Młodociani pracownicy – dokształcanie


 DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Pracodawcy, rolnicy, rybacy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Drawsko, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

 

 

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

 

Wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia, wynikającego z umowy o pracę i wynosi w przypadku nauki zawodu :

- do 8.081 zł    przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

Jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

W przypadku przyuczenia do określonej pracy dofinansowanie wynosi do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Termin składania dokumentów:

Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca, rolnik lub rybak powinien :

złożyć w Urzędzie Gminy Drawsko wniosek wraz z całym kompletem dokumentów najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

(wzór wniosku znajduje się do pobrania poniżej strony lub  w Urzędzie Gminy Drawsko, pok. Nr 21),

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku, potwierdzone  za zgodność z treścią oryginału:

-                      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

-          kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu   pracodawcy (zaświadczenie pracodawcy), oraz dokumenty potwierdzające kwalifikację do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,

-          kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

-          kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

-          kopię świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

-          kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu - młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami zdają egzaminy czeladnicze/sprawdzające w izbie rzemieślniczej, młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami zdają egzamin zawodowy w okręgowej komisji egzaminacyjnej (nauka zawodu) lub bezpośrednio u pracodawcy (przyuczenie).

-         kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

-          kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

-          oświadczenie o sporządzaniu lub nie sporządzaniu sprawozdań finansowych

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla pracodawcy lub rolnika, rybaka

-          oświadczenie rolnika, rybaka o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorcy, Klasie PKD

-          oświadczenie rzemieślnika,

- oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401)1 .

- inne dokumenty/informacje na prośbę organu.

 

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Przekazanie dofinansowania, zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy – w postaci dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile  za pośrednictwem za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia decyzji.

 

 

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( tj. Dz.U. z 2014r., poz. 232 ) pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem najpóźniej do dnia 31 grudnia poprzedniego roku  (formularz zgłoszenia znajduje się do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Drawsko, pok. 21),  

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 21 Urzędu Gminy,

bądź pod telefonem ( 067) 25 69 128 w. 141

 

Ważne:

Od 1 września 2019 r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl art. 2 ustawy o rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni), ubiegając się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego (dot. nauki zawodu) bądź egzaminu sprawdzającego (dot. przyuczenia). W przypadku gdy pracodawca, będący rzemieślnikiem przedstawi zaświadczenie/ dyplom/ certyfikat o zdaniu egzaminu inne niż wymienione wyżej (np. wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2019 r. przepisami, otrzyma decyzję odmawiającą przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Powyższy zapis dotyczy zarówno nauki zawodu, jak i  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, 2245, z 2019 r. poz. 1495) stanowi, iż:

Art.2. [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]

 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorca, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej –jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni oraz wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

1 a. (uchylony), 2. (uchylony), 3. (uchylony)

 1. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 2. (uchylony)
 3. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7. 

Art. 3. [Dowody kwalifikacji zawodowych w rzemiośle]

 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są:
 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
 • dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła;
 • świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

 

 

Kierownik Referatu Kadr, Płac i Oświaty

Monika Dolna

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), na podstawie art. 13 i art. 14 ww. rozporządzenia, Wójt Gminy Drawsko informuje, że:

 • administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko z siedzibą w Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko,
 • z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania na dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika na podstawie przepisów art. 122 ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016r.

·         przetwarzanie danych osobowych dotyczy:

1) danych zwykłych: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres mail, numer NIP, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, nazwisko panieńskie matki, numer księgi wieczystej, numer geodezyjny działki gruntu, status służby wojskowej, zawód i zatrudnienie,

2)     danych szczególnych kategorii: nawyki, dokumentacja medyczna,

3)     danych dzieci

4)     danych karnych w zamówieniach publicznych i wykonywania robót publicznych lub prac społecznych*

 • dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony,
 • podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym załatwienia określonego wniosku/sprawy, warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, dobrowolne - jeżeli wynika z Państwa zgody*.

·         odbiorcami, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe są strony postępowania, pracownicy Urzędu, pracownicy organów odwoławczych, pracownicy organów kontroli, podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

·         dane nie będą przekazywane do Państw trzecich,

 • mają Państwo prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.
 • nie przysługuje Państwu prawo usunięcia danych ze względu na cel ich przetwarzania
 • jeżeli dane zostały podane dobrowolnie, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

/-/ Bartosz Niezborała

 Wójt Gminy Drawsko

 

 

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 


Wyświetleń strony: 8025
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:43:35 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:43:50 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 23-04-2024, 08:06:38 przez Katarzyna Ciechanowicz

Drukuj | Powiadom znajomego