Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko


Data rozpoczęcia przetargu: 13-02-2013
Data zakończenia przetargu: 28-02-2013

Rozstrzygnięcie przetargu (15-03-2013)


GK-ZP 271.2.13                                Drawsko 15 marca 2013

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

OTRZYMUJĄ:

                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Roboty budowlane   x                        Dostawy                                      Usługi  

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    

 

Numer ogłoszenia   59004-2013 z dnia 13.02.2013

 

3. NOMENKLATURA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia 45233162-2  45220000-5

                                           

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko

 

 

5. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                         Negocjacje bez ogłoszenia 

nieograniczony

Z wolnej ręki                 Licytacja elektroniczna                      Dialog  konkurencyjny        

Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          

 

6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

 

Nr

of.

 

Nazwa i adresy wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

 

CENA

 

 

 

1

TEAM-BUD

Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13A/27

64-920 Piła

 

95,99

 

 

 

 

95,99

 

2

 

 

 

 

Firma VIABUD J. Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

 

82,10

 

 

 

 

82,10

3

PPUH „TOBET”

Tobiasz Ratajczyk

Gajewo 38

64-700 Czarnków

 

-

 

 

 

-

4

PPHU „CARO”

Sortownia Żwiru

ul. Graniczna 2

62-070 Dąbrowa

 

100,00

 

 

 

100,00

5

BaHeko Sp z oo

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

 

74,86

 

 

 

74,86

6

ZKiW Drawsko Sp z. o.o

ul. Powstańców Wielkopolskich 121A

64-733 Drawsko

 

-

 

 

 

-


 

 

 

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Nazwa wykonawcy

PPHU „CARO” Sortownia Żwiru

 

 

Adres

 ul. Graniczna 2

 

Kod pocztowy

62-070 Dąbrowa

Miejscowość

Dąbrowa

Województwo/Kraj

Wielkopolskie/Polska

Telefon

61 814 34 18

Faks

61 814 33 29

Poczta elektroniczna

ppuhcaro@gmail.com

Adres internetowy (URL)

 

Cena wybranej oferty

702 482,45  zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  15.03 2013r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 15.03.2013r.

 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

PPUH „TOBET”

Tobiasz Ratajczyk

 

 

Gajewo 38

64-700 Czarnków

Zgodnie z art. 24 ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania

ZKiW Drawsko Sp. z o.o

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 121A

64-733 Drawsko

Zgodnie z art. 24 ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania

 

9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

PPUH „TOBET”

Tobiasz Ratajczyk

 

Gajewo 38

64-700 Czarnków

W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego pkt 11.2 SIWZ. Termin uzupełnienia dokumentów określono na dzień 14.03.2013 r do godz. 14:00. W oznaczonym terminie Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu co zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 4 skutkuje wykluczeniem z postępowania

ZKiW Drawsko Sp. z o.o

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 121A

64-733 Drawsko

W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego pkt 11.2 SIWZ. Termin uzupełnienia dokumentów określono na dzień 14.03.2013 r do godz. 14:00. W oznaczonym terminie Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu co zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 4 skutkuje wykluczeniem z postępowania

  • pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę

                                                                                         

 10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

 

       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1  pkt. 2 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej  w sposób określony w art. 27 ust 2 lub 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
                                                 

 

 

            Wójt Gminy Drawsko

               Marek Tchórzka

                                                                                         Ogłoszenie z dnia 2013-02-13

Drawsko: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko.


Data zamieszczenia 13.02.2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.02.2013 r.  pod nr 59004-2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel.

067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko.

 

Niniejsza inwestycja obejmuje.

Wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni żwirowej usytuowanej w pasie drogi powiatowej nr 1323P Krzesiwo – Krzyż – Drawsko - Pęckowo na odcinku Drawsko - Pęckowo oraz w pasie drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn - Piłka na odcinku Pęckowo – Piłka oraz przebudowa przepustów.

Ścieżka o nawierzchni żwirowej będzie przebiegała równolegle do jezdni asfaltowej drogi w odległości 1,30 – 2,00 m. Nawierzchnia żwirowa ścieżki o szerokości 2,00 m będzie obramowana obustronnie obrzeżami betonowymi.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2; 45220000-5

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.

II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie

II.1.9) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  

          67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie do dnia 15.09.2013 r.

 

              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100).

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Drawsko, Bank Spółdzielczy w Wieleniu Nr 41896000030000212120000040

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 14, I piętro w godzinach 8,00 – 15,00

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy- Budowy ścieżki rowerowej w gminie Drawsko.

Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

III.2.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) . Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na ułożeniu nawierzchni żwirowej (ścieżka rowerowa, droga) o powierzchni co najmniej 10000 m2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

 

III.2.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

zobowiązany jest wskazać tą część zamówienia w ofercie.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 

III.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca  może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.3.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2 W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.1 (zał. nr 2 do SIWZ),  należy przedłożyć:

a)    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załącznik nr 7 do SIWZ

b)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. Nr 6 do SIWZ;

c)     oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

III.3.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.

 

III.3.4  Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

III.3.5 Inne dokumenty:

- formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;

- dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej – potwierdzenie przelewu środków na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia – wadium oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Drawsko pok. 14, I piętro, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał dowodu wniesienia wadium należy umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium” i załączyć do oferty;

- zaakceptowany wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ;

Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.

 

III.3.6  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione  w punkcie III.3.3 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt. III.3.2 – wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.

 

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

III.3.7 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowania dokonana będzie na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 III.3.8 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie

III.3.9   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 0945, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko –  (pok. Nr 10- sekretariat).

      IV.3.5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, pokój nr 8 parter, w dniu  28.02.2013 r. godz.10:00.

     

 

IV. 3.6) ZMIANA UMOWY

     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana jest korzysta dla Zamawiającego albo gdy wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy zajdzie opóźnienie w terminie wykonania określonego etapu realizacji przedmiotu zamówienia lub w przypadku, gdy zostanie dokonana zmiana umowy zawartej przez Zamawiającego z Nadnotecką Grupą Rybacką, która będzie miała wpływ na realizację umowy z Wykonawcą.

W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy i dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.

 

IV.3.7) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.8) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.


Rejestr zmian:

  • 15-03-2013 - Publikacja wyników przetargu
  • 20-02-2013 - Dodano: Wyjaśnienia do SIWZ "Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko" - (Pytania od wykonawców i odpowiedzi) - załącznik
  • 18-02-2013 - Zmiana dotyczy pkt. 26 załączniki do niniejszej specyfikacji. Dodaje się: Opis techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ

Wyświetleń strony: 3379
Data wytworzenia: 13-02-2013, 10:12:30 przez Administrator
Opublikowano: 13-02-2013, 10:21:08 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego