Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2023r.


Wójt Gminy Drawsko

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 t.j. ze zm.) oraz uchwały nr XLIV/292/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023’’.

OGŁASZA

otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2023r.

I. Konkurs adresowany jest do:

1) organizacji pozarządowych oraz

2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj zadania publicznego:

wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:

-upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w piłce nożnej poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dla dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, biorące udział we współzawodnictwie organizowanym przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

 III. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2023r.:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023r. wynosi do 109.500,00 zł.

 IV. Warunki i termin realizacji zadania publicznego:

1)      Termin realizacji zadania:

w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz wynikającym z umowy, nie dłuższym niż do 31.12.2023r.

Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane w ramach podpisanej mowy.

2)      Warunki realizacji zadania:

Na podstawie ogłoszenia o konkursie, po jego przeprowadzeniu, zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym  i z którym zawarta zostanie umowa.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j. ROZPORZĄDZENIA Przewodniczącego Komitetu do spraw  Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

Wzór oferty w załączeniu.

4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.

5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.

6) Dotacja może zostać przyznana w wysokość do 90% kosztów całkowitych realizacji projektu.

W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.

VI. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.-WZPN” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 01.03.2023r.

Oferty złożone na niewłaściwym formularzu, po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne, złożone przez podmioty nieuprawnione, złożone bez podpisów osób upoważnionych, złożone w sposób nieczytelny-  nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3)      Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS,

b. statut.

c. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania w tym rozliczania uzyskanej dotacji) w przypadku, gdy ofertę podpisały inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz odpisu, wyciągu lub innego dokumentu ww.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.

2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:

a. zgodność celu projektu z celami rocznego ,, Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,

b. wysokość wkładu własnego do wysokości kosztów całkowitych zadania,

c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,

d. efektywność projektu,

e. perspektywa kontynuacji projektu,

f. dotychczasowa współpraca z gminą,

g. współpraca z innymi podmiotami.

3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę, co wymaga złożenia zaktualizowanego kosztorysu.

VII.            Informacje dodatkowe:

Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2022 r.:

- 63.500,00 na rzecz LZS Orzeł Pęckowo,

– 38.500,00 na rzecz LZS Sokół Drawsko.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy  Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – u Sekretarza Gminy (pok. 10a ) lub telefonicznie pod numerem: 067- 2569128 wew.102.

Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.

Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 527
Data wytworzenia: 07-02-2023, 09:42:02 przez Katarzyna Ciechanowicz
Opublikowano: 07-02-2023, 09:44:03 przez Katarzyna Ciechanowicz

Drukuj | Powiadom znajomego