Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021


GK-ZP.271.9.19                                                                                          Drawsko  20 września 2019 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ogłoszenie nr 595870-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.
Zamawiający: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich, 121, 64-733 Drawsko
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
Usługi Transportowe Jan Boch, Piłka 126, 64-733 Drawsko                   
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) termin płatności. – 40%
 
Złożona oferta otrzymała następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności.
Łączna liczba punktów
1
 
60,00
 
 
 
 
 40,00
  
                       
 
100,00
 
 
Informacja o odrzuceniu ofert – nie dotyczy
Informacja o wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania – nie dotyczy
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
Kierownik Referatu Technicznego.
Dariusz Bielawski
 


Wyświetleń strony: 382
Data wytworzenia: 20-09-2019, 15:10:37 przez Administrator
Opublikowano: 20-09-2019, 15:11:30 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego