Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - świetlica w Chełście


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko

ogłasza  nabór na stanowisko Referenta w Świetlicy Wiejskiej w Chełście

 

1. Stanowisko pracy:

- referent

2. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)  wykształcenie średnie,

5)   znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności kultury, sportu i rekreacji

 

3.  Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

2) komunikatywność,

3) dyspozycyjność,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

6) umiejętność interpretacji przepisów prawa

7) prawo jazdy kat. B.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku, między innymi:

- prowadzenie świetlicy,

- opracowanie planów działalności świetlicy wiejskiej w zakresie organizacji imprez, spotkań kulturalnych, sportowych i innych,

- organizowanie imprez, spotkań kulturalnych, sportowych i innych zgodnie z planem działalności,

- współdziałanie z Urzędem Gminy w zakresie organizacji imprez gminnych i innych spotkań

- planowanie niezbędnych środków n dla funkcjonowania świetlicy w uzgodnieniu z Dyrektorem,

- dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy.

 

5. Warunki pracy:

 - miejsce wykonywania pracy – Świetlica Wiejska w Chełście

  - wymiar -   ½  etatu.

 

6.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9.  oświadczenia,  kandydata o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko,                        ul. Powstańców Wlkp.140/1, 64-733 Drawsko,  lub pocztą na w. w. adres  (decyduje data stempla pocztowego), w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „nabór na stanowisko Referenta w świetlicy” w terminie do dnia 5 maja 2022 roku do godz. 1600.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia tych dokumentów).

Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na stronie www.bip.gminadrawsko.pl

Gabriela Sikora

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy DrawskoWyświetleń strony: 468
Data wytworzenia: 27-04-2022, 11:25:22 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 27-04-2022, 11:28:47 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 27-04-2022, 13:06:36 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego