Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.43.2020.MD
W Y K A Z
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 25/2 – o pow. całkowitej 0,9600ha, położonej w obrębie Chełst Zachód ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023937/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz dwóch dzierżawców: do części ww. działki o powierzchniach: 177,58m2 , 170,69m2.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Chełst Zachód, przy szkole podstawowej. Cel zawarcia umowy – podwórze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-01-2021 roku do 31-12-2023 roku.
4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane pod podwórzami aktualnie wynosi 0,18zł/m² - netto/roczne, z zastrzeżeniem, że roczny czynsz nie może być niższy od minimalnego czynszu rocznego obowiązującego przy dzierżawie gruntów rolnych + należny podatek VAT. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 180
Data wytworzenia: 30-11-2020, 09:31:01 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 09:40:50 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego