Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn


Drawsko, dnia 18 czerwca 2018 roku
N.6840.3.2018.MD
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.u. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i uchwały nr 3/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawskow sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 154/4 położonej w obrębie Kawczyn
 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 154/4, o pow. 0,0400 ha, obręb Kawczyn; ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00015588/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kawczyn (Uchwała nr X/56/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – wieś Kawczyn) przedmiotowa działka położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu RM/MN. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na to przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich – o numerach: 155/3, 154/10, 156 położonych w obrębie Kawczyn.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi brutto  – 7845,00 złotych.
Wadium wynosi – 1000,00 złotych,
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 80,00 złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2018 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
Do przetargu mogą przystąpić tylko właściciele działek sąsiednich – o numerach: 155/3, 154/10, 156 położonych w obrębie Kawczyn; pod  warunkiem że wpłacą  wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 oraz złożą do Wójta Gminy Drawsko oświadczenie o chęci uczestnictwa w przetargu - w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
W przypadku gdy do przetargu zamierzają przystąpić małżonkowie wadium na przetarg należy wnieść wspólnie przez obojga małżonków.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie odpis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego zgodę (w formie pełnomocnictwa notarialnego) drugiego małżonka do dokonania czynności przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności z zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.
 
Organ zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 18 czerwca 2018 roku 
do 20 lipca 2018 roku: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i wsi Kawczyn oraz na stronie internetowej www.bip.gminadrawsko.pl
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 1268
Data wytworzenia: 19-06-2018, 07:17:31 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-06-2018, 07:19:12 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego