Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Drawsko, cz. działek 152/1, 152/4, 152/5


Drawsko, dnia 14 kwietnia 2022 roku
N.6845.9,10.2022.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, dz. 152/1, 152/4, 152/5 i Kwiejce działka nr 73/5. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa Drawsko i Kwiejce.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Drawsko, dnia 14 kwietnia 2022 roku
N.6845.10.2022.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do oddania w użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 152/1, 152/4, 152/5 – w części o powierzchni 1290,00 m2, położonej w obrębie Drawsko, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00015590/4 i PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy użyczenia gruntu nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko. Cel zawarcia umowy – użyczenie gruntu na realizację projektu pn. "Budowa Drawskiej Strefy Aktywności”.
3.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do 31-12-2029 roku.
4.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 250
Data wytworzenia: 19-04-2022, 10:28:54 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-04-2022, 10:32:09 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 19-04-2022, 10:39:25 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego