Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu


 
 
 
GK-ZP. 271.5.14
 
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
 
 
Drawsko 2 stycznia 2015 r.
 
 
 
dot. postępowania przetargowego „Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu”
 
 
 1. Proszę o podanie koloru dachówki – STWiOR i przedmiar robót określają że ma być gładka angobowana, nie jest podany kolor.
Odpowiedź : tak ma być angobowana kolor czerwony nawiązując do istniejącej dachówki położonej na budynku przedmiar nr 28
 
 1. Proszę o sprecyzowanie grubości blachy cynkowo-tytanowej na obróbki blacharskie. STWiOR i przedmiar robót określają przedział 0,65mm do 1,00mm. Grubość musi być określona jednoznacznie.
Odpowiedź : Tak należy przyjąć blachę cynkowo tytanową gr 0,7 mm
 
 1. Proszę o sprecyzowanie grubości blachy cynkowo-tytanowej rynien i rur spustowych.
Odpowiedź : Tak należy przyjąć blachę cynkowo tytanową gr 0,7 mm
 
 1. Proszę o określenie czy zakres robót obejmuje wykonanie remontu dwóch wieżyczek od frontu.
Odpowiedź : Zakres nie obejmuje remontu dwóch wieżyczek
 1. Pozycja 29 przedmiaru robót określa, że bariery śniegowe mają być wykonane z blachy powlekanej (rozwiązanie odpowiednie dla pokrycia z blachodachówki). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płotków śniegowych?
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza płotki śniegowe takie jak do dachówek ceramicznych.
 
 1. Proszę o sprecyzowanie zapisów poz. 30 przedmiaru robót. Czego ma dotyczyć zabezpieczenie przed ptactwem? Proszę o podanie miejsca montażu, rodzaju zabezpieczenia.
Odpowiedź : należy wykonać tzw wróblówki i ułożyć na gzymsach i elementach wystających.
 
 1. Pozycja 39 przedmiaru robót – wykonanie instalacji odgromowej kompletnej wraz z pomiarami. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kompletnej? Odtworzenie zwodów na dachu i zwodów pionowych i wpięcie w istniejące uziemienie? Czy wykonanie uziemienia także w gruncie?
Odpowiedź : Tak należy odtworzenie zwodów na dachu i zwodów pionowych i wpięcie w istniejące uziemienie . Wykonać w tych samych miejscach na dachu oraz zakończyć pomiarami.
 
 1. Czy obecne uziemienie w gruncie spełnia wymagania normowe?
Odpowiedź : Uziemienie jest opisane w protokóle przeglądu okresowego budynku . Spełnia wymagania normowe.
 
 1. Proszę o przedstawienie projektu wykonania instalacji odgromowej.
Odpowiedź : Instalację należy wykonać zgodnie z obecną instalacją wykonaną na dachu. Inwentaryzacja obiektu w posiadaniu inwestora.
 
 1. Proszę o przedstawienie i załączenie do SIWZ aktualnego protokołu przeglądu okresowego kominów przeznaczonych do przemurowania.
Odpowiedź : protokół przeglądu okresowego kominów przeznaczonych do przemurowania
znajduje się u inwestora do wglądu , kominy należy przemurować wg w ilości określa przedmiar robót budowlanych.
 
 1. Poz. 32 przedmiaru robót dotyczy robót zewnętrznych czy wewnętrznych? (w pomieszczeniach o pow. podłogi …)
Odpowiedź : Przedmiar dotyczy robót zewnętrznych ścian wystawek
 
 1. Poz. 28 przedmiaru robót określa osadzenie ław kominiarskich. Czy Zamawiający przewiduje montaż tych elementów? Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie umieszczenia ich oraz ilości i długości ław kominiarskich, stopni.
Odpowiedź : Tak zamawiający przewiduje montaż tych elementów jest ujęte w pozycji kosztorysowej poz 28 , należy wykonać w tej samej ilości jak na istniejącym dachu uzgodnić z inwestorem.
 
13. Czy zamawiający przewiduje montaż jakichkolwiek wyłazów dachowych?Jeśli tak to ile sztuk i jakie wymiary.
Odpowiedź : Należy przewidzieć takie same jak w istniejącym dachu zależy od uszkodzenia koszty zostały uwzględnione w pozycji kosztorysowej poz 19 Przyjęto rezerwę na roboty ukryte i nieprzewidziane – uzgodnić z inspektorem
 1. Projekt umowy oraz STWiOR w wielu miejscach mówią o dokumentacji projektowej – proszę o przedstawienie i załączenie dokumentacji projektowej .
Odpowiedź : Roboty naprawy dachu maja być wykonane na istniejącym dachu o nie zmienionym kształcie i spadku pokrycia dachu, inwestor posiada dokumentację inwentaryzację do wglądu w siedzibie inwestora.
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania ze względu na charakter i zakres wykonania prac oraz okres zimowy.?
Odpowiedź; Inwestor nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zadania.
 1. SIWZ określa termin wykonania zadania do 28 lutego 2014r. Jednak zapisy umowne skracają faktyczny czas wykonania zadania nawet do 14 lutego 2015. Paragraf 9 pkt 4 umowy mówi, że „data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego uważana jest za termin wykonania przedmiotu umowy”, a odbiór zgodnie z pkt 2 tego paragrafu może się odbyć do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Uwzględniając te wszystkie zapisy wychodzi termin wykonania zadania 14 luty 2015r.
Proszę o zmianę tych zapisów i urealnienie terminu wykonania remontu dachu o pow. ok. 800m2 w warunkach zimowych. 
Odpowiedź: Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji rozpocznie się w terminie do 2 dni roboczych od daty uzyskania gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem Wykonawcy do Zamawiającego
 
 
 1. Paragraf 9 pkt 5 umowy mówi o dokumentacji powykonawczej (2 egz) – proszę o sprecyzowanie zakresu tej dokumentacji.
Odpowiedź; Zakres dokumentacji powykonawczej: protokół odbioru robót, kosztorys powykonawczy wykonanych robót zgodnych z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót pkt 8.2.
 1. Ten sam paragraf mówi o przestawieniu przez Wykonawcę do ostatecznego rozliczenia za wykonane roboty „ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie”. Proszę o sprecyzowanie czy ta inwestycja wymaga takiej decyzji? Jeśli tak to proszę o przedstawienie decyzji pozwolenia na budowę na podstawie której realizowany będzie remont i na podstawie której można uzyskać stosowną decyzję pozwolenia na użytkowanie. W przeciwnym razie proszę o zmianę zapisów umowy.
Odpowiedź: Nie są wymagane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.
 1. Paragraf 6 umowy „Obowiązki wykonawcy” w pkt 4 wymienia inwentaryzację powykonawczą (3 egzemplarze) – czego ma dotyczyć ta inwentaryzacja? Proszę o sprecyzowanie.
Odpowiedź : nie jest wymagana inwentaryzacja powykonawcza.
 1. Czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków lub jest w strefie ochrony konserwatorskiej?
Odpowiedź: obiekt jest objęty ochroną konserwatorską.
 1. Budynek przylega do ciągu pieszego. Czy Zamawiający we własnym zakresie zapewni zajęcia pasa chodnika? Czy koszt tego zajęcia należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zajęcia ciągu pieszego w związku z wykonywanymi robotami.
Pytanie 22 w poz nr 39 przedmiaru jest napisane scalone normatywy do wycen i budowli nr 108 str 1321 poz 37 15,3 proszę o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli
Odpowiedź : Dotyczy to wyceny scalonej Wykonanie instalacji odgromowej kompletnej wraz z pomiarami
 
Pytanie 23 w poz 39 przedmiaru jest podane ,wykonanie instalacji odgromowej kompletnej wraz z pomiarami – 1000 m3 , czy podany obmiar 1000 m3 jest prawidłowy przy tej jednostce wykonawca nie jest wstanie wycenić instalacji odgromowej
Odpowiedź : jest to jeden sposób wyceny instalacji odgromowej norma jest na 1000 m3 , a budynek posiada 6,3 , wykonawca może wycenić instalację w inny sposób lub równoważny zachowując w całości na całym dachu taką samą instalację zwody poziome i pionowe i zakończyć pomiarami tej instalacji.
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 1312
Data wytworzenia: 02-01-2015, 12:24:55 przez Administrator
Opublikowano: 02-01-2015, 12:25:40 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 02-01-2015, 13:00:50 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego