 252
1369 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 251
1370 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 251
1371 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 251
1372 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 251
1373 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 250
1374 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 250
1375 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 249
1376 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 246
1377 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 246
1378 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 245
1379 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 244
1380 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 244
1381 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 243
1382 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 243
1383 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 243
1384 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 242
1385 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 242
1386 Informacja o udzieleniu zamówienia 241
1387 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 241
1388 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 240
1389 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 240
1390 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 239
1391 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 238
1392 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 235
1393 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 235
1394 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 233
1395 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 233
1396 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 232
1397 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 232
1398 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 232
1399 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 232
1400 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 232
1401 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 232
1402 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 231
1403 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 227
1404 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 226
1405 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 224
1406 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 224
1407 Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IX o mocy wytwórczej do 0,55 MW na działce o nr ew.: 601/1 obręb Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzc 224
1408 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 220
1409 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 220
1410 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 219
1411 Obw. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VIII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) 217
1412 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 215
1413 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 215
1414 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 213
1415 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 213
1416 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 212
1417 Obwieszczenie „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IV o mocy wytwórczej do 0,9 MW na w południowej części działki o nr ew. 627/3 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infras 211
1418 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 210
1419 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 209
1420 Plan pracy Rady i Komisji na 2020 r. 206
1421 Ob. - „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 485/1, 486 obręb 0012 Pęckowo (woj. wielkopolskie, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 206
1422 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 206
1423 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 205
1424 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 202
1425 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 202
1426 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 201
1427 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 201
1428 Obw. - budowa chodnika w Chełście 200
1429 Obiweszczenie - Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II’’ Zadanie nr 1: Budowa 2 progów w leśnictwie Kamiennik 200
1430 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 197
1431 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 196
1432 Obw. - Budowa małej elektrowni wodnej Drawsko 196
1433 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 195
1434 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 195
1435 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej'' 195
1436 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 194
1437 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 194
1438 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 194
1439 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 193
1440 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 193
1441 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 193
1442 Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Mała Elektrownia Wodna Drawsko na rzece Noteci w km 170+970 drogi wodnej Wisła-Odra w miejscowości Drawsko... 192
1443 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 192
1444 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 189
1445 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 188
1446 Nabór na rachmistrzów spisowych 188
1447 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II” Zadanie nr 3: Budowa 3 progów w le 186
1448 na 30.10.2019 AKTUALIZACJA Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 185
1449 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 182
1450 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 182
1451 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 180
1452 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 180
1453 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 179
1454 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 179
1455 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 179
1456 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 179
1457 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 179
1458 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 177
1459 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 177
1460 Obwieszczenie - budowa małej elektrowni wodnej 174
1461 Obw. - Budowa małej elektrowni wodnej Drawsko 172
1462 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko”. (proj. Drawsko II) 171
1463 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 171
1464 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 171
1465 Ogłoszenie o zapewnienie udziału społeczeństwa w Programy ochrony powietrza 170
1466 Obwieszczenie - Budowa pomostu pływającego na jeziorze Piast dla 8 statków, długość linii brzegowej 20m" 170
1467 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 170
1468 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 170
1469 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 170
1470 WPF 2020 169
1471 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 166
1472 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 166
1473 Azbest - informacje dla mieszkańców 166
1474 Obwieszczenie w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych 165
1475 Pomoc publiczna 2019 164
1476 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: ,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko (proj. Drawsko II) 162
1477 Obw. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. 162
1478 Obw. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko 161
1479 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 161
1480 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 161
1481 Obw. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - część II 160
1482 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko”. (proj. Drawsko I) 159
1483 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 159
1484 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 158
1485 Zawiadomienie o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach 158
1486 Obw. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Drawsko z dnia 2.08.2017r., dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego 157
1487 ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 485/1, 486 obręb 0012 Pęckowo (woj. wielkopolskie, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania” 157
1488 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 156
1489 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 156
1490 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 155
1491 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I 155
1492 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 154
1493 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 154
1494 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 152
1495 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 151
1496 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 150
1497 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 148
1498 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) 148
1499 Obw/ Przedłużenie terminu załatwienia sprawy- dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejący stopniu wodnym Drawsko, który jest usytuowany na rzece Noteci w km 170 + 979 drogi wodnej Wisła – Odra wraz z dostosowaniem stopnia wodn 147
1500 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 147
1501 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 147
1502 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 146
1503 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 146
1504 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 632/1 146
1505 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. Drawsko” 145
1506 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko 144
1507 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 144
1508 Obw. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko". (proj. Drawsko II) 144
1509 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 143
1510 Zawiad. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko 142
1511 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 142
1512 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 141
1513 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 140
1514 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 140
1515 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 140
1516 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 140
1517 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 138
1518 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 138
1519 Składy OKW 137
1520 Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P 136
1521 Obw. zaw. o wszcz. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 136
1522 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 134
1523 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 134
