Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.4.2019.MK


Drawsko, dnia 8 marca 2023 roku
 
N-B.6733.4.2019.MK/MD
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
że w dniu 8 marca 2023 roku zostało wydane postanowienie nr N-B.6733.4.2019.MK/MD dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Drawsko nr N-B.6733.4.2019.MK z dnia 9 sierpnia 2019 roku wydanej na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, złącza kablowego ZKNS oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, na  działkach nr ewid.: 601/1, 619, 620, 623, 522 obręb Drawsko, nr ewid.: 646, 359, 365/1 obręb Pęckowo, gmina Drawsko
w taki sposób, że w ww. decyzji w punkcie II. 1. 2) litera a) otrzymuje brzmienie: „budowę kablowej linii SN 15kV o długości do 850 m,”
         Od ww. postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko       w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Drawsko,                    ul. Powstańców Wlkp. 121, pokój Nr 11, I piętro (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 67 256 90 63).
 
 
                                                                              
                                                                        (-) Bartosz Niezborała
             Wójt Gminy Drawsko
 
 
                                                                                                        
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu ..................................Wyświetleń strony: 85
Data wytworzenia: 08-03-2023, 13:58:57 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-03-2023, 14:01:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego