Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2


Drawsko, dnia 8 sierpnia 2014 roku
N.6840.10.2014.MD
N.6845.14.2014.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę nr 239/2 w Obr. Kwiejce oraz do dzierżawy, obejmujący działkę nr 51/1cz w obrębie Piłka. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
W Y K A Z
 
 
Drawsko, dnia 08 sierpnia 2014 roku
N.6840.10.2014.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
 działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z §5 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) oraz Uchwały nr 1/2014 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 22 maja 2014 roku
podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
  1. KWIEJCE, działka nr 239/2, o pow. 3,5436ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00037015/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, dla w.w. nieruchomości Gmina Drawsko nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z operatem ewidencyjnym ww. nieruchomość stanowi las – LsV, na działce znajduje się drzewostan sosnowy w wieku 81 lat, zadrzewienie 0,7, bonitacja III. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
      Cena – 100 495,00 zł.
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 392,37 zł.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 23 września 2014 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 23 września 2014 roku.
 
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w UG Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do 23 września 2014 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba prowadząca sprawę Mirosława Drózd.
 
MAREK TCHÓRZKA
      WÓJT GMINY DRAWSKO
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................


Wyświetleń strony: 2048
Data wytworzenia: 11-08-2014, 13:30:37 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-08-2014, 13:32:54 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 17-09-2014, 12:58:04 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego