Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego


Drawsko, dnia 10.11.2016 r.

N-ZP.6721.3, 5, 9, 10.2016.MD

                                                                               O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:

- uchwały Nr XXIV/160/2016 z dnia 28-09-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, obejmującej działkę nr 171, w obrębie Marylin;

- uchwały Nr XXIV/161/2016 z dnia 28-09-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej działki nr 256/1, 257, 258 w obrębie Drawsko;

- uchwały Nr XXV/175/2016 z dnia 27-10-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn, obejmującej działki nr 744/8, nr 744/13 w obrębie Drawsko;

- uchwały Nr XXV/177/2016 z dnia 27-10-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn, obejmującej część działki nr 686 w obrębie Drawsko;

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.

Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.

 

 

 

  Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 990
Data wytworzenia: 15-11-2016, 15:01:53 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 15-11-2016, 15:03:06 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 15-11-2016, 15:04:06 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego