Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie przy ul. Szosa Dworcowa 8B, termin przetargu 21 listopada 2022 roku


Drawsko, dnia 12 października 2022 roku
N.6840.6.2022.MD
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.),  Uchwałą nr 2/2019 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/8 położonej   w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn, Uchwałą nr 2/2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/9 położonej   w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 29/2022 z dnia 31 marca 2022 roku i nr 73/2022 z 25 sierpnia 2022 roku i nr 95/2022 z 12 października 2022 roku
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona we wsi Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 8B, obręb geodezyjny Drawsko zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, składająca się: z działki nr 724/8 o powierzchni 0,0954 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i z działki niezabudowanej nr 724/9 o powierzchni 0,0205ha, położonej bezpośrednio przy działce nr 724/8, w jej tylnej części.
Cena wywoławcza – 350000,00 złotych
Wadium wynosi – 25000,00 złotych
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 3500,00złotych
 
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Drawski Młyn, przy ul. Szosa Dworcowa 8B, w obrębie geodezyjnym Drawsko. Lokalizacja bardzo korzystna w centralnej części wsi, dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej. Nieruchomość składa się: z działki nr 724/8 o powierzchni 0,0954 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i działki niezabudowanej nr 724/9 o powierzchni 0,0205ha, położonej bezpośrednio przy działce nr 724/8, w jej tylnej części. Uzbrojenie w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną.
Opis działek:
- obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 724/8, o pow. 0,0954 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, niezabudowana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 724/9, o pow. 0,0205 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Opis budynku mieszkalnego: budynek mieszkalny parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym wykonany w technologii tradycyjnej w II połowie XX wieku. Układ przestrzenno-funkcjonalny budynku mieszkalnego: piwnica: garaż, kotłownia, dwie piwnice i komunikacja o pow. 54,13m2; parter: przedsionek, korytarz, łazienka, kuchnia, dwa pokoje o pow. 54,29m2; poddasze: korytarz, łazienka, trzy pokoje, kuchnia o pow. 39,14m2; łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 147,56m2. Fundamenty betonowe, ściany piwnic z bloczków betonowych, ściany nadziemia z cegły ceramicznej o grubości 40,25,12 cm; stropy z płyt stropowych; dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką; komin murowany z cegły pełnej ceramicznej; stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa płycina pełna i oszklona; schody zewnętrzne betonowe, schody wewnętrzne betonowe obłożone drewnem; posadzki betonowe. Ogrzewanie centralne z kotła na paliwo stałe, usytuowanego w kotłowni w piwnicy. Ogólny stan techniczny budynku określono jako dostateczny, budynek wykazuje naturalne zużycie wynikające z okresu trwania i zużycia zastosowanych do budowy materiałów, a także przeprowadzonych remontów.
Sprzedaż obu wyżej opisanych działek nastąpi łącznie.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku Vat, natomiast sprzedaż działki niezabudowanej objęta jest podatkiem Vat (stawka 23%).
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2022 roku o godz.1000 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 18 listopada 2022 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Brak możliwości rozłożenia ceny nieruchomości na raty. Miejsce i termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej na nabywcę nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, w którymwyznaczony termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
 
Uczestnik przetargu, przed rozpoczęciem przetargu,  składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem  i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 19 sierpnia 2022 roku, II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 6 października 2022 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063,  693223797 (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 18 października 2022 roku  do 21 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Drawsko, na stronie internetowej www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drawski Młyn i prasie Nadnoteckie echa.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 956
Data wytworzenia: 18-10-2022, 10:15:04 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 18-10-2022, 10:34:45 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego