Program na 2019


                                                                        
Program współpracy
Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 
§ 1
Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:
1.   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.);
2.   organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje określone w art. 3 ust     2 ustawy,
3.   innych podmiotachnależy przez to rozumieć podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 2
1.   Celem współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2.   Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań dokonuje się poprzez poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardów.
§ 3
1.   Współpraca Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
2.   Zasada pomocniczości oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim, ukierunkowane na wspieranie wspólnot mieszkańców i ich organizacji oraz ograniczanie interwencji państwa i administracji lokalnej.
3.   Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów
i zadań.
4.   Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
5.   Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
6.   Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.
§ 4
Współpraca Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 obejmować będzie zadania własne Gminy mieszczące się w katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:
1.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2.    ochrony i promocji zdrowia,
3.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4.   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5.     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
6.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7.   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
8.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
10.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11. turystyki i krajoznawstwa,
12. promocji i organizacji wolontariatu,
13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.         
 
§ 5
W sferze zadań publicznych podejmowane będą działania, polegające na:
1. rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców;
2. integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w szczególności, bezrobotnych, bezdomnych i uzależnionych oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
3. partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań;
4. aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym;
5. promocji Gminy Drawsko.
 
§ 6
1.Planuje się, w szczególności, realizację zadań mających na celu:
1)   w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a.      wspomaganie działalności organizacji prozdrowotnych,
2)   w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym:
a.    integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a.    upowszechnianie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz   organizowania konkursów, wystaw, przeglądów itp.
b.   wspieranie organizacji uroczystości kulturalnych,
c.    wydawanie publikacji upowszechniających historię, tradycję, kulturę,
4)     w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a.      wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych ( stowarzyszeń i innych organizacji) na rzecz poprawy infrastruktury służącej turystyce, rekreacji i spędzaniu czasu wolnego oraz na rzecz organizacji imprez, spotkań w szczególności kultywującej lokalne tradycje i obyczaje
 
5) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a.wspieranie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe.
b.   wspieranie sportowych reprezentacji gminy,
c.      wspierania rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportowych,
      6) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
       a. wspomaganie działań na rzecz poznania walorów krajoznawczych i rozpowszechniania           rozwoju turystyki,
 
7)    w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a.    udzielanie rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej,
b.   prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciwdziałania      uzależnieniom na terenie Gminy Drawsko,
c.    realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
 i młodzieży, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych.
2. Szczegółowe określenie zadań realizujących cele, o których mowa w ust. 1, ustala Wójt.
3.W zakresie pozostałych zadań wymienionych w § 4 Wójt na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne, planowane zadania i ogłosić otwarte konkursy ofert na ich realizację.
§ 7
Gmina Drawsko współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w formie:
1.    zlecania ( wpierania lub powierzania) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2.    wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych Gminy Drawsko,
3.    udostępniania pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych,
4.    współpracy przy organizowaniu imprez,
5.    wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych m.in. poprzez opiniowanie wniosków o dofinansowania, promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł, konsultowanie projektów na etapie ich przygotowywania, wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne, informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach ich udzielania.
6.     innej przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy.
 
§ 8
1.   W celu realizacji zadań, o których mowa w § 6 udziela się dotacji z budżetu Gminy Drawsko oraz realizuje zadania poprzez zlecenie realizacji tego zadania po za konkursem, w trybie art. 19 a ustawy.
2.   Dotacje nie mogą być udzielone na:
a.    realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Drawsko z innego tytułu,
b. zakup nieruchomości,
c.   finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d. działalność polityczną lub religijną.
3.Udzielenie dotacji następuje po przeprowadzeniu konkursu.
4. Konkurs rozstrzyga Wójt po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie są wiążące dla Wójta.
6. Skład komisji jest powoływany każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert, zarządzeniem Wójta. W skład komisji każdorazowo wchodzi Sekretarz, jako przewodniczący komisji, i inni pracownicy urzędu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, w terminie i miejscu określonym przez przewodniczącego.
8. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składy. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Komisja podejmuje decyzje kierując się następującymi kryteriami:
a. zgodność celu projektu z celami programu,
b. wielkość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania,
c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,
d. efektywność projektu,
e. perspektywa kontynuacji projektu,
f. dotychczasowa współpraca z gminą,
g. współpraca z innymi podmiotami.
 
§ 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w danym roku określa Rada Gminy uchwałą budżetową, a Wójt w drodze zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.
 
§ 10
Kontrolę prawidłowości i efektywności wykorzystania środków przekazanych w dotacji będą prowadzić uprawnieni pracownicy urzędu.
 
§ 11
Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji są udostępniane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
 


Wyświetleń strony: 2277
Data wytworzenia: 31-10-2018, 09:33:43 przez Administrator
Opublikowano: 31-10-2018, 09:38:59 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:46:53 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego