Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
1. Stanowisko pracy:
Pełnomocnika d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2.Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe,  
6)znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
     - ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z przepisami wykonawczymi
 
            -ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z przepisami wykonawczymi
 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z przepisami wykonawczymi
 
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
-ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
-ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej,
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
3. Wymagania dodatkowe-pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1)komunikatywność,
2)łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
3)dyspozycyjność,
4)umiejętność pracy w zespole,
5)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
6)umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,
7)prawo jazdy kat. B.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1.      Prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie gminy.
2.      Przygotowywanie, wraz z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, harmonogramu działań związanych z realizacją gminnego programu wraz z preliminarzem kosztów.
3.      Bieżąca koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wynikających z gminnego programu oraz racjonalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
4.      Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.
5.      Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku.
6.      Bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
7.      Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody w realizacji zadań programowych i udział w naradach i szkoleniach profilaktycznych.
8.      Koordynowanie prac i udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9.      Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Opracowywanie informacji dla Rady Gminy z zakresu realizacji ww. zadań
11. Wykonywanie obowiązków i prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
5. Warunki pracy:
1/4 etatu umowa o pracę
 
6. Wskaźnik zatrudnienia:
W czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu,
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
  6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
    i z pełni publicznych,
  8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
9.      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10
-lub pocztą na ww. adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu),
w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „ dotyczy naboru –Pełnomocnik d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ” w terminie do dnia 30.07.2018r.  do godz. 1200.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl
(-)Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 1284
Data wytworzenia: 18-07-2018, 20:57:32 przez Administrator
Opublikowano: 18-07-2018, 20:59:10 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego