Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy PzpGK-ZP.271.4.17                                                                                               Drawsko 13 lipca 2017

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12

PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

1.       Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce.

3.      Zakres zamówienia obejmuje:

1)      Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość 10 cm, kat. Gruntu I-II 3080,00 m2.

2)      Nawierzchnie z kruszywa kamiennego warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 3080,00 m2

3)      Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II – 616,00 m3

4)      Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 2800,00 m2

 

4.       Szacunkowa wartość zamówienia:

154 471,37 zł. netto

 

5.        Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko

6.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.

7.       Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 28.07.2017 r. – 15.09.2017 r.

8.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane

 

Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 Wyświetleń strony: 984
Data wytworzenia: 13-07-2017, 13:30:18 przez Administrator
Opublikowano: 13-07-2017, 13:31:27 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego