Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK


 

N-B.6733.9.2014.MK
 
          O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 8 września 2014 roku zostało wszczęte na żądanie  WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN do przesyłu energii elektrycznej z projektowanej elektrowni wiatrowej wraz z linią światłowodową obejmującej nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 166/5, 265, 267, 285, 297, 295, 294, 643, 644, 269, 646, 354, 353 w obrębie wsi Pęckowo i działki nr 506, 508, 511, 512/4, 513/2, 1393, 625, 624/2, 620, 627/5, 607, 606/3 i 606/2 w obrębie wsi Drawsko.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11, I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
Marek Tchórzka 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................

 Wyświetleń strony: 1397
Data wytworzenia: 12-09-2014, 09:23:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 12-09-2014, 09:25:38 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 12-09-2014, 09:34:25 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego