Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


                 Projekt                                                         Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………………..
Rady Gminy Drawsko ………………………..
 
Program Współpracy
Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 
§ 1
1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:
1)   ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 j.t. ze zm.);
2)   organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje określone w art. 3 ust 2 ustawy,
3)   innych podmiotachnależy przez to rozumieć podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 2
1.    Celem współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2.    Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań dokonuje się poprzez poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardów.
§ 3
1.    Współpraca Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
2.    Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim, ukierunkowane na wspieranie wspólnot mieszkańców i ich organizacji oraz ograniczanie interwencji państwa i administracji lokalnej.
3.    Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów
i zadań.
4.    Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
5.    Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
6.    Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.
§ 4
Współpraca Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 obejmować będzie zadania własne Gminy mieszczące się katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:
1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)   ochrony i promocji zdrowia;
3)   działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
4)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;
5)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6)   krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
7)   ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
9)   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10)promocji gminy,
11)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
§ 5
W sferze zadań publicznych podejmowane będą działania, polegające na:
1)   rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców;
2)   integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w szczególności, bezrobotnych, bezdomnych i uzależnionych;
3)   integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
4)   partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań;
5)   aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym;
6)   promocji Gminy Drawsko.
§ 6
1.Planuje się realizację zadań mających na celu:
1.    w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a.    poprawę sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin
w ich prawidłowym funkcjonowaniu,
b.    integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych,
2.    w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a.    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, poprzez między innymi, prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym oraz w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego,
b.    wspieranie sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych,
c.       wspierania rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportowych,
3.    w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a.    wspieranie działalności kulturotwórczej i edukacji kulturalnej,
b.    upowszechnianie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz       organizowania konkursów, wystaw, przeglądów itp.
c.    wspieranie organizacji uroczystości kulturalnych,
d.    wydawanie publikacji upowszechniających historię, tradycję, kulturę gminy,
4.    w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a.    udzielanie rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej,
b.    prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Drawsko,
c.    realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
 i młodzieży, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych,
5.      w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a.       wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych ( stowarzyszeń i innych organizacji) na rzecz poprawy infrastruktury służącej rekreacji i spędzaniu czasu wolnego.
 
2. Szczegółowe określenie zadań realizujących cele, o których mowa w ust. 1 ustala Wójt.
3.W zakresie pozostałych zadań wymienionych w § 4 Wójt na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne, planowane zadania i ogłosić otwarte konkursy ofert na ich realizację.
§ 7
1.    Gmina Drawsko współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w formie:
a)     zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
b)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych Gminy Drawsko,
c)     udostępniania pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych,
d)     współpracy przy organizowaniu imprez,
e)      wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych m.in. poprzez opiniowanie wniosków o dotacje, promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł, konsultowanie projektów na etapie ich przygotowywania, wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne, informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
      i zasadach udzielania dotacji
      f) innej przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy.
§ 8
1.    W celu realizacji zadań, o których mowa w § 6 udziela się dotacji z budżetu Gminy Drawsko oraz realizuje zadania poprzez zlecenie realizacji tego zadania po za konkursem w trybie art. 19 a ustawy.
2.    Dotacje nie mogą być udzielone na:
-    realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Drawsko z innego tytułu,
-    zakup nieruchomości,
-    finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
-    działalność polityczną lub religijną.
3.Udzielenie dotacji następuje po przeprowadzeniu konkursu.
4. Konkurs rozstrzyga Wójt po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie są wiążące dla Wójta.
6. Skład komisji jest powoływany każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert zarządzeniem Wójta. W skład komisji każdorazowo wchodzi Sekretarz jako przewodniczący komisji i inni pracownicy urzędu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, w terminie i miejscu określonym przez przewodniczącego.
8. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składy. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Komisja podejmuje decyzje kierując się następującymi kryteriami:
a. zgodność celu projektu z celami programu,
b. wielkość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania,
c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,
d. efektywność projektu,
e. perspektywa kontynuacji projektu,
f. dotychczasowa współpraca z gminą,
g. współpraca z innymi podmiotami.
§ 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w danym roku określa każdorazowo Wójt w drodze zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.
§ 10
Kontrolę prawidłowości i efektywności wykorzystania środków przekazanych w dotacji będą prowadzić uprawnieni pracownicy urzędu.
§ 11
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji są udostępniane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
 
 


Wyświetleń strony: 3175
Data wytworzenia: 20-10-2014, 22:28:51 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-10-2014, 22:30:15 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:52:22 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego