Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko"


 OS.6220.3.12                                                                                   Drawsko 17 czerwca 2014

 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
 
zawiadamia się, że
 
 
 
 w dniu 17 czerwca 2014 r. w związku z dostarczeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”   zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia
 
 Na powyższe postanowienie  nie przysługuje zażalenie
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Piłka, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Marylin oraz na bip Drawsko.
 
         Wójt Gminy Drawsko
             Marek Tchórzka
 
 
 
OS. 6220.3.12
                                                                                                                                  Drawsko 17 czerwca 2014 r.
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art.  147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w sprawie o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.  „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” Wójt Gminy Drawsko
 
postanawia
 
wznowić   postępowanie w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”  zawieszone postanowieniem Wójta Gminy Drawsko z dnia 11 lutego 2013 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Wójt Gminy Drawsko postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. r. znak OS.6220.3.12 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”  do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 13 czerwca  2014 r. wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”  oraz przedłożył  raport o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.                                            
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  stronom zażalenie
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
2 Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
3 a/a
 
                 Do wiadomości:
1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Zamkowa 8,  64-700 Czarnków
                                                                                 
 


Wyświetleń strony: 2244
Data wytworzenia: 17-06-2014, 09:50:59 przez Administrator
Opublikowano: 17-06-2014, 09:52:27 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego