Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19


GK-ZP.271.1.19                                                                                       Drawsko 15.03.2019 r.
 
Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 
 
Zmiana treści SIWZ z dnia 15.03.2019 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ Program Ubezpieczenia w następujących miejscach:
 
 
 
1)     Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:
 
Dopisanie Zastrzeżenia:
„Przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.”
 
2)     Limit w ryzyku powodzi:
 
Treść przed zmianą:
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wyrządzone przez:
- wydostanie się wody i innych cieczy z instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technologicznych, powódź, zalanie (w tym zalanie w wyniku rozszczelnienia się poszycia dachu w wyniku zamarzania wody), opady deszczu i inne opady atmosferyczne przy czym:
Ø Limit odpowiedzialności w ryzyku powodzi wynosi 1 500 000,00 zł
 
 
Treść po zmianie:
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wyrządzone przez:
- wydostanie się wody i innych cieczy z instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technologicznych, powódź, zalanie (w tym zalanie w wyniku rozszczelnienia się poszycia dachu w wyniku zamarzania wody), opady deszczu i inne opady atmosferyczne przy czym:
Ø Limit odpowiedzialności w ryzyku powodzi wynosi 1 500 000,00 zł z podlimitem 750 000 ,00 zł dla szkód spowodowanych powodzią dla sieci wodociągowych , przepompowni itp. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
 
 
 
3)     Zmiana treści Klauzuli warunków i taryf:
 
Treść przed zmianą:
1.     Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Klauzula nie dotyczy przypadków uregulowanych w art. 816 kc. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem sum gwarancyjnych i sublimitów w ubezpieczeniu OC.
 
Treść po zmianie:
1.    Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Klauzula nie dotyczy przypadków uregulowanych w art. 816 kc. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem sum gwarancyjnych i sublimitów w ubezpieczeniu OC.Klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie PR
 
4)     Zmiana treści Klauzuli katastrofy budowlanej:
 
Treść przed zmianą:
2.    Klauzula katastrofy budowlanejUbezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1)    wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
2)    w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
3)    w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
 
Treść po zmianie:
2.    Klauzula katastrofy budowlanejUbezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1)    wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
2)    w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
3)    w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
 
5) Dopisanie akceptowalnych wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:
Treść przed zmianą:
Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody:
1.      będące następstwem winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczonego (zgodnie z postanowieniami klauzuli reprezentantów), winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada względom słuszności;
2.      powstałe wskutek wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego;
3.      powstałe wskutek strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, lokautów, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych w przypadku włączenia jej do programu ubezpieczenia;
4.      będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem aktów terrorystycznych, chyba że do programu ubezpieczenia zostanie włączona klauzula aktów terroryzmu;
5.      spowodowane wybuchem jądrowym, reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;
6.      spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu;
7.      polegające na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu: powolnego działania czynników termicznych, chemicznych, biologicznych (w tym pleśni i grzybów) lub geologicznych, normalnego zużycia, wad ukrytych, nieszczelności instalacji i pocenia się rur, korozji, kawitacji, przenikania wód gruntowych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia;
8.      powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;
9.      polegające na awariach mechanicznych, elektronicznych powstałych w urządzeniach wskutek ich eksploatacji, wadliwej konstrukcji i obsługi, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych oraz klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych;
10.    powstałe wskutek eksplozji lub implozji wywołanych przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub rozbiórkowych;
11.    powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, projektowych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych;
12.    geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;
13.    powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia,
z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych;
14.    w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;
15.    powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów przewidzianych przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami lub niewykonaniu remontów, z powodu niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu technicznego rynien, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej
z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tego rodzaju zdarzenia zgodnie
z postanowieniami oraz w ramach limitu odpowiedzialności określonego w klauzuli zalaniowej;
16.    powstałe na skutek fałszerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, braków inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy oraz innym zachowaniu o podobnym charakterze;
17.    spowodowane deformacją, osiadaniem, pękaniem, zapadaniem się budynku, budowli lub ich części oraz powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, chyba że pierwotną przyczyną było zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli katastrofy budowlanej;
18.    w uprawach, drzewach, krzewach, zwierzętach, z wyjątkiem szkód w nasadzeniach drzew
i krzewów, które objęte są ochroną na podstawie klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów;
19.    w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia;
20.    w mieniu znajdującym się pod ziemią związanym z produkcją wydobywczą;
21.    w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody oraz mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywymi dokumentami;
22.    w budynkach wyłączonych z eksploatacji powyżej 30 dni, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla takich budynków zgodnie z klauzulą ochrony mienia wyłączonego
z eksploatacji
;
23.    w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji;
24.    w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią one środki obrotowe lub mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi;
25.    polegających na nie działaniu lub niezadziałaniu oprogramowania, a także utracie, niedostępności lub zniekształceniu informacji przechowywanej przez urządzenia podlegające ubezpieczeniu, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia;
26.    będące bezpośrednimi następstwami eksploatacji mienia, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu się, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, z wyjątkiem szkód objętych ochroną na podstawie klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych;
27.    w mieniu będącym w transporcie, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli transportowania oraz klauzuli transportu wewnętrznego.Dodatkowo wyłączenie to nie dotyczy transportu gotówki;
28.    pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności lub kar pieniężnych;
29.    powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek stałego lub czasowego wywłaszczenia (zajęcia) mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz;
30.    w mieniu znajdującym się na obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, jeżeli do szkody doszło wskutek powodzi;
 
Treść po zmianie:
Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody:
1.    będące następstwem winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczonego (zgodnie z postanowieniami klauzuli reprezentantów), winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada względom słuszności;
2.    powstałe wskutek wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego;
3.    powstałe wskutek strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, lokautów, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych w przypadku włączenia jej do programu ubezpieczenia;
4.    będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem aktów terrorystycznych, chyba że do programu ubezpieczenia zostanie włączona klauzula aktów terroryzmu;
5.    spowodowane wybuchem jądrowym, reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;
6.    spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu;
7.    polegające na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu: powolnego działania czynników termicznych, chemicznych, biologicznych (w tym pleśni i grzybów) lub geologicznych, normalnego zużycia, wad ukrytych, nieszczelności instalacji i pocenia się rur, korozji, kawitacji, przenikania wód gruntowych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia;
8.    powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;
9.    polegające na awariach mechanicznych, elektronicznych powstałych w urządzeniach wskutek ich eksploatacji, wadliwej konstrukcji i obsługi, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych oraz klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych;
10. powstałe wskutek eksplozji lub implozji wywołanych przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub rozbiórkowych;
11. powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, projektowych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód mechanicznych;
12. geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;
13. powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia,
z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych;
14. w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;
15. powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów przewidzianych przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami lub niewykonaniu remontów, z powodu niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu technicznego rynien, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej
z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tego rodzaju zdarzenia zgodnie
z postanowieniami oraz w ramach limitu odpowiedzialności określonego w klauzuli zalaniowej;
16. powstałe na skutek fałszerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, braków inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy oraz innym zachowaniu o podobnym charakterze;
17. spowodowane deformacją, osiadaniem, pękaniem, zapadaniem się budynku, budowli lub ich części oraz powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, chyba że pierwotną przyczyną było zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli katastrofy budowlanej;
18. w uprawach, drzewach, krzewach, zwierzętach, z wyjątkiem szkód w nasadzeniach drzew
i krzewów, które objęte są ochroną na podstawie klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów;
19. w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia;
20. w mieniu znajdującym się pod ziemią związanym z produkcją wydobywczą;
21. w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody oraz mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywymi dokumentami;
22. w budynkach wyłączonych z eksploatacji powyżej 30 dni, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla takich budynków zgodnie z klauzulą ochrony mienia wyłączonego
z eksploatacji
;
23. w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji;
24. w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią one środki obrotowe lub mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi;
25. polegających na nie działaniu lub niezadziałaniu oprogramowania, a także utracie, niedostępności lub zniekształceniu informacji przechowywanej przez urządzenia podlegające ubezpieczeniu, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia;
26. będące bezpośrednimi następstwami eksploatacji mienia, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu się, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, z wyjątkiem szkód objętych ochroną na podstawie klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych;
27. w mieniu będącym w transporcie, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli transportowania oraz klauzuli transportu wewnętrznego.Dodatkowo wyłączenie to nie dotyczy transportu gotówki;
28. pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności lub kar pieniężnych;
29. powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek stałego lub czasowego wywłaszczenia (zajęcia) mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz;
30. w mieniu znajdującym się na obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, jeżeli do szkody doszło wskutek powodzi;
 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) sprzęt pływający, statki powietrzne
2) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie
energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne)., linie
transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów,
wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi
instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się
w odległości większej niż 1 km od ubezpieczonych budynków i budowli
 
Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte:
1) jakiekolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na
utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad
odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową;
 
6)     Zmiana podlimitu w ubezpieczeniu czystych strat finansowych wynikających z utratą wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej , nieruchomości przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 
Treść przed zmianą:
5.5.       czyste straty finansowe, w tym w szczególności:
a)    wynikające z braku lub ograniczenia możliwości korzystania z rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
b)    wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwość prowadzenia działalności przez osobę trzecią,
c)    poniesione przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała szkody rzeczowej lub szkody osobowej,
d)    wynikające z utraty wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:
1)    związane z działalnością:
- bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
- dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
- polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
2)    związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,
3)    wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
4)    powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
5)    związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
6)    związane z naruszeniem praw pracowniczych,
7)     związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,
8)    w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,
9)    w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
10) związane z dokonywaniem płatności,
11)wynikające z niedotrzymania terminów,przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego,
12) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.
- limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit nie ma zastosowania przy odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego);
 
Treść po zmianie:
5.5.       czyste straty finansowe, w tym w szczególności:
e)    wynikające z braku lub ograniczenia możliwości korzystania z rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
f)     wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwość prowadzenia działalności przez osobę trzecią,
g)    poniesione przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała szkody rzeczowej lub szkody osobowej,
h)    wynikające z utraty wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:
13) związane z działalnością:
- bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
- dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
- polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
14) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,
15) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
16) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
17) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
18) związane z naruszeniem praw pracowniczych,
19) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,
20) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,
21) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
22) związane z dokonywaniem płatności,
23)wynikające z niedotrzymania terminów,przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego,
24) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.
- limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit nie ma zastosowania przy odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego);podlimit dla szkód wynikających z utratą wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej , nieruchomości przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 
7)     Zmiana limitu dla rozszerzenia OC dotyczącego szkód     wyrządzonych w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego:
Treść przed zmianą:
5.27      odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 
Treść po zmianie:
5.27      odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 
8)     Zmiana limitu dla rozszerzenia OC dotyczącego szkód     wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta:
 
Treść przed zmianą:
5.30.     odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
 
Treść po zmianie:
 
5.30.     odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
limit odpowiedzialności 400 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 
 
9)     Zmiana limitu dla rozszerzenia OC dotyczącego szkód występujących na skutek niedostarczenia , lub dostarczenia wody o niewłaściwych parametrach
 
Treść przed zmianą:
 
5.31.     odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o niewłaściwych parametrach, w tym polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych oraz wskutek niedostarczenia wody. Ochrona obejmuje również szkody powstałe u producenta produktu finalnego wskutek połączenia z wodą dostarczoną przez Ubezpieczonego;
 
Treść po zmianie:
 
5.31.     odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o niewłaściwych parametrach, w tym polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych oraz wskutek niedostarczenia wody. Ochrona obejmuje również szkody powstałe u producenta produktu finalnego wskutek połączenia z wodą dostarczoną przez Ubezpieczonego;
limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 
 
10) Dopisanie założenia w ubezpieczeniu OC:
Pokrywane koszty w ramach ubezpieczenia OC będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
Ww. zmiana SIWZ nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
 
Ogłoszenie nr 521779-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia              ( Ogłoszenie 540049213-N-2019 z dnia 14.03.2019) o zamówieniu znajduje się na stronie Zamawiającego WWW.bip.gminadrawsko.pl
 
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 197
Data wytworzenia: 15-03-2019, 16:23:45 przez Administrator
Opublikowano: 15-03-2019, 16:24:55 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego