Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV


Drawsko, dnia 16 października 2015 r.

 

N-ZP.6721.1.2015.MD

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DRAWSKO

 w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko

 

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko.

Dokumentacja projektu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Drawsko, w terminie od dnia 28 października 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r., w jeden z poniższych sposobów:

·      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121,     64-733 Drawsko,

·      ustnie do protokołu,

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: nieruchomosci@gminadrawsko.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz przedmiot uwagi lub wniosku.  

 

 

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Data wywieszenia:

 

 

Data zdjęcia:

 Wyświetleń strony: 1054
Data wytworzenia: 16-10-2015, 11:04:32 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-10-2015, 11:09:29 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego