Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada


N-B.6733.4.2017. MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami /
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 27.02.2017 roku zostało wszczęte na żądanie  Pełnomocnika Pan Marcina Pawłowskiego - Biuro Projektów Wodnych , Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, działającego w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odbudowa Kanału Zawada” polegającej na przebudowie:
- zastawki w km ca 0+530
- ewentualnym ubezpieczeniu stopy skarp koryta na odcinku ca
   50,0 m powyżej budowli,
w Drawskim Młynie na działkach nr ewid. gruntów 817, 825, 826 i 7020 w obrębie geodezyjnym Drawsko.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 602
Data wytworzenia: 03-03-2017, 09:57:58 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-03-2017, 09:59:46 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego