Przetarg na dzierżawę gruntu Drawsko , działki nr 987cz i 315/2


Drawsko, dnia 01 kwietnia 2022 roku
N.6845.38,39.2021.MD
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
            działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) i Regulaminem przetargów na dzierżawę nieruchomości do lat 3, stanowiących własność Gminy Drawsko (zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Drawsko z dnia 1 lutego 2019 roku).
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Gminy Drawsko:
Przedmiot przetargu na dzierżawę:
1.       Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 987 – o pow. całkowitej 1,8700ha, położonej w obrębie Drawsko ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00040709/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie oraz nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 315/2 – o pow. całkowitej 3,1138ha, położona w obrębie Drawsko ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00040708/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi w drodze przetargu do części działki 987 i działki nr 315/2, o łącznej powierzchni 4,6839ha, z czego: RIIIa – 1,6518ha; RIIIb – 1,4550ha; RIVa – 1,5771ha. Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Drawsko, przy drodze gruntowej, ul. Nowa, dojazd do wydzierżawianej części działki nr 987 po działce nr 315/2. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze. Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od daty przetargu -3 lata. Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego w Gminie Drawsko. Aktualny czynsz wynosi rocznie równowartość 8,5792q (podstawa wyliczenia czynszu - zarządzenie Wójta Gminy Drawsko nr 98/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku). Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia. Czynsz wywoławczy wynosi 480,00zł/rocznie. Wadium wynosi – 100,00zł. Postąpienie minimalne wynosi 10,00zł.
 Przetarg odbędzie się dnia 21-04-2022r., o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Drawsku (parter, pokój nr 7).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 41896000030000212120000040 – w terminie do dnia 15-04-2022r. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu przysługuje zwrot wadium w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Oferent zainteresowany dzierżawą, powinien przed przystąpieniem do przetargu, zapoznać się z regulaminem przetargów, a także z projektem umowy dzierżawy.
Nieruchomości oferowane do wydzierżawienia położone są w obrębie ewidencyjnym Drawsko. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
Zawarcie umowy dzierżawy  nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. O terminie zawarcia umowy dzierżawy, osoba która została ustalona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w ww. zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
Informacje dotyczące przedmiotowego przetargu (w tym regulamin przetargów i projekt umowy dzierżawy) można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pok. nr 11, I piętro lub telefonicznie pod nr 067/2569063, mail:nieruchomosci@gminadrawsko.pl, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 179
Data wytworzenia: 04-04-2022, 14:03:40 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-04-2022, 14:07:48 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego