Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości


  Drawsko, 31.01.2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Drawsko

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

 

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie Gminy Drawsko

 

2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawy - Prawo wodne,

- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi,

- Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi,

- przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

- instrukcji kancelaryjnej,

- instrukcji archiwalnej.

 

      3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) komunikatywność,

2) dyspozycyjność,

3) znajomość zasad precedencji oraz savoir –vivre-u,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5) umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

6) prawo jazdy kat. B.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.       Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach  zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.       Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i przeprowadzaniem procedury zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.       Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5.       Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.       Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i jego zmian.

7.       Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

8.       Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9.       Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny.

10.    Wydawanie wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

11.   Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

12.   Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

13.   Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków (Gminny program opieki nad zabytkami, Gminna ewidencja zabytków nieruchomych, Gminna ewidencja zabytków archeologicznych i aktualizacja tych opracowań).

14.   Udzielanie informacji o nieruchomościach figurujących w Gminnych ewidencjach zabytków.

15.   Inwentaryzacja budowlana uproszczona budynków, budowli i nieruchomości gminnych i jednostek podległych.

16.   Przygotowywanie wniosków, wraz z niezbędną dokumentacją, w sprawie uzyskania przez gminę pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie.

17.   Przygotowywanie dla gminy zgłoszeń, wraz z niezbędną dokumentacją, dla robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

18.   Wykonywanie planów zagospodarowania terenów dla inwestycji gminnych takich jak: place zabaw, parki itp.

19.   Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Gminy i jej komisji

20.   Prowadzenie spraw z dziedziny zarządzania kryzysowego kraju w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

21.   Bieżące przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

22.   Sporządzanie sprawozdawczości z wyżej wymienionych zadań.

23.   Bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych.

24.   Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 5. Informacja o warunkach pracy:

1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733

     Drawsko - Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy,

3)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

4)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.

Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony. 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia:

     W grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
    i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

9.      osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2   

ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu) na ww. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju”, w terminie do dnia 11 lutego 2020 roku do godz. 14.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Na ocenę kandydatów składać się będzie rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Drawsko 10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Drawsko zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony na zasadach określonych przez przepisy prawa dla wolnych stanowisk urzędniczych.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1094
Data wytworzenia: 31-01-2020, 14:06:59 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 31-01-2020, 14:11:05 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego