Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012


 

 

ZARZĄDZENIE  NR  17/2013

WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia  29 marca  2013 r.

 

 

 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

 

 

 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko za 2012 rok stanowiące załącznik   Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.  

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy za 2013 rok stanowiącą załącznik   Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4.  

Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wyświetleń strony: 4186
Data wytworzenia: 10-05-2013, 13:49:29 przez Anna Zurman
Opublikowano: 22-05-2013, 07:59:03 przez Anna Zurman

Drukuj | Powiadom znajomego