Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego


Udzielenie kredytów długoterminowych
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data zamieszczenia 04.12.2013.
Biuletyn Zamówień publicznych  Ogłoszenie  Nr 261721  z dnia 04.12.2013 r.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko reprezentowana przez Wójta Gminy
ul. Powstańców Wlkp.121
64-733 Drawsko
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadrawsko.pl
 
 
II. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części:
 
Część A.
 
1.Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujących warunkach:
 
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 820,95 zł na miesiąc każda.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 


Część B.
 
1.Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 178.335,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujących warunkach:
 
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do31.12.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 1486,13 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 1485,53 zł.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 
 
 
 
Dotyczy każdej z ww. części:
W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminadrawsko.pl  oraz dołączy do SIWZ następujące informacje:
 
1)    opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2010 r.,
2)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r
 
3)    opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2011 r.,
4)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r
 
5)    opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2012 r.,
6)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r
 
7)    sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2010 r.
8)    sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2011 r.
9)    sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2012 r.
10) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, na dzień 30.09.2013 r.
 
11) uchwała nr XXXII/170/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
12) Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 10.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
13) Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
14) uchwała nr XXXIV/178/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
15) uchwała nr XXXV/189/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
16) Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 08.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
17) uchwała nr XXXVI/206/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
18) Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
19) Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
20) uchwała nr XXXVII/215/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 05.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
21) Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
22) Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
23) Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
24) uchwała nr XXXVIII/229/2013r. Rady Gminy Drawsko z dnia 21.08.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013r.
25) Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
26) uchwała nr XXXIX/231/2013r. Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013r.
27) Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
28) Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
29) uchwała nr XL/241/2013r. Rady Gminy Drawsko z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013r.
30) Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 18.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
 
31) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Drawsko na 2013 r.
32) Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Drawsko deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2013 r. (1)
33) Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Drawsko deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2013 r. (2)
34) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko na 2013 r.
35) Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawsko na lata 2013-2024
 
36) uchwała nr XXXII/169/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 19.12.2012 r. w sprawie WPF na lata 2013-2024
37) uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.03.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
38) uchwała nr XXXVII/216/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 05.06.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
39) uchwała nr XXXIX/232/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
40) uchwała nr XLI/249/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.11.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
 
41) projekt budżetu na 2014 r.
42) projekt WPF na lata 2014-2024
 
43) Uchwała Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ścieżka)
44) Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ścieżka)
45) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Drawsko (ścieżka)
 
46) Uchwała Nr XXXIV/182/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (boisko)
47) Uchwała nr XXXIX/239/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/182/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (boisko)
48) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Drawsko (boisko)
49) umowa o dofinansowanie nr 00124-6173-SW1500326/12 z dnia 17.10.2012 (ścieżka)
50) aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00124-6173-SW1500326/12 z dnia 17.10.2012  zawarty 11.03.2013 (ścieżka)
51) aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 00124-6173-SW1500326/12 z dnia 17.10.2012  zawarty 25.07.2013 (ścieżka)
52) umowa z wykonawcą nr 16/GK-ZP/2013 z dnia 11.04.2013 (ścieżka)
53) zgłoszenie robót –dot. ścieżki
54) protokół odbioru robót wykonanych (ścieżka)
 
55) umowa o dofinansowanie nr 00123-6173-SW1500325/12 z dnia 17.10.2012 (boisko)
56) aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00123-6173-SW1500325/12 z dnia 17.10.2012  zawarty 28.08.2013 (boisko)
57) umowa z wykonawcą nr 32/GK-ZP/2013 z dnia 11.06.2013 (boisko)
58) umowa z inspektorem nadzoru
59) zgłoszenie robót –dot. boiska
60) protokół odbioru robót wykonanych (boisko)
 
61) informacja dotycząca przedsięwzięć: źródła finansowania, koszty
62) wykaz instytucji, w których Gmina Drawsko posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, poręczeń, gwarancji, obligacji wierzytelności wraz z aktualnym zadłużeniem
63) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z gminą
 
64) akt wyboru wójta
65) uchwała o powołaniu skarbnika
66) zaświadczenie o nr REGON
67) decyzja NIP
68) potwierdzenie zarejestrowania gminy w VAT
 
Dokumenty takie jak:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu, 
- zaświadczenie z US o niezaleganiu,
- Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Drawsko na 2014 r.
- Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko na 2014 r.
- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024
- opinia RIO o możliwości spłaty kredytów długoterminowego przez Gminę Drawsko – na boisko  (po zmianie),
 
zamawiający zamieści na stronie po ich otrzymaniu z tych instytucji lub przedłoży wygranemu.
 
 
 
Kod wg CPV 66113000-5
 
 
 
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytów długoterminowych
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Część A.
 
1.Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 98.514,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujących warunkach:
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do 31.01.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 820,95 zł na miesiąc każda.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 


 
Część B.
 
1.Udzielenie Gminie Drawsko kredytu długoterminowego w wysokości 178.335,00 zł przeznaczonego na refinansowanie części poniesionych wydatków inwestycji  pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko” współfinansowanej ze środków unijnychw ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujących warunkach:
1)    Kredyt w PLN
2)    Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
3)    prognozowana data uruchomienia kredytu dla celów jednakowego wyliczenia oferty: 20.12.2013
4)    kredyt będzie uruchomiony jedną transzą w całości
5)    uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy
6)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy do 30.12.2023 r.
7)    ostateczne wykorzystanie kredytu do 31.12.2013 r.
8)    karencja w spłacie kredytu do31.12.2014 r.
9)    raty kapitału kredytu będą spłacane w wysokości 1486,13 zł na miesiąc, natomiast ostatnia rata w wysokości 1485,53 zł.
10)spłata kredytu w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
11)spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych w  ostatnim dniu każdego miesiąca, pierwsza rata 31.01.2014 r., ostatnia rata 30.12.2023 r.
12)jeśli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności przypadający po dniu wolnym od pracy na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank.
13)pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014 r.
14)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M powiększone lub pomniejszone o marżę banku – kredytodawcy
15)dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty będzie stosowany kalendarz 365 dni w roku a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
 
 
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 
3. Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu pobrana będzie w momencie uruchomienia całości kredytu.
 
4. Zamawiający rozliczy się z wykorzystanego kredytu w terminie 60 dni od jego uruchomienia.
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy każdej z ww. części
W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminadrawsko.pl  oraz dołączy do SIWZ następujące informacje:
 
1.      opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2010 r.,
2.      sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r
 
3.    opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2011 r.,
4.    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r
 
5.    opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2012 r.,
6.    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r
 
7.    sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2010 r.
8.    sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2011 r.
9.    sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP na dzień 31.12.2012 r.
10. sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S, na dzień 30.09.2013 r.
 
11. uchwała nr XXXII/170/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
12. Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 10.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
13. Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
14. uchwała nr XXXIV/178/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
15. uchwała nr XXXV/189/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
16. Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 08.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
17. uchwała nr XXXVI/206/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
18. Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
19. Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
20. uchwała nr XXXVII/215/2013 r. Rady Gminy Drawsko z dnia 05.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
21. Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
22. Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
23. Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
24. uchwała nr XXXVIII/229/2013r. Rady Gminy Drawsko z dnia 21.08.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013r.
25. Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.
26. uchwała nr XXXIX/231/2013r. Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013r.
27. Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
28. Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
29. uchwała nr XL/241/2013r. Rady Gminy Drawsko z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013r.
30. Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 18.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r
 
31. Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Drawsko na 2013 r.
32. Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Drawsko deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2013 r. (1)
33. Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Drawsko deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2013 r. (2)
34. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko na 2013 r.
35. Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawsko na lata 2013-2024
 
36. uchwała nr XXXII/169/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 19.12.2012 r. w sprawie WPF na lata 2013-2024
37. uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.03.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
38. uchwała nr XXXVII/216/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 05.06.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
39. uchwała nr XXXIX/232/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
40. uchwała nr XLI/249/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.11.2013 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2013-2024
 
41. projekt budżetu na 2014 r.
42. projekt WPF na lata 2014-2024
 
43. Uchwała Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ścieżka)
44. Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ścieżka)
45. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Drawsko (ścieżka)
 
46. Uchwała Nr XXXIV/182/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (boisko)
47. Uchwała nr XXXIX/239/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/182/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13.02.2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (boisko)
48. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Drawsko (boisko)
49. umowa o dofinansowanie nr 00124-6173-SW1500326/12 z dnia 17.10.2012 (ścieżka)
50. aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00124-6173-SW1500326/12 z dnia 17.10.2012  zawarty 11.03.2013 (ścieżka)
51. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 00124-6173-SW1500326/12 z dnia 17.10.2012  zawarty 25.07.2013 (ścieżka)
52. umowa z wykonawcą nr 16/GK-ZP/2013 z dnia 11.04.2013 (ścieżka)
53. zgłoszenie robót –dot. ścieżki
54. protokół odbioru robót wykonanych (ścieżka)
 
55. umowa o dofinansowanie nr 00123-6173-SW1500325/12 z dnia 17.10.2012 (boisko)
56. aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00123-6173-SW1500325/12 z dnia 17.10.2012  zawarty 28.08.2013 (boisko)
57. umowa z wykonawcą nr 32/GK-ZP/2013 z dnia 11.06.2013 (boisko)
58. umowa z inspektorem nadzoru
59. zgłoszenie robót –dot. boiska
60. protokół odbioru robót wykonanych (boisko)
 
61. informacja dotycząca przedsięwzięć: źródła finansowania, koszty
62. wykaz instytucji, w których Gmina Drawsko posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, poręczeń, gwarancji, obligacji wierzytelności wraz z aktualnym zadłużeniem
63. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z gminą
 
64. akt wyboru wójta
65. uchwała o powołaniu skarbnika
66. zaświadczenie o nr REGON
67. decyzja NIP
68. potwierdzenie zarejestrowania gminy w VAT
 
Dokumenty takie jak:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu, 
- zaświadczenie z US o niezaleganiu,
- Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Drawsko na 2014 r.
- Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko na 2014 r.
- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024
- opinia RIO o możliwości spłaty kredytów długoterminowego przez Gminę Drawsko – na boisko  (po zmianie),
 
zamawiający zamieści na stronie po ich otrzymaniu z tych instytucji lub przedłoży wygranemu.
 
 
 
 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
II. 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak
II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II. 1.8) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: Nie
II. 1.9) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie:          Cześć A do 30.12.2023 r. Część B do 30.12.2023 r.
SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
 
III.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy:
III.4.1) W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ);
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1 i 2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Inne dokumenty:
- formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ;
- harmonogram spłaty kapitału i odsetek z uwzględnieniem podanych dat. Odsetki naliczane miesięcznie od malejącego kapitału. Stopy procentowe należy skalkulować wg WIBOR 3M na dzień 02 grudnia 2013 r. tj. 2,65 %.
- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV. 2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV. 3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : www.bip.gminadrawsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 19
IV. 4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV. 4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13/12/2013, godzina: 0945, miejsce: Urząd Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 10 - sekretariat
IV. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV. 4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Nie dotyczy.
IV. 4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziale zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 
 
                       
Wójt Gminy Drawsko
     Marek Tchórzka                       
 


Wyświetleń strony: 1258
Data wytworzenia: 04-12-2013, 14:01:20 przez Administrator
Opublikowano: 04-12-2013, 14:28:05 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 05-12-2013, 14:17:03 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego