Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego


GK-ZP 271.10.13                                                                                 Drawsko 13 grudnia 2013
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
 
 
OTRZYMUJĄ:
                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Roboty budowlane                           Dostawy                                     Usługi   x
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Gmina Drawsko
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Dariusz Bielawski
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Kod pocztowy
64-733
Miejscowość
Drawsko
Województwo
Wlkp
Telefon
67 2569128
Faks
67 2569135
Poczta elektroniczna
pctdrawsko@poczta.onet.pl
Adres internetowy (URL)
www.bip.gminadrawsko.pl
 
2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    
 
Numer ogłoszenia    261721-2013 z dnia 04.12.2013
Zmiana ogłoszenia   264669 z dnia 06.12.2013
 
 
 
3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia                                                    66113000-5
 
                                           
 
4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Udzielenie kredytu długoterminowego
 
 
 
 
 
5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg                 x      Przetarg ograniczony                         Negocjacje bez ogłoszenia 
nieograniczony
Z wolnej ręki                 Licytacja elektroniczna                     Dialog konkurencyjny        
Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          
 
 
 
6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT
 
 
 
 
CZĘŚĆ A
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
 
 
 
1
Bank Spółdzielczy w Wieleniu, ul. Kościuszki 20, 64-730 Wieleń
 
100,00
 
 
 
 
100,00
 
                 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ B
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
 
 
 
1
Bank Spółdzielczy w Wieleniu, ul. Kościuszki 20, 64-730 Wieleń
 
100,00
 
 
 
 
100,00
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
 
 
 
Nazwa wykonawcy
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
 
 
Adres
 ul. Kościuszki 20
 
Kod pocztowy
64-730 Wieleń
Miejscowość
Wieleń
Województwo/Kraj
Wlkp
Telefon
67 256 10 12
Faks
67 256 28 70
Poczta elektroniczna
 
Adres internetowy (URL)
 
Cena wybranej oferty (cena kredytu)
Część A
 18 536,32 zł
Część B
33 555,29 zł
 
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
 
 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia 13.12 2013r.,
Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 13.12.2013r.
 
 
 
 
 
 
 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
 
 
9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę
                                                                                         
 
 10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
 
 
 
       11. INFORMACJA O TERMINIE PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       
             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
                                                 
 
 
Kierownik Referatu Komunalnego
Dariusz Bielawski                                                                                     
 
 
 
                                 
 
                                                                        
                                                                    
 
                                                               
                                                                                                           


Wyświetleń strony: 1139
Data wytworzenia: 13-12-2013, 12:07:22 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 13-12-2013, 12:08:14 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego