Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn:


GK-ZP.271.2.19                                                                                          Drawsko  24 maja 2019 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa mostu na rzece Miała”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ogłoszenie nr 538285-N-2019 z dnia 16.04.2019 i ogłoszenie 540083427-N-2019 z dnia 29.04.2019
Inwestor Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich, 121, 64-733 Drawsko
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Firmy Zakład Remontowo-Budowlany „DROMOST” ul. Kasprzaka 20, 64-730 Wieleń za cenę 1 229 424,00 zł.  brutto (jedenmiliondwieściedwadzieściadziewięćtysięcyczterysta dwadzieściaczteryzłote 00/100).                      
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) okres gwarancji – 40%
 
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji
Łączna liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe ARBET Sp. z o.o ul. Nasienna 4, 73-110 Stargard
57,008
40,00
97,008
2
ATA-TECHNIK Sp. z o.o Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń
37,160
40,00
77,160
3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, Waldemar Jaszczyk, ul. Rzepichy 5, 25-629 Kielce
50,442
40,00
90,442
4
SALTOR s.c K. Kobos, E. Wielgo, ul. Planty 16 C lok. 16, 25-502 Kielce
50,996
40,00
90,996
5
Konsorcjum firm: Lider CM-Construction Sp zo.o, ul. Czorsztyńska 28a, 71-163 Szczecin. Partner Firam Handlowo-Usługowa „CM” Marek Czaja, ul. Czorsztyńska 28a, 71-163 Szczecin
50,438
40,00
90,438
6
Zakład Remontowo-Budowlany „DROMOST” ul. Kasprzaka 20, 64-730 Wieleń
60,00
40,00
100,00
7
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Zakaszewski, ul. Kościuszki 115, 66-540 Stare Kurowo.
46,583
24,00
86,583
 
Informacja o odrzuceniu ofert – nie dotyczy
Informacja o wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania – nie dotyczy
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
Kierownik Referatu Komunalnego
Dariusz Bielawski
 


Wyświetleń strony: 201
Data wytworzenia: 24-05-2019, 10:29:57 przez Administrator
Opublikowano: 24-05-2019, 10:31:11 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego