Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


                                                                                                               Drawsko, 24.11.2020r.

Konsultacje społeczne projektu

,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia  26.01.2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

 

Cel i przedmiot konsultacji:

Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Termin konsultacji:

od 28.11.2020r. do 01.12.2020r.

Formy konsultacji:

-protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, wnoszenie opinii i uwag na piśmie w siedzibie urzędu lub pocztą elektroniczną.

Uwagi i opinie można przesłać elektronicznie na adres: urzad@gminadrawsko.pl z dopiskiem ,,Konsultacje-pożytek” lub zostawić w siedzibie urzędu w skrzynce podawczej.

Osoba odpowiedzialna:

Anna Fręś-Sekretarz Gminy tel. 67-2569128

Adres strony internetowej, na której zamieszczono konsultowany dokument:

www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.plWyświetleń strony: 619
Data wytworzenia: 24-11-2020, 13:40:01 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-11-2020, 13:41:17 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:25:50 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego