Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku


O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Drawsko 

podaje do publicznej wiadomości 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

- budowie budynku przystani jachtowej z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 273,4m2,

- oczyszczenia z namułów rzecznych starorzecza w celu dostosowania do warunków żeglownych,

- udrożnienia – przebudowy przepustów w celu filtracji wody w starorzeczuna działkach o numerach ewidencyjnych 2/1, 910 i 965 w obrębie wsi Drawsko.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.

Jednocześnie na podstawie art. 106. K.P.A i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)Wójt Gminy Drawsko wystąpił o wydanie opinii do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa Drawsko oraz na bip Drawsko.

Wójt Gminy Drawsko

Marek TchórzkaWyświetleń strony: 5181
Data wytworzenia: 22-04-2012, 19:02:07 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-04-2012, 19:03:39 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego