Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019


Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. tekst jednolity poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr II/9/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.11.2018r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 
OGŁASZA
otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r.
I. Konkurs adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych oraz
2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaj zadania publicznego:
wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację:
1w„Weekend na sportowo” – cykl rodzinnych imprez sportowych (min. 3).
 
III. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2019r.:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. do 8.000,00 zł:
6.000,00 zł –profilaktyka alkoholowa; do 2.000,00-profilaktyka narkotykowa
 
IV. Warunki i termin realizacji zadania publicznego:
1) Termin realizacji zadania:
w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz wynikającym z umowy, nie dłuższym niż do 31.12.2019r.
Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.
2) Warunki realizacji zadania:
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Drawsko o ogłoszeniu konkursu, po jego przeprowadzeniu zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.
Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
V. Zasady przyznawania dotacji:
1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa.
3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.
5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.
6) Dotacja może zostać przyznana w wysokość do 90% kosztów realizacji projektu.
W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.
V. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach profilaktyki uzależnień w 2019r.-” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 24 kwietnia 2019 r.
Oferty złożone na niewłaściwym formularzu, po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne, złożone przez podmioty nieuprawnione, złożone bez podpisów osób upoważnionych, złożone w sposób nieczytelny-  nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
a. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,
b. statut.
Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1)      Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.
 
2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:
a. zgodność celu projektu z celami ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
b. wysokość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania ( w tym wysokość finansowego wkłady własnego),
c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,
d. efektywność projektu,
e. perspektywa kontynuacji projektu,
f. dotychczasowa współpraca z gminą,
g. współpraca z innymi podmiotami.
3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę, co wymaga złożenia zaktualizowanego kosztorysu.
 VII.        Informacje dodatkowe:
Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2018 r.
-11.150,00 zł.
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – w pok. nr 17 lub telefonicznie pod numerem: (067) 2569055 wew.135.
Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 


Wyświetleń strony: 1235
Data wytworzenia: 03-04-2019, 14:28:32 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 03-04-2019, 14:29:07 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:09:48 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego