Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33.2020.MD
W Y K A Z
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 51/1 – o pow. całkowitej 4,1606ha, położonej w obrębie Piłka, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00028558/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RV-2,1441ha; RVI-2,0165ha.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 1,6900 ha (w tym: RV-1,3596 ha, RVI-0,3304 ha).
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres zawarcia umowy dzierżawy – od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku
4.      Umowa dzierżawy zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym.
5.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego.
6.      Czynsz wynosi równowartość 0,87q żyta -rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2020 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 167/2019  85,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
7.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 137
Data wytworzenia: 30-11-2020, 09:05:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 09:19:50 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego