Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 

                                                                                                                        Drawsko, 07.12.2017 r.
GK-ZP.271.8.17
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 

 

INWESTORSKIEGO
 

 
Gmina Drawsko zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
 

wykonania usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie",
 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
·         Roboty rozbiórkowe – zbiornik retencyjny, punkt zlewny, komora pomiarowa, komora beztlenowa,
·         Rozbudowy, przebudowy- budynek socjalno – techniczny, budynek oczyszczalni mechanicznej, przepompownia wewnętrzna ścieków, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, budynek techniczny, wiata,
·         Budowa obiektów – komora rozprężna, zbiornik retencyjny ścieków ogólnych, stacja zlewcza ścieków, zbiornik wody technologicznej, komora pomiarowa,
·         Zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego
2)   w specjalności drogowej,
·         przygotowawcze, demontażowe i odtworzenie nawierzchni, zagospodarowanie zieleni,
·         Zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego
3)   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
·         Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne elektryczne i AKPiA,
·         Zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego
4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnychcieplnych, wentylacyjnych,
·         Sieci zewnętrzne wod-kan ,technologiczne,
·         Instalacje wod-kan, wentylacyjne i c.o.,
·         Technologia oczyszczalni ścieków: komora rozprężna, budynek oczyszczalni mechanicznej, zbiornik retencyjny ścieków ogólnych, stacja zlewcza ścieków, przepompownia wewnętrzna ścieków, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, zbiornik wody technologicznej, komora pomiarowa, stacja dmuchaw, stacja odwodnienia i higienizacji osadu, stacja dozowania reagentów, rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków.
·         Zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego
 
Szczegółowy zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa
załączony projekt umowy.
Dokumentacja techniczna Program Funkcjonalno Użytkowy znajduje się na stronie internetowej
http://www.bipgminadrawsko.pl

w zakładce: „Zamówienia publiczne” – Przetargi aktualne
 

> „- ogłoszenie nr 571801-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.
 

Wartość zadania to 4 797000,00 zł. brutto.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 

II.WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU
 

 

INWESTORSKIEGO
 

1.       w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( uprawnienia budowlane, dokumenty poświadczające na kierowaniu lub nadzorowaniu 
·         co najmniej jednej z usług przy wykonaniu robót w zakresie budowy, rozbudowy , przebudowy budynków i budowli ,
2.       w specjalności drogowej ( uprawnienia budowlane, dokumenty poświadczające na kierowaniu lub nadzorowaniu 
·         co najmniej jednej z usług przy wykonaniu robót w zakresie budowy, rozbudowy , przebudowy dróg,)
3.        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( uprawnienia budowlane, dokumenty poświadczające na kierowaniu lub nadzorowaniu 
·         co najmniej jednej z usług przy wykonaniu robót w zakresie budowy , rozbudowy przebudowy budynków i budowli).
4.       w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych, ( uprawnienia budowlane, dokumenty poświadczające na kierowaniu lub nadzorowaniu 
·         co najmniej jednej z usług  przy wykonaniu robót w zakresie budowy, rozbudowy , przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
·         co najmniej jednej z usług przy wykonaniu robót w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej)
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 

Przewidywany termin realizacji zadania: przez który się rozumie : odbiór końcowy zadania
od daty zawarcia umowy do zakończenia zadania ( przewidywany termin zakończenia 30.06.2018 r.) i całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia
 

IV. OPIS SPSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 

Oferent powinien stworzyć ofertę , która powinna:
1. zawierać datę sporządzenia;                                                                                                                  
2 cenę ryczałtową za wykonanie zadania ( brutto, netto VAT) ;
3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
4. być podpisana przez wykonawcę;
5. do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Oferenta kserokopie uprawnień i referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty na wykonaniewymaganych prac.
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁDANIA OFERT
 

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Gmina Drawsko  ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, do dnia 15.12.2017 r. godz. 10:00 – sekretariat
Urzędu Gminy w Drawsku
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.                                                                                                                              
  6 Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2017 r o godz. 10:15 – sala narad Urzędu Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
 

VI. OCENA OFERT
 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 

Cena = 100%
 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE
 

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bielawski pod numerem telefonu:
( 67 ) 2568128
 
 
Załączniki:
-wzór umowy na wykonanie usługi nadzoru
inwestorskiego przy realizacji w/w zadania.
 
 
 

                                                                                Wójt Gminy Drawsko
 

 
 
 

UMOWA NR ................... 2017
 

 

NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
 

 
zawarta w dniu…………… r. pomiędzy Gminą Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121,        64-733 Drawsko zwaną dalej
„Zamawiającym", reprezentowaną przez:
1. Marka Tchórzkę – Wójta Gminy Drawsko
a :
…………………………………………………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
o następującej treści:
 

§ 1
 

 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru
 

 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"
 

2.Zakres zadania objętego nadzorem określony jest w dokumentacji – Projekcie funkcjonalno – użytkowym.
3 Wykonawca wskazuje, że:                                                                                                              
- funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Pan…..nr tel i mail                     
- funkcję inspektora nadzoru w specjalności drogowej Pan….. nr tel, mail.                                     
- funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Pan….. nr tel, mail                                                                      
  - funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych  Pan….. nr tel, mail
 

§ 2
 

1. W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), w tym w
szczególności do:
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na
budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
2) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących
odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadania,
3) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów budowlanych, a
w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z
dokumentacja projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,
4) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz
uczestniczenia w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych,
5) kontroli prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego
wykonania robót,
6) weryfikacji zakresu wykonanych etapów robót pod względem ich zgodności z
dokumentacją projektową, wartością określoną w Harmonogramie rzeczowo - Finansowym
i stanem faktycznym.
7) sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót,
dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych prac w imieniu
Zamawiającego, a także pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania,
8) organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań
zwołanych przez Zamawiającego.
§3
1. Inspektor Nadzoru jest - w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową -
przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie
zadania wymienionego w § 1, co do zgodności jego wykonania z przepisami ustawy Prawo
budowlane i z treścią umowy zawartej z wykonawcą zadania.
2. Do kontaktu w imieniu Zamawiającego  wyznacza się…………………………………………………..
3. Do kontaktu w imieniu Wykonawcy wyznacza się:
…………………………………………………………………
§4
1. Nadzór będzie wykonywany w okresie od podpisania umowy i złożenia oświadczenia o
podjęciu obowiązków inspektora nadzoru i do zakończenia zadania, przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków: dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego i całkowite rozliczenie przedsięwzięcia pn.
 

Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie."
 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby
była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień oraz na wezwanie
Zamawiającego, branie udziału w radach budowy oraz w innych  sprawach nie cierpiących zwłoki. Każdorazowy pobyt inspektora na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
 

§5
 

1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynagrodzenie
ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w wysokości ceny
ryczałtowej za całość zadania pełnienia funkcji inspektora nadzoru:
 

brutto ........................ zł
 

 

(słownie złotych: ............................................................................. )
 

 

zgodnie z przyjętą ofertą, w tym: podatek VAT ....................... % ………….. zł
 

 

(słownie złotych: ................................................................... ),
 

 

kwota netto wynosi: ........................... zł (słownie złotych:………………………..)
 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. Faktury za przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy.
4. Strony przyjmują płatność wynagrodzenia w częściach sukcesywnie do stanu zaawansowania robót potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z
pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania, w tym koszty przejazdów, diet i ewentualnych
noclegów a także ryzyko związane z niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania
zakresu.
Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru, o którym mowa w § 1 umowy,
zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą
staranność wykonywanych robót, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
 

§ 6
 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Inspektora Nadzoru
Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej
wysokości.
2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę
Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy, składając pisemne oświadczenie.
§7
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 1
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek
Wykonawcy lub Projektanta.
 

§ 8
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa
budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego oraz przepisy.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 

§ 9
 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca a 2 egz. Zamawiający.
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA


 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1072
Data wytworzenia: 07-12-2017, 13:25:58 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 07-12-2017, 13:30:38 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 07-12-2017, 13:32:24 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego