Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1


Drawsko, dnia 15 grudnia 2017 roku
N.6840.8.2016.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości z zasobu mienia Gminy Drawsko przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako  działka nr 156/1, obręb Piłka.
 
 
   Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 

 

 

Drawsko, dnia 15-12-2017 roku
N.6840.8.2016.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 3/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 156/1 położonej w obrębie Piłka.
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
PIŁKA, działka nr 156/1, o pow. 0,0360 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022120/1  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena brutto – 10 610,00 złotych.
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – tryb bezprzetargowy art. 37 ust.2 pkt. 6 ww. ustawy
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 30 stycznia 2018 roku,
2.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 30 stycznia 2018 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
MAREK TCHÓRZKA
       WÓJT GMINY DRAWSKO
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
 
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................

 Wyświetleń strony: 1302
Data wytworzenia: 18-12-2017, 14:53:52 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 18-12-2017, 14:56:10 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 18-12-2017, 14:57:14 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego