Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014


ZARZĄDZENIE  NR  49/2014

WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia  28 sierpnia  2014r.

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

 

Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. 

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik   Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.  

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiącą załącznik  Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4.  

Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wyświetleń strony: 3523
Data wytworzenia: 04-09-2014, 16:37:02 przez Anna Zurman
Opublikowano: 04-09-2014, 16:39:17 przez Anna Zurman

Drukuj | Powiadom znajomego