Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246


Drawsko, dnia 2 grudnia 2019 roku
N.6845.15-17.2019.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do oddania w użyczenie obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 218/11 cz. i Chełst Zachód, dz. 23/4cz. i 11/2cz. Nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 246cz. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Chełst.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

Drawsko, dnia 2 grudnia 2019  roku

 
N.6845.15.2019.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 246, położonej w obrębie Drawsko, o powierzchni 0,7800ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023869/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział ksiąg wieczystych w Czarnkowie. Przedmiotem umowy użyczenia będzie część ww. działki o powierzchni 32 m2.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko.
3.      Cel zawarcia umowy – budowa wiaty rekreacyjnej oraz stacji naprawczej rowerów.
4.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do 01-01-2020 do 31-12-2027 roku.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; gminadrawsko.pl, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
                                                                                

 Wyświetleń strony: 730
Data wytworzenia: 03-12-2019, 08:29:23 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-12-2019, 08:31:51 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego