Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK


Drawsko dnia 4 sierpnia 2014 r.
 
 
N-B.6733.4.2014.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami)
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 1 sierpnia 2014 roku Wójt Gminy Drawsko wydał na żądanie strony postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania  w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn obejmującego nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 484 w obrębie wsi Peckowo.
 
Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Obwieszczenie niniejsze:
opublikowano w dniu   …………......................
 
zdjęto w dniu ………….....................................Wyświetleń strony: 1324
Data wytworzenia: 04-08-2014, 12:15:47 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-08-2014, 12:18:07 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego