Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych


GK-ZP.271.6.18                                                                                              Drawsko 11 września 2018
 
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce.                                                                  
1.      Zakres zamówienia obejmuje:
1.      Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość 10 cm, kat. Gruntu I-II 3168,00 m2.
2.      Nawierzchnie z kruszywa kamiennego warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 3168,00 m2
3.      Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II – 633,60 m3
4.      Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 2880,00 m2
 
2.       Wartość zamówienia:
235 099,86 zł brutto
 
3.        Nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowa:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
4.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Drawsko udzieliła zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
5.        Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 11.09.2018 r. – 15.11.2018 r.
6.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
7.       Informacja o terminie i miejscy zamieszczenia lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , którym mowa w art. 95 ust 1 i 2
Ogłoszenie opublikowano dnia 11 września 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500217621- N-2018
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 479
Data wytworzenia: 11-09-2018, 13:26:08 przez Administrator
Opublikowano: 11-09-2018, 13:27:12 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego