najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku


GK-ZP.271.5.17                                                                                          Drawsko 23 sierpnia 2017 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Firmy Mac-Benz Maciej i Barbara Kłaczkiewicz S.jul. Lipowa 72A64-500 Szamotuły za cenę 2517,81 zł brutto za 1000 l zł brutto (dwatysiącepięćsetsiedemnaściezłotych 81/100).                      
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) termin płatności – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności
Łączna liczba punktów
1
Mac-Benz Maciej i Barbara Kłaczkiewicz S.j.ul. Lipowa 72A,     64-500 Szamotuły
2517,81 zł brutto za 1000 l
60,00
40,00
100,00
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
 
Kierownik Referatu Komunalnego


Wyświetleń strony: 746
Data wytworzenia: 24-08-2017, 09:34:51 przez Administrator
Opublikowano: 24-08-2017, 09:35:54 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego