Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz.


Drawsko, dnia 1 czerwca 2018 roku
N.6845.32,33,34,35,57.2017.MD
N.6845.1,7,8,9.2018.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Piłka - działka nr 549/2, nr 549/3, nr 489; Kawczyn – działka nr 92/4; Chełst Zachód – działka nr 25/2. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Piłka, Kawczyn, Chełst.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 

 

Drawsko, dnia 1 czerwca 2018 roku
N.6845.32,33,34,35,57.2017.MD
N.6845.1.2018.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 – o pow. całkowitej 2,3600ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi na rzecz pięciu dzierżawców: do części ww. działki  o powierzchniach: 1113m², 4528m2, 498m2, 247 m2, 6121 m2.
2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze, uprawa warzyw.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: do 31-12-2018 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi rocznie równowartość odpowiednio: 0,06q, 0,20q, 0,03q, 0,02q, 0,31q, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017  - 42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 

 

 Wyświetleń strony: 661
Data wytworzenia: 04-06-2018, 09:18:47 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-06-2018, 09:22:03 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego