Wydłużony termin ofert na zadania publiczne


Wójt Gminy Drawsko

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. tekst jednolity poz. 1057 ze zm.) oraz UCHWAŁY NR XXIV/159/2020 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wraz ze zmianą t.j. UCHWAŁĄ NR XXV/167/2020 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021’’

wydłuża termin złożenia oferty do 29 lipca 2021r. w ogłoszonym otwartym konkursie w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. w zakresie:

-upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dla dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe.

,,VI. Termin, miejsce składania ofert, dokumenty dołączone do oferty :

1)      oferty należy składać osobiście ( skrzynka podawcza Urzędu Gminy Drawsko-po uzgodnieniu telefonicznym z odpowiedzialnym pracownikiem) lub za pośrednictwem poczty,

2)      w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.”  na adres ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie do 29.07.2021r.

Pozostałe informacje ogłoszenia z dnia 01.07.2021r. pozostają bez zmian.

 

 (-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 490
Data wytworzenia: 15-07-2021, 13:03:31 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-07-2021, 13:08:22 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego