Kolejny nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości


Drawsko, 09.08.2022r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA CZAS ZASTĘPSTWA ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA DO REFERATU NIERUCHOMOŚCI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU                                                                                      W URZĘDZIE GMINY DRAWSKO

ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko 

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie Gminy Drawsko

2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, budownictwa,

5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawy - Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi,

- Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi,

- przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

- instrukcji kancelaryjnej,

 

      3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) komunikatywność,

2) dyspozycyjność,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5) umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

6) prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.     Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach  zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.   Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowani

      przestrzennego gminy i przeprowadzaniem procedury zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.  Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

5.   Wydawanie wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6.  Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

7.  Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

8.   Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków (Gminny program opieki nad zabytkami, Gminna ewidencja zabytków nieruchomych, Gminna ewidencja zabytków archeologicznych i aktualizacja tych opracowań).

9.   Udzielanie informacji o nieruchomościach figurujących w Gminnych ewidencjach

       zabytków.

10.  Zlecanie przeglądów budynków; prowadzenie rejestru przeglądu budynków.

11.  Inwentaryzacja budowlana uproszczona budynków, budowli i nieruchomości gminnych i

       jednostek podległych.

12.  Przygotowywanie wniosków, wraz z niezbędną dokumentacją, w sprawie uzyskania przez

       gminę pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie.

13.  Przygotowywanie dla gminy zgłoszeń, wraz z niezbędną dokumentacją, dla robót  

       budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

14.  Wykonywanie planów zagospodarowania terenów dla inwestycji gminnych takich jak:      

       place zabaw, parki itp.

15.  Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Gminy i jej komisji

16.  Prowadzenie spraw z dziedziny zarządzania kryzysowego kraju w zakresie ustalonym  

       odrębnymi przepisami.

17.  Bieżące przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

18.  Sporządzanie sprawozdawczości z wyżej wymienionych zadań.

19.  Bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych.

20.  Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 5. Informacja o warunkach pracy:

1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733

     Drawsko - Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy,

3)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

4)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.

Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony.  

6. Wskaźnik zatrudnienia:

     W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
    i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

9.      osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2   

ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu) na ww. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy, z dopiskiem „Zatrudnienie na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju”, w terminie do dnia 22.08.2022 roku do godz. 15.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 495
Data wytworzenia: 10-08-2022, 13:35:44 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-08-2022, 13:36:05 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 11-08-2022, 12:29:19 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego