Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 12724
2 Stanowiska pracy 10377
3 Sołectwa 9618
4 Struktura organizacyjna 6792
5 Skład Rady Gminy Drawsko 6290
6 Wójt 6223
7 Dane kontaktowe 5758
8 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 5704
9 Młodociani pracownicy – dokształcanie 5575
10 Gospodarka odpadami 5507
11 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5426
12 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5279
13 Godziny urzędowania 5250
14 Wnioski do pobrania 5145
15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 5097
16 Komisje Rady Gminy Drawsko 5047
17 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 5012
18 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 5006
19 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 4895
20 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4732
21 Wycinki drzew 4392
22 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4324
23 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 4313
24 Instrukcja korzystania z BIPu 4243
25 Rejestry 4228
26 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4227
27 Statut Gminy Drawsko 4195
28 Komunalizacja mienia 4107
29 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 3935
30 Oświadczenia majątkowe radnych 3889
31 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3734
32 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3730
33 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3658
34 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3653
35 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3533
36 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3529
37 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3520
38 Pomoc publiczna w 2014 r. 3512
39 Składy obwodowych komisji wyborczych 3474
40 Sprostowanie do informacji 3351
41 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3351
42 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3334
43 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3326
44 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3286
45 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3285
46 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3277
47 Azbest - gminny program 3265
48 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3257
49 Konsultacje społeczne 2013 3245
50 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3221
51 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3217
52 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3210
53 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3178
54 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3174
55 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3147
56 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3132
57 Wybory na Prezydenta RP - plakat 3114
58 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 3075
59 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3075
60 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3073
61 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3032
62 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3007
63 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3004
64 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3001
65 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 2992
66 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2992
67 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2984
68 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2972
69 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2963
70 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2956
71 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2947
72 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2947
73 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2941
74 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2919
75 Obw. o numerach komitetów list 2915
76 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2910
77 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2907
78 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2877
79 Wyniki wyborów II tura 2872
80 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2860
81 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2837
82 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2836
83 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2836
84 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2829
85 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2814
86 Zestawienie wyborów 2803
87 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2801
88 Terminy polowań zbiorowych 2787
89 Skład obwodowych komisji wyborczych 2783
90 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2778
91 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2755
92 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2754
93 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2741
94 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2735
95 Zgłoszenie kandydatów 2716
96 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2716
97 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2714
98 Jezioro Piast w Kwiejcach 2697
99 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2687
100 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2685
101 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2680
102 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2677
103 Dopisywanie do spisu wyborców 2677
104 Prace w komisji 2672
105 Udostępnienie spisu wyborców 2668
106 Obwieszczenie o obwodach 2666
107 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2656
108 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2651
109 Inf. o osob. niep. 2649
110 Zgł. kandydatów 2644
111 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2644
112 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2642
113 Polityka cookies 2636
114 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2620
115 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2617
116 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2616
117 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2614
118 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2594
119 Pomoc publiczna 2015 2558
120 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2556
121 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2555
122 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2552
123 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 2542
124 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2539
125 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2535
126 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2521
127 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2516
128 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2498
129 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2497
130 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2495
131 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2489
132 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2482
133 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2471
134 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2468
135 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2466
136 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2447
137 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2446
138 Obw. o okręgach wyborczych 2444
139 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2432
140 Nabór na stanowisko 500+ 2405
141 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2401
142 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2400
143 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2398
144 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2394
145 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2392
146 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2389
147 Księga rejestrowa instytucji kultury 2380
148 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2365
149 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2347
150 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2323
151 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2320
152 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2281
153 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2278
154 Obowiązek szkolny i nauki 2275
155 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2247
156 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2227
157 Jezioro Moczydło w Marylinie 2219
158 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2216
159 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2200
160 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2186
161 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 2182
162 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2150
163 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 2101
164 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2087
165 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2071
166 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 2068
167 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2054
168 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2025
169 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2020
170 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2001
171 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1956
172 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1915
173 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1907
174 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1893
175 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 1889
176 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1882
177 WPF 2013 1809
178 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1809
179 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 1808
180 Pomoc publiczna w roku 2016 1802
181 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1797
182 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1771
183 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1766
184 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1764
185 Budżet 2013 1760
186 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1758
187 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1752
188 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1746
189 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1743
190 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1728
191 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1716
192 Budżet 2015 1711
193 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 1708
194 WPF 2015 1701
195 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1691
196 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1685
197 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1675
198 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1665
199 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1664
200 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1657
201 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1648
202 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1637
203 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1637
204 Budżet 2014 1636
205 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1636
206 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1630
207 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1583
208 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1579
209 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1577
210 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1571
211 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1570
212 Program na 2019 1558
213 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1556
214 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1553
215 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1550
216 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1539
217 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1532
218 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1530
219 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1529
220 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1526
221 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1523
222 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1515
223 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1508
224 WPF 2014 1507
225 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1503
226 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1497
227 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1494
228 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1490
229 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1486
230 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1481
231 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1479
232 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1477
233 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1471
234 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1470
235 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1469
236 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1467
237 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1465
238 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1464
239 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1461
240 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1455
241 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1452
242 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1451
243 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1447
244 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1444
245 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1443
246 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1439
247 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1437
248 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1428
249 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1426
250 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1422
251 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1421
252 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1420
253 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1419
254 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1417
255 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1416
256 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1413
257 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1411
258 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1409
259 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1409
260 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1399
261 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1398
262 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1395
263 Nabór na stanowisko urzędnicze 1394
264 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1390
265 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1389
266 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1388
267 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1383
268 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1382
269 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1381
270 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1379
271 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1377
272 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1376
273 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1375
274 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1372
275 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1367
276 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1366
277 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1364
278 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1362
279 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1362
280 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1357
281 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1355
282 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1352
283 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1352
284 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1349
285 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1346
286 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1343
287 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1343
288 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1343
289 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1342
290 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1341
291 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1340
292 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1339
293 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1339
294 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1336
295 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1334
296 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1333
297 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1331
298 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1328
299 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1328
300 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1327
301 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1324
302 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1322
303 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1321
304 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1321
305 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1320
306 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1315
307 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1313
308 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1312
309 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1305
310 Budżet 2016 1305
311 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1303
312 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1302
313 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1302
314 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1301
315 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1300
316 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1295
317 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1294
318 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1294
319 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1294
320 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1293
321 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1288
322 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1286
323 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1284
324 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1284
325 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1283
326 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1283
327 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1273
328 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1273
329 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1270
330 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1268
331 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1268
332 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1267
333 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1265
334 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1265
335 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1262
336 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1261
337 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1261
338 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1254
339 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1252
340 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1248
341 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1248
342 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1246
343 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1241
344 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1241
345 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1238
346 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1237
347 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1233
348 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1232
349 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1225
350 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1225
351 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1225
352 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1224
353 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1223
354 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1222
355 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1221
356 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1220
357 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1218
358 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1215
359 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1214
360 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 1213
361 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1212
362 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1211
363 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1211
364 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1206
365 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1206
366 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1205
367 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1204
368 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1203
369 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 1202
370 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1200
371 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1198
372 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1197
373 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1197
374 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1196
375 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1194
376 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1192
377 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1191
378 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1190
379 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1187
380 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1184
381 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1183
382 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1183
383 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1183
384 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1181
385 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1181
386 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1167
387 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1166
388 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1166
389 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1165
390 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 1165
391 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1164
392 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1157
393 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1156
394 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1155
395 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1154
396 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1153
397 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1152
398 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1152
399 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1152
400 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1147
401 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1146
402 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1140
403 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1139
404 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1138
405 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1135
406 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1134
407 Budżet 2017 1133
408 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1132
409 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1130
410 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1129
411 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 1127
412 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1125
413 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1124
414 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1124
415 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1123
416 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1122
417 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1121
418 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1120
419 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1119
420 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1119
421 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1119
422 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1119
423 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1118
424 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1118
425 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1116
426 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1115
427 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1115
428 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1112
429 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1112
430 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1111
431 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1110
432 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1110
433 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1109
434 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1107
435 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1107
436 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1106
437 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1105
438 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1104
439 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1104
440 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1103
441 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1101
442 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1099
443 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1099
444 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1096
445 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1094
446 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1093
447 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1093
448 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1091
449 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1091
450 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1090
451 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1090
452 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1087
453 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1086
454 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1085
455 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1084
456 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1084
457 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1084
458 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1083
459 Protokoły z sesji Rady Gminy Drawsko 1081
460 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1078
461 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1078
462 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1077
463 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1076
464 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1076
465 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1076
466 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1075
467 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1075
468 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1074
469 WPF 2016 1072
470 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1068
471 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1068
472 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1067
473 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1066
474 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1066
475 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1065
476 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1064
477 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1064
478 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1063
479 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1061
480 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1060
481 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1059
482 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1059
483 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1058
484 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1058
485 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1056
486 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1054
487 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1054
488 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1053
489 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1052
490 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1051
491 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1046
492 Budżet 2018 1045
493 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1044
494 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1043
495 Plan zamówień na 2017 rok 1042
496 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1041
497 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1041
498 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1040
499 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1039
500 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1038
501 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1038
502 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1037
503 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1037
504 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1037
505 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1037
506 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1036
507 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1035
508 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1035
509 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1034
510 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1033
511 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1031
512 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1031
513 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1030
514 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1029
515 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1028
516 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1027
517 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1022
518 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1022
519 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1020
520 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 1018
521 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1018
522 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1015
523 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1015
524 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1014
525 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1014
526 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1013
527 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1011
528 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1011
529 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1008
530 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1007
531 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1003
532 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1003
533 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1003
534 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1002
535 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1002
536 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1001
537 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1000
538 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1000
539 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1000
540 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1000
541 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 999
542 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 998
543 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 997
544 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 996
545 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 995
546 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 995
547 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 993
548 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 993
549 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 991
550 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 989
551 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 989
552 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 989
553 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 988
554 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 986
555 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 985
556 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 984
557 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 982
558 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 982
559 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 982
560 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 981
561 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 981
562 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 975
563 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 975
564 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 973
565 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 972
566 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 970
567 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 970
568 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 969
569 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 969
570 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 968
571 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 967
572 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 966
573 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 965
574 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 964
575 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 961
576 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 961
577 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 961
578 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 960
579 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 960
580 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 957
581 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 957
582 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 956
583 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 956
584 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 955
585 Klauzula informacyjna 953
586 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 952
587 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 950
588 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 949
589 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 949
590 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 947
591 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 947
592 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 946
593 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 945
594 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 944
595 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 944
596 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 942
597 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 941
598 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 939
599 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 938
600 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 936
601 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 936
602 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 935
603 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 934
604 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 932
605 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 929
606 WPF 2017 929
607 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 929
608 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 929
609 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 926
610 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 926
611 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 924
612 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 923
613 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 921
614 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 920
615 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 919
616 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 917
617 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 916
618 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 916
619 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 915
620 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 913
621 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 909
622 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 909
623 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 909
624 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 907
625 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 906
626 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 906
627 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 905
628 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 905
629 Uchwała na 2019 901
630 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 901
631 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 900
632 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 899
633 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 897
634 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 897
635 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 897
636 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 896
637 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 895
638 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 895
639 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 888
640 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 886
641 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 885
642 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 884
643 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 884
644 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 879
645 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 877
646 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 876
647 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 874
648 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 870
649 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 870
650 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 869
651 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 869
652 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 868
653 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 867
654 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 867
655 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 865
656 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 864
657 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 864
658 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 862
659 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 862
660 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 861
661 Urząd 861
662 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 860
663 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 860
664 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 859
665 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 859
666 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 858
667 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 857
668 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 855
669 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 855
670 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 854
671 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 852
672 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 851
673 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 850
674 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 850
675 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 849
676 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 848
677 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 847
678 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 845
679 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 838
680 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 838
681 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 838
682 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 838
683 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 836
684 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 835
685 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 834
686 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 834
687 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 833
688 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 832
689 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 829
690 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 826
691 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 826
692 Uproszczona oferta na zadania publiczne 823
693 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 822
694 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 820
695 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 819
696 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 818
697 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 815
698 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 814
699 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 814
700 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 813
701 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 811
702 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 809
703 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 809
704 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 808
705 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 808
706 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 808
707 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 807
708 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 806
709 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 806
710 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 806
711 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 806
712 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 805
713 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 804
714 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 803
715 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 802
716 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 801
717 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 801
718 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 800
719 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 800
720 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 800
721 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 798
722 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 797
723 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 796
724 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 795
725 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 795
726 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 794
727 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 793
728 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 791
729 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 790
730 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 790
731 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 788
732 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 788
733 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 787
734 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 783
735 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 783
736 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 783
737 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 782
738 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 779
739 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 778
740 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 778
741 Pomoc publiczna 2017 778
742 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 778
743 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 778
744 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 777
745 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 776
746 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 776
747 Transmisje video pod linkiem 775
748 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 774
749 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 774
750 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 773
751 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 772
752 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 772
753 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 767
754 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 767
755 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 766
756 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 766
757 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 766
758 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 765
759 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 763
760 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 761
761 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 761
762 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 761
763 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 761
764 WPF 2018 760
765 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 760
766 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 760
767 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 758
768 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 757
769 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 757
770 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 756
771 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 756
772 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 755
773 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 754
774 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 753
775 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 752
776 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 750
777 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 749
778 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 748
779 Szkoła Podstawowa w Drawsku 747
780 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 747
781 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 747
782 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 747
783 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 746
784 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 745
785 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 745
786 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 744
787 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 744
788 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 743
789 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 743
790 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 742
791 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 741
792 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 741
793 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 741
794 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 740
795 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 740
796 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 737
797 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 737
798 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 737
799 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 737
800 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 736
801 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 736
802 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 736
803 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 736
804 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 735
805 Plan zamówień na 2018 rok 735
806 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 733
807 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 733
808 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 732
809 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 732
810 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 732
811 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 732
812 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 730
813 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 730
814 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 729
815 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 729
816 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 728
817 Uchwała nr 5 728
818 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 726
819 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 725
820 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 723
821 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 723
822 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 721
823 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 719
824 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 718
825 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 717
826 Budżet 2019 716
827 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 716
828 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 713
829 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 712
830 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 711
831 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 711
832 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 711
833 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 710
834 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 709
835 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 709
836 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 709
837 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 708
838 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 708
839 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 708
840 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 706
841 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 706
842 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 704
843 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 702
844 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 701
845 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 701
846 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 697
847 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 695
848 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 694
849 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 694
850 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 689
851 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 689
852 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 689
853 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 688
854 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 688
855 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 688
856 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 685
857 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 685
858 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 684
859 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 684
860 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 684
861 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 681
862 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 678
863 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 677
864 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 676
865 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 676
866 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 674
867 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 674
868 Dyżury Gminnej Komisji 674
869 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 671
870 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 671
871 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 671
872 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 671
873 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 670
874 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 669
875 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 668
876 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 667
877 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 665
878 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 665
879 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 665
880 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 665
881 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 663
882 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 662
883 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 662
884 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 660
885 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 660
886 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 659
887 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 659
888 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 655
889 Ocena jakości wody - Chełst 653
890 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 651
891 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 649
892 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 649
893 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 648
894 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 646
895 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 645
896 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 645
897 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 642
898 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 641
899 Informacja o wynikach naboru 640
900 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 638
901 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 637
902 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 637
903 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 636
904 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 633
905 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 633
906 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 633
907 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 632
908 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 629
909 Szkoła Podstawowa w Piłce 629
910 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 627
911 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 627
912 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 625
913 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 624
914 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 621
915 Pomoc publiczna w 2018 r. 620
916 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 618
917 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 618
918 Uchwała nr 4 617
919 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 615
920 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 614
921 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 611
922 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 607
923 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 606
924 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 605
925 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 605
926 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 605
927 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 604
928 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 599
929 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 599
930 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 598
931 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 598
932 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 597
933 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 597
934 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 596
935 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 594
936 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 593
937 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 592
938 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 592
939 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 591
940 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 591
941 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 589
942 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 588
943 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 585
944 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 584
945 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 584
946 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 582
947 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 579
948 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 577
949 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 576
950 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 572
951 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 570
952 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 570
953 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 569
954 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 569
955 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 569
956 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 568
957 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 568
958 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 567
959 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 565
960 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 564
961 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 564
962 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 564
963 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 564
964 Szkoła Podstawowa w Chełście 562
965 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 562
966 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 561
967 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 561
968 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 558
969 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 555
970 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 555
971 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 554
972 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 553
973 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 552
974 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 550
975 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 549
976 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 549
977 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 549
978 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 549
979 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 548
980 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 548
981 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 547
982 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 546
983 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 546
984 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 546
985 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 544
986 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 544
987 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 542
988 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 541
989 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 541
990 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 541
991 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 540
992 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 538
993 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 538
994 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 537
995 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 536
996 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 535
997 Zgłoszenie kandydatów 535
998 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 532
999 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 531
1000 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 530
1001 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 530
1002 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 529
1003 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 528
1004 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 527
1005 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 527
1006 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 526
1007 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 525
1008 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 525
1009 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 524
1010 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 523
1011 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 522
1012 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 521
1013 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 520
1014 WPF 2019 520
1015 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 520
1016 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 509
1017 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 508
1018 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 507
1019 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 506
1020 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 504
1021 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 503
1022 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 502
1023 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 502
1024 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 501
1025 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 499
1026 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 499
1027 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 497
1028 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 497
1029 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 497
1030 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 496
1031 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 495
1032 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 493
1033 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 493
1034 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 490
1035 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 490
1036 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 488
1037 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 484
1038 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 484
1039 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 484
1040 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 483
1041 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 483
1042 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 482
1043 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 482
1044 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 482
1045 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 481
1046 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 480
1047 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 480
1048 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 479
1049 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 478
1050 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 478
1051 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 478
1052 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 476
1053 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 476
1054 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 476
1055 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 474
1056 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 474
1057 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 473
1058 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 472
1059 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 471
1060 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 471
1061 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 470
1062 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 469
1063 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 469
1064 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 467
1065 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 463
1066 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 461
1067 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 461
1068 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 461
1069 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 459
1070 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 459
1071 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 457
1072 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 456
1073 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 456
1074 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 455
1075 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 454
1076 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 453
1077 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 453
1078 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 453
1079 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 452
1080 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 452
1081 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 452
1082 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 451
1083 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 450
1084 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 450
1085 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 449
1086 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 448
1087 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 448
1088 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 448
1089 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 448
1090 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 448
1091 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 448
1092 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 446
1093 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 446
1094 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 443
1095 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 443
1096 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 443
1097 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 442
1098 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 442
1099 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 441
1100 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 441
1101 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 441
1102 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 441
1103 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 439
1104 Budżet 2020 439
1105 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 439
1106 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 439
1107 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 438
1108 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 437
1109 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 437
1110 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 435
1111 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 435
1112 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 433
1113 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 433
1114 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 432
1115 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 431
1116 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 430
1117 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 430
1118 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 430
1119 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 429
1120 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 429
1121 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 429
1122 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 429
1123 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 426
1124 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 424
1125 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 422
1126 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 419
1127 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 418
1128 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 418
1129 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 418
1130 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 417
1131 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 416
1132 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 416
1133 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 416
1134 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 415
1135 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 415
1136 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 415
1137 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 413
1138 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 413
1139 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 413
1140 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 411
1141 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 411
1142 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 410
1143 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 409
1144 Oferta realizacji zadania publicznego 408
1145 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 407
1146 Zawiadomienie o zgromadzeniu 406
1147 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 406
1148 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 405
1149 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 405
1150 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 405
1151 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 403
1152 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 403
1153 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 402
1154 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 402
1155 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 401
1156 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 401
1157 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 400
1158 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 399
1159 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 398
1160 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 397
1161 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 397
1162 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 396
1163 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 396
1164 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 395
1165 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 394
1166 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 393
1167 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 393
1168 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 392
1169 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 391
1170 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 391
1171 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 389
1172 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 389
1173 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 387
1174 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 387
1175 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 387
1176 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 386
1177 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 385
1178 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 385
1179 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 384
1180 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 384
1181 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 383
1182 Obwodowe komisje wyborcze skład 381
1183 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 381
1184 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 381
1185 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 380
1186 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 379
1187 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 377
1188 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 376
1189 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 376
1190 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 376
1191 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 374
1192 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 373
1193 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 373
1194 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 373
1195 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 373
1196 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 372
1197 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 372
1198 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 372
1199 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 372
1200 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 371
1201 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 371
1202 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 368
1203 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 367
1204 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 367
1205 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 366
1206 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 365
1207 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 365
1208 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 365
1209 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 362
1210 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 362
1211 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 361
1212 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 358
1213 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 358
1214 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 357
1215 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 357
1216 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 356
1217 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 355
1218 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 354
1219 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 354
1220 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 353
1221 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 352
1222 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 352
1223 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 351
1224 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 351
1225 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 351
1226 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 351
1227 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 351
1228 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 350
1229 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 349
1230 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 348
1231 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 347
1232 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 347
1233 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 346
1234 Nabór na rachmistrzów spisowych 346
1235 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 344
1236 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 344
1237 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 342
1238 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 342
1239 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 341
1240 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 339
1241 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 339
1242 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 338
1243 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 338
1244 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 338
1245 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 336
1246 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 334
1247 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 334
1248 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 331
1249 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 330
1250 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 330
1251 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 329
1252 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 328
1253 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 327
1254 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 327
1255 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 326
1256 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 323
1257 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 323
1258 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 322
1259 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 322
1260 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 322
1261 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 321
1262 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 320
1263 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 318
1264 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 318
1265 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 317
1266 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 317
1267 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 316
1268 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 314
1269 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 314
1270 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 313
1271 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 313
1272 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 312
1273 Pomoc publiczna 2019 311
1274 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 311
1275 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 310
1276 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 310
1277 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 309
1278 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 309
1279 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 308
1280 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 307
1281 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 306
1282 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 306
1283 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 305
1284 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 305
1285 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 305
1286 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2020 r. 304
1287 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 304
1288 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 304
1289 Informacja o udzieleniu zamówienia 303
1290 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 303
1291 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 302
1292 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 302
1293 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 301
1294 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 300
1295 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 298
1296 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 297
1297 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 297
1298 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 294
1299 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 294
1300 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 294
1301 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 294
1302 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 293
1303 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 293
1304 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 292
1305 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 291
1306 Azbest - informacje dla mieszkańców 289
1307 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 289
1308 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 288
1309 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 288
1310 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 287
1311 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 287
1312 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 286
1313 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 285
1314 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 285
1315 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 285
1316 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 284
1317 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 282
1318 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 278
1319 WPF 2020 275
1320 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 272
1321 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 272
1322 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 271
1323 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 269
1324 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 267
1325 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 266
1326 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 266
1327 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 265
1328 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 263
1329 Obw. - budowa chodnika w Chełście 263
1330 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 263
1331 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 261
1332 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 259
1333 Składy OKW 258
1334 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 257
1335 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 256
1336 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 256
1337 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 255
1338 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 255
1339 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 255
1340 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 255
1341 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 254
1342 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 254
1343 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 254
1344 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 253
1345 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 251
1346 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 248
1347 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 247
1348 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 247
1349 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 247
1350 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 246
1351 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 244
1352 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 241
1353 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 241
1354 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 241
1355 Powszwechny Spis Rolny - informacja 240
1356 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 239
1357 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 238
1358 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 235
1359 Konkurs na realizację zadań publicznych 235
1360 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 235
1361 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 234
1362 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 233
1363 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 230
1364 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 229
1365 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 229
1366 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 229
1367 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 225
1368 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 224
1369 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 223
1370 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 223
1371 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 222
1372 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 221
1373 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 218
1374 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 218
1375 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 216
1376 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 216
1377 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 215
1378 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 214
1379 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 213
1380 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 212
1381 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 212
1382 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 207
1383 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 206
1384 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 205
1385 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 205
1386 Zmiana granic i składów OKW 204
1387 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 203
1388 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 203
1389 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 203
1390 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 202
1391 Oświadczenie w sprawie dostępności 201
1392 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 201
1393 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 200
1394 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 200
1395 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 199
1396 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 197
1397 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 197
1398 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 197
1399 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 196
1400 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 194
1401 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 191
1402 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 190
1403 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 189
1404 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 189
1405 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 188
1406 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 185
1407 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 185
1408 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 185
1409 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 184
1410 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 184
1411 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 183
1412 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 183
1413 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 183
1414 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 182
1415 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 182
1416 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 180
1417 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 177
1418 Wybory Prezydenckie 177
1419 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 177
1420 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 177
1421 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 176
1422 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 174
1423 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 171
1424 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 168
1425 Informacja o udzieleniu zamówienia 167
1426 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 166
1427 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 165
1428 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 165
1429 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 164
1430 Sprawozdania budżetowe 2020 rok 163
1431 Nabór na pracownika gospodarczego 162
1432 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 160
1433 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 160
1434 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 159
1435 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 159
1436 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 158
1437 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 157
1438 Budżet 2021 156
1439 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 156
1440 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 152
1441 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 152
1442 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 151
1443 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 148
1444 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 148
1445 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 148
1446 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 143
1447 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 143
1448 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 142
1449 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 142
1450 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 141
1451 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 137
1452 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 137
1453 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 137
1454 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 136
1455 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 130
1456 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 129
1457 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 127
1458 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 126
1459 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 126
1460 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 126
1461 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 125
1462 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 125
1463 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 124
1464 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 124
1465 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 123
1466 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 122
1467 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 121
1468 WPF 2021 121
1469 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 117
1470 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 111
1471 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 109
1472 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 108
1473 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 107
1474 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 106
1475 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 106
1476 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 104
1477 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 104
1478 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 104
1479 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 103
1480 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 102
1481 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 102
1482 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 101
1483 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 101
1484 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 101
1485 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 101
1486 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 100
1487 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 99
1488 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 99
1489 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 99
1490 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 98
1491 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 97
1492 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 96
1493 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 95
1494 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 94
1495 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 94
1496 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 93
1497 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 93
1498 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 91
1499 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 90
1500 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 90
1501 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 89
1502 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 88
1503 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 88
1504 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 87
1505 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 86
1506 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 86
1507 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 85
1508 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 83
1509 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 83
1510 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 82
1511 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 79
1512 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 79
1513 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 79
1514 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 78
1515 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 77
1516 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 75
1517 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 75
1518 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 73
1519 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 73
1520 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 72
1521 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 71
1522 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 71
1523 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 70
1524 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 70
1525 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 69
1526 Brak opłat targowych w roku 2021 69
1527 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 69
1528 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 68
1529 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 68
1530 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 68
1531 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 65
1532 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 64
1533 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 62
1534 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 62
1535 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 61
1536 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 60
1537 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 60
1538 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 59
1539 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 57
1540 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 57
1541 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 57
1542 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 56
1543 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 56
1544 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 56
1545 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 56
1546 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 55
1547 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 55
1548 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 55
1549 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 54
1550 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 54
1551 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 53
1552 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 53
1553 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 53
1554 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 53
1555 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 53
1556 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 53
1557 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 52
1558 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 51
1559 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 50
1560 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 49
1561 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 48
1562 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 47
1563 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 47
1564 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 47
1565 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 46
1566 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 46
1567 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 44
1568 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 44
1569 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 43
1570 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 43
1571 Konsultacje zmiany uchwały 42
1572 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 42
1573 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 41
1574 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 40
1575 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 39
1576 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 39
1577 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 39
1578 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 39
1579 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 38
1580 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 38
1581 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 37
1582 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 37
1583 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 37
1584 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 36
1585 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 34
1586 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 34
1587 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 34
1588 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 34
1589 Petycja w sprawie referendum ludowego 30
1590 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 30
1591 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 29
1592 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 28
1593 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 28
1594 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 25
1595 Nagrody 2017 25
1596 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 24
1597 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 24
1598 Nagrody 2019 r. 24
1599 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 23
1600 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 22
1601 Nagrody 2018 22
1602 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 22
1603 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 22
1604 Nagrody 2020 22
1605 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 20
1606 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 19
1607 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 19
1608 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 17
1609 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 17
1610 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 16
1611 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 15
1612 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 14
1613 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 14
1614 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 13
1615 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 13
1616 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 12
1617 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 11
1618 Klauzula informacyjne RODO 11
1619 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 11
1620 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 11
1621 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 11
1622 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 10
1623 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 10
1624 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 9
1625 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 8
1626 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 7
1627 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 7
1628 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 6
1629 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 3
1630 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 3
1631 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
1632 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1
1633 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1
1634 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1635 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 08.01.2020 1
1636 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1
1637 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 1