1524 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Wykonianie dokumentacji projektowej dla zadania: "budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część II 134
1525 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 133
1526 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 133
1527 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 133
1528 Oświadczenie w sprawie dostępności 131
1529 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 131
1530 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 131
1531 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 130
1532 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 129
1533 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 127
1534 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 127
1535 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 126
1536 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 126
1537 ,,Obw. Zawiadomienie z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P 124
1538 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski - Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”. 124
1539 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 124
1540 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 123
1541 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 122
1542 bw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. Drawsko’’ 122
1543 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 121
1544 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 121
1545 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 119
1546 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu złatwienia sprawy w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach 119
1547 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 119
1548 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 116
1549 Wybory Prezydenckie 116
1550 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 115
1551 Konkurs na realizację zadań publicznych 114
1552 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 114
1553 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 113
1554 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 113
1555 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 113
1556 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 113
1557 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 112
1558 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 112
1559 Zmiana granic i składów OKW 108
1560 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 108
1561 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 108
1562 Zaw. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 107
1563 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr 273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. 106
1564 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 106
1565 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 104
1566 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 103
1567 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 632/1 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko”. (proj. Drawsko II) 102
1568 Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 157 obręb Pęckowo, Gmina Drawsko” 102
1569 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokal. inwest. celu publ. dla dla budowy sieci elektroenergetycznej w obr. Pęckwo, Piłka, Drawsko Nadl. 102
1570 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 102
1571 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 101
1572 Zaw. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie mi 100
1573 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 99
1574 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 7+278 rzeki Miała, sieci telekomunikacyjnej w rurze osłonowej RHDPEp ⌀75, metodą przewiertu sterowanego 98
1575 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjn 96
1576 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 96
1577 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 95
1578 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 94
1579 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 94
1580 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 94
1581 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 92
1582 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ - budowa sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 91
1583 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 90
1584 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 90
1585 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 89
1586 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 88
1587 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 88
1588 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 88
1589 Sprawozdania budżetowe 2020 rok 87
1590 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 87
1591 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 oraz 660 o mocy 87
1592 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2, w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 85
1593 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 84
1594 Powszwechny Spis Rolny - informacja 81
1595 Zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających sub 80
1596 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 79
1597 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 77
1598 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 76
1599 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 75
1600 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem 75
1601 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 73
1602 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 157 72
1603 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 72
1604 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 72
1605 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 70
1606 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości 70
1607 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o n 69
1608 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 67
1609 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 67
1610 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 65
1611 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem 64
1612 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 63
1613 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 63
1614 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 453 62
1615 Obw. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą 62
1616 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 62
1617 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 59
1618 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 59
1619 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 58
1620 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 00 57
1621 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 56
1622 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 56
1623 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowość 55
1624 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 52
1625 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 51
1626 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’ 49
1627 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 157 obręb Pęckowo, Gmina Drawsko’’ 49
1628 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 48
1629 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 453 obręb Pęckowo, Gmina Drawsko’’ 48
1630 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 48
1631 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 46
1632 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 46
1633 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 45
1634 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 44
1635 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 44
1636 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 43
1637 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 41
1638 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 41
1639 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 40
1640 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 40
1641 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 40
1642 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 639 (obręb 0003) 40
1643 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 40
1644 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce ne ew. 639 (obręb 0003) w miejscowo 39
1645 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 39
1646 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 39
1647 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’ -- 37
1648 Informacja o udzieleniu zamówienia 37
1649 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 ora 37
1650 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 36
1651 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 36
1652 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 36
1653 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 or 36
1654 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 34
1655 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 639 (obręb 0003) w miejscowo 33
1656 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 33
1657 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 32
1658 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 oraz 660 o mocy do 8MW (o 32
1659 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 30
1660 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 29
1661 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 29
1662 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 28
1663 Obw. w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj wielkopolskie, pow. 28
1664 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 27
1665 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 27
1666 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 26
1667 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 639 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Dr 26
1668 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 25
1669 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 25
1670 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 23
1671 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 23
1672 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 21
1673 Obw. Zaw. o wszcz. postep. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictw 20
1674 Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziącia pn. ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o nr. ew. 686/2 Pęckowo 20
1675 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 19
1676 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 16
1677 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 7
1678 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 08.01.2020 1
1679 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1
1680 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1
1681 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1682 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
1683 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1