Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko


Drawsko, dnia 29.08.2013 r.
N-ZP.6721.2.2013.MD
 
                                                           O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Drawsko, na terenie wsi Drawsko.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:
1.        uchwały Nr XXXVIII/225/2013 z dnia 21-08-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej działki nr: 673cz, 674cz, 675cz, w obrębie Drawsko,
2.       uchwały Nr XXXVIII/226/2013 z dnia 21-08-2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej działkę nr 653/2 w obrębie Drawsko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie do dnia 27 września 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.
Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie do dnia 27 września 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.
 
 
 Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1472
Data wytworzenia: 29-08-2013, 13:54:02 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 29-08-2013, 13:59:29 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 29-08-2013, 14:02:05 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego