Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK


N-B.6733.11.2014.MK.
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze mianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 5 grudnia 2014 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV, budowy linii kablowej NN 04 kV i SN 15 kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej, obejmującej nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 362, 394, 7068/7, 391, 390, 386, 385, 384, 382, 383, 379, 377/1, 365, 705, 381, 433, 434, 435/1 w obrębie Piłka.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Obwieszczenie opublikowano na stronie bip. gminadrawsko pl w okresie:

..........................................................................................................................Wyświetleń strony: 1230
Data wytworzenia: 09-12-2014, 11:23:18 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-12-2014, 11:28:41 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego