Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt


                                                                                                                                                                                           
 
Uchwała nr XLVI/277/2014
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 marca 2014 roku
 
 
 
 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856 j.t.)
 
 
Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
 
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
 
 
§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do
 
 
UCHWAŁY nr XLVI/277/2014
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 marca 2014 roku
 
 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
            Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013 poz. 856 j.t zm), należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
            Z uwagi na występujący na terenie Gminy Drawsko problem bezdomnych zwierząt przyjęcie Programu i jego realizacja są uzasadnione.
            Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającej na obszarze gminy oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.
 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
Załącznik nr 1
do uchwały XLVI/277/2014
    RADY GMINY DRAWSKO
    z dnia 19 marca 2014 r.
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
I. Zadania programu:
 
 
  1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
 
W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, Gmina Drawsko podjęła współpracę
z firmą Vet-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, której Gmina na podstawie zawartej umowy powierzyła pełnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Drawsko, poprzez zapewnienie im pomieszczeń w schronisku dla bezdomnych zwierząt, karmy, wody, opieki weterynaryjnej, a także utrzymanie tych zwierząt do momentu wydania (adopcji), śmierci lub uśpienia.
Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Drawsko przebywają w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.
Koszty przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska oraz koszty szczepień profilaktycznych i innych koniecznych zabiegów weterynaryjnych pokrywa Gmina.
 
  1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
 
Opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawuje Gmina. Dokarmianiem kotów wolno żyjących zajmują się sołtysi z poszczególnych sołectw lub zgłaszający się do nich opiekunowie kotów wolno żyjących. Koszty opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym pomocy lekarsko-weterynaryjnej i dokarmiania ponosi Gmina.
 
  1. Odławianie bezdomnych zwierząt
 
Odławianie zwierząt bezdomnych odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Gminę
z firmą Vet-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance posiadającą odpowiednie uprawnienia, która świadczy dla Gminy usługi wyłapywania bezdomnych i wałęsających się zwierząt, przewożenia i umieszczania zwierząt w schronisku, a także zapewnienia im w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
W godzinach pracy Urzędu Gminy zgłoszenia błąkających się bezdomnych zwierząt można dokonywać pod telefonem 67 2569 128, natomiast w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz święta pod numerem 694354478 (pracownik Urzędu Gminy).
Koszty odławiania zwierząt bezdomnych, ich przewożenia i umieszczania w schronisku dla bezdomnych zwierząt ponosi Gmina.
 
 
  1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
 
 W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających w schroniskach. Sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych dokonuje lekarz weterynarii na podstawie zawartej z Gminą umowy z firmą Vet-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance po upływie 14 dni od dnia wyłapania. Koszty zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych pokrywa Gmina. 
 
 
  1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 
W ramach programu będą podejmowane działania informacyjne w sposób zwyczajowo przyjęty (ogłoszenia na BIP, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) mające na celu przekazanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach oraz podjęcie innych przedsięwzięć, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu a będą zmierzały do odnalezienia właścicieli bezdomnych zwierząt. Poszukiwanie właścicieli jest realizowane również przez Schronisko w Jędrzejewie poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji a także poprzez prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska i Gminy Drawsko.
Ponadto w ramach Programu Gmina będzie realizowała działania edukacyjno-informacyjne poprzez
a)      edukację w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania
b)      propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów
c)      propagowanie adopcji zwierząt domowych
d)      informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł
e)      informowanie o obowiązku rejestracji psów w Urzędzie Gminy Drawsko
f)       umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na stronie www.gminadrawsko.pl oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
g)      zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Drawsko do włączenia w treści programowe w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych.
 
  1. Usypianie ślepych miotów
 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się zabiegi usypiania ślepych miotów. Decyzję o każdorazowym uśpieniu ślepych miotów podejmuje lekarz weterynarii. Zabiegu uśpienia dokonuje lekarz weterynarii na podstawie zawartej z Gminą umowy z firmą Vet-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance. Koszty zabiegów uśpienia tych miotów pokrywa Gmina.
 
  1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 
Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Drawsko adres: ul. Powstańców Wlkp. 136 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Drawsko, z którym Wójt zawiera stosowną umowę.
 
  1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą
a lekarzem weterynarii z firmą Vet-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance. W przypadku zajścia takich zdarzeń koszty całodobowej opieki weterynaryjnej tych zwierząt pokrywa Gmina.
 
 
II. Na realizację programu Gmina przeznaczyła w roku 2014 środki finansowe w wysokości 41.000 zł (Uchwała Nr XLIII/259/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Dział 900 rozdział 90095 § 4300 i § 4210). Gmina będzie wydatkować środki finansowe w wysokościach i na zasadach określonych w umowach zawartych przez Gminę na realizację zadań objętych programem oraz w wysokościach wynikających z zaistnienia okoliczności wskazujących na obowiązek pokrycia przez Gminę wydatków bieżących w ramach zadań programu a nie objętych zawartymi umowami. 
 


Wyświetleń strony: 1296
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:07:06 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:07:32 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego