Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski


Ogłoszenie nr 615564-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.
Gmina Drawsko: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, krajowy numer identyfikacyjny 00053578700000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  121 , 64-733  Drawsko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2569128, e-mail pctdrawsko@poczta.onet.pl, faks 067 2569135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminadrawsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gminadrawsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gminadrawsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski
Numer referencyjny: GK-ZP.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski” Wykonanie zmiany sposobu użytkowania 3 pomieszczeń znajdujących się w pd-zach części budynku istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby: poradni „K” dla kobiet i gabinetu lekarskiego, wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. Obejmuje również wykonanie robót budowlanych mających na celu wydzielenie dodatkowych pomieszczeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przychodni. Szczegółowy zakres prac ujęty w załączonych projektach i przedmiarze robót..

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże że a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto Uwaga: Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, zgodnie § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422). b) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem: • kierownik budowy – wymagania: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty . 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Formularz ofertowy, oświadczenia o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, zobowiazanie podmioty trzeciego o którym mowa w pkt 7.10.2 - jeżeli dotyczy.pełnomocnictwo- jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Kosztorys ofertowy - na etapie wyboru oferty nie będzie podlegał ocenie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA GK-ZP NR……………../2019 zawarta dnia: ..................................... pomiędzy : Gminą Drawsko z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko reprezentowaną przez: Bartosza Niezborałę – Wójta Gminy Drawsko zwaną dalej Zamawiającym a ..................................................................... ...................................................................., ................................................................................... Reprezentowanym przez: ..................................................................... zwaną/ym dalej Wykonawcą wspólnie zwanymi dalej Stronami. o treści następującej: § 1 Przedmiot umowy Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „.Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski” ” 1. Szczegółowy zakres robót przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – stanowiąca integralną część umowy - z zastrzeżeniem zasad wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z ryczałtowego charakteru wynagrodzenia. 2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: projekt budowlany, SIWZ, Umowa, przedmiar. § 2 Termin wykonania 1. Zakończenie przedmiotu robót określonych w § 1 nastąpi do dnia 28.02.2020 roku. 2. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o ile Zamawiający nie odstąpi od odbioru. Jeśli Zamawiający odstąpi od odbioru za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień, w którym wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o ile odbiór zostanie dokonany. 3. Termin przekazania Wykonawcy placu budowy zostanie uzgodniony przez strony, przy czym przekazanie placu nie może nastąpić później niż 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. § 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości : netto: ............................... zł. + VAT: ................................ zł. brutto: ................................. zł. słownie: ................................................................................ 2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest kwotą ryczałtową i nie będzie podlegać zmianom 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, tj. w szczególności roboty określone w SIWZ wraz z załącznikami oraz roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, ponadto wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, organizacji własnego zaplecza, koszty utrzymania placu budowy, koszty mediów, koszty zakupu i dowozu materiałów, koszty uporządkowania placu budowy, składowania, transportu, utylizacji odpadów, naprawy ewentualnych szkód, koszty zabezpieczenia wykonanych prac przed zniszczeniem. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie (oraz zawartej na jej podstawie umowie). 5. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych bez uprzedniego zawarcia umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez wykonawcę. 6. Strony dopuszczają jedną płatność po wykonaniu pełnego zakresu robót. 7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót potwierdzający, że nie występują wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, podpisany przez komisję odbiorową. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez komisję odbiorową. 8. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy nr ......................................................................................................... w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10 niniejszego paragrafu. 9. W przypadku zawarcia umowy/umów z podwykonawcą/podwykonawcami na zasadach określonych w § 6 umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców), potwierdzającym/i, że otrzymał/otrzymali terminowo od Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie. 10. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców ( w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane. 11. W przypadku uchylenia się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) i niniejszej umowie, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o ile nie zaistnieją przesłanki wskazane w art. 143 c ust. 5 pkt. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkujące odmową lub wstrzymaniem zapłaty. 12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. § 4 Obowiązki wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie i zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach, obowiązującą technologią, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztuką inżynierską, wiedzą techniczną, zaleceniami Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego; 2) przejęcie od Zamawiającego placu budowy; 3) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane – zmiana tych osób może być dokonana wyłącznie na osoby o kwalifikacjach wymaganych w warunkach udziału w postępowaniu; 4) zabezpieczenie terenu robót pod względem bezpieczeństwa oraz przed innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe, przez cały okres trwania robót; 5) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzania kontroli wykonywanych prac i dostarczanych materiałów; 6) na żądanie Zamawiającego usunięcie materiałów nie odpowiadających normom jakościowym; 7) zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących mieć wpływ na termin realizacji zadania; 9) ponoszenie kosztów zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót; 10) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych robót i materiałów przeznaczonych do ich wykonania do dnia zakończenia odbioru końcowego robót; 11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, a także następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 12) skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiorów kompletu niezbędnych protokołów; 13) po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę; 14) dokonanie na własny koszt naprawy wszelkich zniszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót; 15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. § 4a Wymogi dotyczące zatrudnienia 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy) pracowników przy wykonywaniu prac fizycznych przy robotach ogólnobudowlanych, operatorów sprzętu, osób wykonujących prace instalacyjno – montażowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywały samodzielnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawca. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 5 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie wykonawcy placu budowy; 2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy; 3) dokonanie odbioru zgodnie z warunkami określonymi w § 7; 4) zawiadomienie uczestników odbioru o wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbioru; 5) terminowe dokonanie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z fakturą wystawioną po potwierdzeniu protokołem bezusterkowego odbioru robót, z zastrzeżeniem § 3 ust.9-10 umowy. § 6 Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania jego własne. 5. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza pisemną zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy. 8. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza akceptację projektu przez Zamawiającego. 9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10. Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 12. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji. 13. Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe potrącenie wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości. § 7 Warunki odbioru robót 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego na piśmie zawierającym również potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zgłoszonych do odbioru. 2. W odbiorach robót uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Z odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli: 1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru. 5. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru Wykonawca jest zobowiązany do ponownego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i osiągnięciu gotowości do odbioru na piśmie o wykonaniu robót zgłoszonych do odbioru. § 8 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .............................. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 2. Przez wadę rozumie się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 3. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich bezpłatnego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu; b) jeśli wady nie kwalifikują się do usunięcia to Zamawiający może żądać ponownego i bezpłatnego wykonania robót. 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ani ponownego wykonania robót na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym nakładów. 5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 6. W okresie obowiązywania gwarancji będą raz w roku dokonywane przeglądy gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. O planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach bez dodatkowego wynagrodzenia. 7. Niestawienie się Wykonawcy nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas przeglądu. 8. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół, zawierający opis stwierdzonych wad i termin ich usunięcia przez Wykonawcę. 9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. § 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy tj. ..................................................... zł. wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji określonego w § 8 ust.1. 2. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, wykonawca jest zobowiązany dostosować wniesione zabezpieczenie do rzeczywistych terminów realizacji przedmiotu zamówienia. §10 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia do 14 dni oraz 0,5% za każdy dzień opóźnienia powyżej 14 dni, 2) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami; 3) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 1 500,00 zł., 5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych lub jej zmiany – 1 000,00 zł., 6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty–1 000,00 zł. 7) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy lub podwykonawcy z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane w § 4a ust 1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 11 ust. 1. § 11 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o następujących zdarzeniach: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy; 3) gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 4) gdy Wykonawca w sposób rażący naruszy warunki umowy; 5) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego 6) gdy kontynuowanie inwestycji groziłoby poniesieniem dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów, niewspółmiernie wysokich do wartości zamówienia, 7) gdy czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 8) gdy wartość kar umownych naliczonych z tytułu opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego brutto; 9) gdy łączna wartość wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto . 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 3. Odstąpienie od umowy odnosi skutki jedynie do tej części robót budowlanych, która nie jest wykonana na dzień odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 10 ust. 4 umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy niezwłocznie dokona inwentaryzacji wykonanych do dnia odstąpienia robót wraz z zestawieniem ich wartości. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w pracach związanych z dokonaniem inwentaryzacji bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku uchylania się wykonawcy od uczestnictwa w pracach zostanie sporządzony protokół jednostronny. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 1) niezwłocznego zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt, 2) usunięcia z terenu budowy materiałów składowanych przez wykonawcę i zaplecza budowy oraz uporządkowania zajmowanego terenu w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, 3) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji. § 12 Zmiana umowy 1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty poza wypadkami wskazanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w niniejszej umowie oraz w przypadku siły wyższej. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach. 3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy, tj.: a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót, c) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, d) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 1 tydzień, e) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie Wykonawcę robót i Zamawiającego. 6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 7. Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, b) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron. 8. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem), przez strony umowy. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. § 13 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy Kodeks cywilny. 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmujący okres wykonywania zamówienia. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy nr : 418960000300002120000040 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej, niż pieniądz dokument powinien uwzględniać - okres wykonywania zamówienia i 30-dniowy termin na zwrot części zabezpieczenia, oraz okres gwarancji - od zakończenia realizacji zadania do końca terminu gwarancji i 15 dni na zwrot pozostałej części zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 189
Data wytworzenia: 28-10-2019, 14:12:19 przez Administrator
Opublikowano: 28-10-2019, 14:16:07 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego