Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy


Drawsko, dn. 20.08.2018 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na operację
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
strona internetowa: 
adres e-mail: urzad@gminadrawsko.pl
REGON 57091075 , NIP 763-208-72-98
 
Osoby do kontaktów:
W sprawach merytorycznych :
Dariusz Bielawski
tel. 602 580 286
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA:
Podstawa prawna: 
1) art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dalej „ustawa p.z.p”;
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS ZADANIA: 
Przedmiotem zapytania jest: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy
 
 1. W przypadku, gdy w niniejszej dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w obowiązujących przepisach, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 2. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 m-cy gwarancji na wykonane roboty i urządzenia. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.
Uwaga: Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia winien być wykonany w następującym terminie: 
do 15 października 2018 r.
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej / zawodowej – tj. w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną obejmujące swoim zakresem budowę przebudowę montaż urządzeń placów zabaw, lub montaż siłowni zewnętrznej o wartości min. 20 000,00 zł brutto.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w ust. 1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę przebudowę placów zabaw lub montaż siłowni zewnętrznej o wartości min. 20 000,00 zł brutto.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.
 
VI. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
VII. ODRZUCENIE OFERTY:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 pkt. 2 lit. b nie stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również, jeżeli czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
VIII. POTWIERDZENIE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU I SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa: 
1) oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z zał. nr 2 (składane wraz z ofertą);
2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg. załącznika nr 3), z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zgodnie z zał. nr 3 - składany na wezwanie zamawiającego).
 
 
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przesyła w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną.
adres do korespondencji: 
-  Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
 • adres poczty elektronicznej e-mail: : urzad@gminadrawsko.pl
 • Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i może zmienić zapytanie ofertowe.
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ani częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje:
1) rozliczeń w walutach obcych;
2) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 2. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
 3. Dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
 
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko 
Oferta w postępowaniu na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy
 
 
 
Nie otwierać przed dniem:04.09.2018 r. do godz. 10:00
 
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):
1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2)Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).
3)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
4)Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1 Ofertę należy złożyć: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, do dnia 04.09.2018 r. do godz. 9:45 Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone.
2 Otwarcie ofert nastąpi , w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko w dniu 04.09.2018 r. o godz. 10:00 – sala narad
3. Zamawiający po ocenie ofert powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty na piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty, niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty.
Termin związania z ofertą – 30 dni
Nie przewiduje się składania ofert częściowych
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cena ofertowa powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu i odpowiednich załącznikach oraz uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. wykonanie niezbędnych badań, koniecznych pomiarów, dostarczenie certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane urządzenia i materiały itp. w tym koszty organizacji placu budowy).
 2. Cena ofertowa stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
 3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 4. Cena ofertowa ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę wymienioną w ofercie należy podać z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku (zł/gr).
 5. Cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (wg. załącznika nr 1).
 6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto określoną w formularzu ofertowym.
 8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzić warunki wykonania zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 80%
2) okres gwarancji – 20%
gdzie 1% = 1 pkt
 
Ad 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:
Lp= (C min ÷ C o) x 80 pkt
gdzie:
Lpc – liczba punktów w kryterium ceny ofertowej
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
C o – cena oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny ofertowej (Lpc) maksymalnie 80 punktów.
Ad 2) ocena ofert w kryterium „okres gwarancji” nastąpiwg następującego sposobu:
Lpg = (G o ÷ G max) x 20 pkt
gdzie:
Lpg – liczba punktów w kryterium okresu gwarancji
G o – okres gwarancji w badanej ofercie w m-cach
G max – maksymalny okres gwarancji (tj. 60 m-cy).
 
Przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 24 m-ce, maksymalny 60 m-cy.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium okresu gwarancji (Lpg) maksymalnie 20 punktów.
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów, obliczonym według poniższego wzoru:
 
W of  = Lpc + Lpg
 
gdzie: 
W of - wartość punktowa oferty,
Lp- ilość punktów za kryterium: cena ofertowa,
Lpg- ilość punktów za kryterium: okres gwarancji.
 1. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
 3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
 5. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki pisarskie i rachunkowe niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy PROW i rozporządzenia.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
 • Nie dotyczy
 
XVI. PROJEKT UMOWY
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4.
2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron itp.) – za wspólną zgodą Stron;
2) zmiana terminu realizacji – w przypadku okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy;
3) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 
 
 
 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 
 2. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2,
 3. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4;
 5. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5.
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 697
Data wytworzenia: 20-08-2018, 14:22:34 przez Administrator
Opublikowano: 20-08-2018, 14:24:14 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego