Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27


Drawsko, dnia 30 czerwca 2020 roku
N.6845.10,21,22, 23.2020.MD
N.6845.25.2018.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dzierżawę i najem obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, wieś Drawski Młyn cz. działki nr 1299/27; Kamiennik, działka nr 594/2 oraz działki nr 161, nr 162, nr 163 Drawsko, wieś Drawski Młyn cz. działki nr 780/2, 781/5; Drawsko, wieś Drawsko, cz. działki nr 199/1. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawski Młyn, Kamiennik, Drawsko.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 30.06.2020 roku
N.6845.23.2020.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do oddania w użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1299/27 – w części o powierzchni 338,00 m2, położonej w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00031404/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy użyczenia gruntu nastąpi w drodze bezprzetargowej
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn. Cel zawarcia umowy – użyczenie gruntu w celu budowy wiaty rekreacyjnej i boiska do siatkówki plażowej.
3.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: od 01-09-2020 roku do 31-12-2027 roku.
4.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawski Młyn i publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 615
Data wytworzenia: 02-07-2020, 11:44:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-07-2020, 11:46:07 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego