I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach


Drawsko, dnia 05 września 2014 roku
N.6840.10.2014.MD
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z §18 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
  1. KWIEJCE, działka nr 239/2, o pow. 3,5436ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00037015/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, dla ww. nieruchomości Gmina Drawsko nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z operatem ewidencyjnym ww. nieruchomość stanowi las – LsV, na działce znajduje się drzewostan sosnowy w wieku 81 lat, zadrzewienie 0,7, bonitacja III. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
    Cena – 100 495,00 zł/brutto
    Wadium wynosi – 10 000,00 zł
    Postąpienie wynosi nie mniej niż – 1010,00 zł.
    Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 10 października  2014 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 7 października 2014 roku.Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Do ceny nieruchomości doliczone zostaną również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 392,37zł. Koszty te osoby ustalone na nabywców zobowiązani są zapłacić na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem                      i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba prowadząca sprawę – Mirosława Drózd).
 
 
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 2001
Data wytworzenia: 05-09-2014, 14:10:07 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 05-09-2014, 14:11:06 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 06-09-2014, 06:56:10 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego